Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení, stejně jako archiv usnesení (říjen 2014 a starší), je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 7837      nové hledání >>>
Strana 7 z 157První   Předchozí   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
15.3.2022 182 6 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení na základě poskytnutí dotace od MHMP v rámci Fondu rozvoje dostupného bydlení Rada
15.3.2022 181 6 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
15.3.2022 180 6 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení s názvem „Nájem částí pozemků bývalého zahradnictví“ Rada
15.3.2022 179 6 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2585/1, k. ú. Strašnice, obec Praha, o výměře 25,0 m², za účelem umístění chemického WC a materiálu ke stavbě „Snížení energetické náročnosti bytového domu Tejnická 1946-1949, Praha 10“ Rada
15.3.2022 178 6 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 806/623, 806/628, k. ú. Malešice a parc. č. 2244/1, k. ú. Strašnice, obec Praha, o celkové výměře 45,2 m2, za účelem umístění lešení k opravě střechy bytového domu Rada
15.3.2022 177 6 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 3067/58, o výměře 300,0 m2, k. ú. Michle, obec Praha, za účelem umístění deponie posypového materiálu a kontejnerů na svoz bioodpadu Rada
15.3.2022 176 6 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 952/2, k. ú. Vršovice, obec Praha, o výměře 250,7 m2, za účelem zařízení staveniště a umístění stavebních buněk pro potřeby rekonstrukce fasády budovy Husova sboru ve Vršovicích Rada
15.3.2022 175 6 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v nadlimitním otevřeném zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „TDS a BOZP - Rekonstrukce objektu č. p. 200, k. ú. Strašnice na základní školu Praha 10 - Strašnice“ Rada
15.3.2022 174 6 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v nadlimitním otevřeném zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“ Rada
15.3.2022 173 6 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A VÝMĚNA ROZVODŮ ZTI MŠ KODAŇSKÁ 14/989, PRAHA 10“ Rada
15.3.2022 172 6 k návrhu na zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ZŠ U Vršovického nádraží - propojení dvou křídel a sanace vlhkosti zdiva“ v otevřeném podlimitním řízení Rada
15.3.2022 171 6 k návrhu na schválení výsledku architektonicko-urbanistické projektové soutěže o návrh „NOVÝ EDEN - Dům Prahy 10“ Rada
15.3.2022 170 6 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností KODAŇSKÁ OFFICE CENTER, s. r. o. Rada
15.3.2022 169 6 k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k oznámení společného jednání o návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Rada
15.3.2022 168 6 k návrhu na schválení znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace vítězům soutěže „ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ - PARTNERSTVÍ PRO PRAHU 10“ v roce 2022 Rada
15.3.2022 167 6 k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace HMP (Rezerva pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy, v kap. 10, na rok 2022) v odvětví 0083 - Správa majetku (RO 3013) Rada
15.3.2022 166 6 k návrh úpravy rozpočtu č. 8006 v souvislosti s vratkou účelové investiční dotace poskytnuté městské části Praha 10 ze státního rozpočtu z MŽP na projekt EU - Poliklinika Malešice – zajištění energetických úspor Rada
15.3.2022 165 6 k návrhu na schválení žádosti o prominutí sankce z důvodu porušení rozpočtové kázně u příjemce dotace v dotačních programech MČ Praha 10 Rada
15.3.2022 164 6 k návrhu na schválení vzorů Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace MČ Praha 10 v roce 2022, schválení vzoru Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě pro pokračující víceleté dotace Rada
15.3.2022 163 6 k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů a investičních transferů - přesun finančních prostředků v rámci odvětví 0041 - Školství Rada
15.3.2022 162 6 k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 8005) Rada
4.3.2022 161 4 k návrhu na poskytnutí bytů v rámci humanitární pomoci pro uprchlíky z území Ukrajiny Rada
4.3.2022 160 4 k návrhu na využití bytových a ubytovacích jednotek ve 3. a 4. NP v objektu BD Malešice, Počernická 524/64, v rámci humanitární pomoci pro uprchlíky z území Ukrajiny Rada
4.3.2022 159 4 k návrhu na prodloužení termínu, vyplývajícího z usnesení RMČ č. 84 ze dne 1. 2. 2022 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „Tiskové služby pro ÚMČ Praha 10“ Rada
4.3.2022 158 4 k návrhu na personální obsazení Komise pro humanitární pomoc Ukrajině Rady městské části Praha 10 (KHPU) Rada
4.3.2022 157 4 k návrhu na osazení elektroměrů do bytů poskytovaných v rámci humanitární pomoci pro uprchlíky z území Ukrajiny Rada
1.3.2022 156 5 k návrhu na zřízení Komise pro humanitární pomoc Ukrajině Rada
1.3.2022 155 5 k návrhu na schválení prodloužení termínu podání návrhů na nominaci do ankety „Dobrovolník roku Prahy 10“ pro rok 2021 a prodloužení termínu slavnostního předání ocenění „Dobrovolník roku Prahy 10 pro rok 2021“ Rada
1.3.2022 154 5 k návrhu na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/1254 na akci „Zpracování projektové dokumentace pro akci: Rekonstrukce radnice městské části Praha 10“ a předložení aktualizovaného harmonogramu RR Rada
1.3.2022 153 5 k informaci o uplatnění Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích za rok 2021 Rada
1.3.2022 152 5 k návrhu na podání výpovědi z nájmu bytu v tříměsíční výpovědní době Rada
1.3.2022 151 5 k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu bytu Rada
1.3.2022 150 5 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce Rada
1.3.2022 149 5 k návrhu na poskytnutí náhradních obecních bytů výměnou za stávající obecní byty Rada
1.3.2022 148 5 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
1.3.2022 147 5 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
1.3.2022 146 5 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení na základě poskytnutí dotace od MHMP v rámci Fondu rozvoje dostupného bydlení Rada
1.3.2022 145 5 k návrhu Dodatku č. 24 (aktualizačního) k pojistné smlouvě č. 226 777 046-8 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group Rada
1.3.2022 144 5 k návrhu na uzavření Dodatku č. 23 (vyúčtovacího) k pojistné smlouvě č. 226 777 046-8 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group Rada
1.3.2022 143 5 k návrhu na poskytnutí daru Gymnáziu Přípotoční na realizaci vítězného projektu „Moje stopa ve škole“ Rada
1.3.2022 142 5 k žádosti organizace Mateřská škola, Praha 10, Štěchovická 1981/4, příspěvková organizace, o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy Rada
1.3.2022 141 5 k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 2901/12, příspěvková organizace Rada
1.3.2022 140 5 k návrhu na schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů - Praha 10 č. OKP 1383/2021 Rada
1.3.2022 139 5 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu části pozemku parc. č. 1212/2 v k. ú. Vršovice Rada
1.3.2022 138 5 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2331/1 o výměře cca 98 m2 v k. ú. Vršovice Rada
1.3.2022 137 5 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2331/1 o výměře cca 99 m2 v k. ú. Vršovice Rada
28.2.2022 136 3 k vyjádření solidarity městské části Praha 10 ukrajinskému lidu vůči vojenské agresi Ruské federace Rada
28.2.2022 135 3 k návrhu změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 Rada
28.2.2022 134 3 k návrhu na pověření Rady městské části Praha 10 k poskytování bytů v rámci humanitární pomoci pro uprchlíky z území Ukrajiny Rada
15.2.2022 133 4 k návrhu na prodej a uzavření smlouvy o převodu bytové jednotky č. 464/18, ul. 28. pluku 464/39, k. ú. Vršovice, Praha Rada
Strana 7 z 157První   Předchozí   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30