Granty 2009

Vyhlášení grantového řízení pro rok 2009

Městská část Praha 10

 
vyhlašuje
 

grantové řízení na poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblasti sociální, kultura  a umění, sport, tělovýchova, volný čas a vzdělávání, protidrogová prevence a životní prostředí

Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2009
 
Program I              
I.1. Zdravotně sociální program
I.2. Sociální program pro seniory
I.3. Sociální program pro osoby se zdravotním handicapem
I.4. Sociální program na podporu fungující rodiny
 
Program II
II.1. Podpora a rozvoj profesionálních a neprofesionálních kulturních aktivit
II.2. Celoroční kulturní činnost realizovaná MČ Praha 10
II.3. Akce pořádané v rámci "Dnů Prahy 10"
 
  Program III
  III.1. Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež
  III.2. Pořádání masových tělovýchovných a sportovních akcí- "Sport pro všechny"
  III.3. Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež
  III.4.Táborová činnost
  III.5. Volný čas
  III.6. Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání
  III.7. Akce pořádané v rámci "Dnů Prahy 10"
 
 Program IV
  IV.1. Specifická primární prevence užívání návykových látek
  IV.2. Služby protidrogové prevence
 
 Program V
  V.1. Ochrana životního prostředí a environmentální výchova
Způsob poskytnutí dotace
Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup při hodnocení žádosti, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a vyúčtování dotace  pro   rok   2009 jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování účelových dotací – grantů městské části Praha 10 v oblasti sociální (Program I.), v oblasti kultury a umění (Program   II.), v oblasti sportu, tělovýchovy, volného času a vzdělávání (Program III.) v oblasti protidrogové prevence (Program IV.) v oblasti životního prostředí (Program V.), dále jen "zásady".
 

"Zásady" včetně formulářů jsou k dispozici na internetových stránkách městské části

      Praha 10 www.praha10.cz a dále v Informačních kancelářích Úřadu městské části
      Praha 10 na adresách : Vršovická 68 nebo Plaňanská 1, Praha 10.

Do hodnotícího řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány v předepsaném termínu, a předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné přílohy a jsou bez dalších formálních nedostatků.

O výsledcích hodnotícího řízení bude rozhodnuto na nejbližším možném zasedání příslušných orgánů městské části Praha 10 po termínu uzavření hodnotícího řízení a výběru projektů doporučených k podpoře. Předkladatelé projektů, které byly schváleny k podpoře, budou bezprostředně po rozhodnutí o hodnotícím řízení vyrozuměni a vyzváni k podepsání smlouvy. Úřad městské části Praha 10 zveřejníseznam všech projektů na internetových stránkách městské části Praha 10 (www.praha10.cz)

Až do konečného rozhodnutí o přidělení grantu nebudou poskytovány žádné dílčí informace.

Termín pro podávání žádostí
Žádosti je možné podávat od 3.11.2008 do 22.12.2008 do 17.00hod.   
Datem podání se rozumí datum podání na podatelně.                                                                      
Žádost o dotaci může být podána  
osobně v podatelně úřadu městské části Praha 10,
Vršovická 68, Praha 10
doporučeně poštou na adresu:
Úřad městské části Praha 10   
Vršovická 68    
101 38  Praha 10
Obálka musí být zalepená, označená názvem programu a plným jménem
(názvem) žadatele včetně adresy.
Konzultace: Miluše Hloušková OŠK, kancelář C/412, tel. spojení: 267 093 396,                      

 mail: miluseh@praha10.cz

Výsledky výběrového řízení na poskytnutí veřejné finanční podpory pro rok 2009 v oblastech: Sociální, kultura a umění, sport, tělovýchova, volný čas a vzdělávání, protidrogová prevence a životní prostředí, schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha 10, č. 13/6/2009, ze dne 12.3.2009.  

 
 
Program I - sociální oblast
číslo
žadatel
právní forma
název projektu
přidělená částka
1
Diakonie ČCE-středisko Ratolest v Praze 10
CO
Rekondiční a edukační pobyt pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
15.000,-
2
Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha - Vršovice
CO
Program pro seniory
38.437,-
3
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.,Krajská organizace Praha
OJS
Celoživotní vzdělávání osob s mentálním postižením s cílem integrace a samostatnosti v životě-Večerní škola pro osoby s mentálním postižením
17.500,-
4
Svaz důchodců České republiky, MĚSTSKÝ VÝBOR PRAHA, Praha 10 - Malešice
OJS
Ozdravně-rehabilitační pobyt pro seniory žijící na Praze 10
15.000,-
5
Židovská obec v Praze
CO
Domov sociální péče Hagibor: Cvičením ke zdraví a soběstačnosti
15.000,-
6
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze
CO
Důstojně prožívané stáří-Terénní pečovatelská služba Vinohrady-Vršovice
20.000,-
7
Židovská obec v Praze
CO
Domov sociální péče HAGIBOR-komunitní centrum: alternativní způsob komplexní péče o seniory
52.000,-
8
Židovská obec v Praze,(Středisko sociálních služeb)
CO
Sociálně aktivizační služby pro seniory
40.000,-
9
Židovská obec v Praze,(Středisko-Komplexní domácí péče EZRA)
CO
Komplexní domácí péče EZRA-sociální služby pro seniory se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust
55.000,-
10
Asistence o.s.
OS
Služby asistence občanům MČ Praha 10
46.190,-
11
Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha
OS
Zajištění a poskytování osobní asistence a odlehčovací služby lidem s poruchami autistického spektra, kteří žijí na území MČ Praha 10
65.000,-
12
FOKUS PRAHA, o.s.
OS
Sociální rehabilitace lidí s duševním onemocněním
18.000,-
13
Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení
OS
Hospic sv. Štěpána
40.000,-
14
Dětské krizové centrum, o.s.    
OS
"Samy na to nestačí" diagnostika, terapie a prevence týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syn CAN)
45.000,-
15
Klub K2, o.p.s.
OPS
Klub pro rodiče s dětmi
36.000,-
16
Mateřské a otcovské centrum pohody /MOC pohody/
OS
Rodinné centrum Jablíčkov
12.000,-
17
Mateřské a otcovské centrum pohody /MOC pohody/
OS
Advent v Jablíčkově 2009
15.500,-
Program II - Kultura a umění
18
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 10 - Strašnice
CO
Lednové koncerty ve Strašnicích
13.000,-
19
Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 10 - Vršovice
CO
Pašijové hry - Mistrova cesta utrpení
10.000,-
20
POP BALET
OS
Pop Balet-podpora mladých talentovaných tanečníků
30.000,-
21
Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha - Vršovice
CO
Provedení Dvořákova Stabat Mater op.58 a Mozartova Requiem d moll v kostele sv. Václava ve Vršovicích
60.000,-
22
Tělocvičná jednota Sokol Hostivař, Švehlova sokolovna              
OJS
Pražský Tajtrlík-krajská výběrová přehlídka amatérských loutkových divadel-V. ročník
10.000,-
23
Tělocvičná jednota SOKOL Praha 10 - Strašnice
OS
Podpora a rozvoj činnosti dramatického kroužku
10.000,-
24
Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100
PO
Divadlo dětem
40.500,-
25
Základní škola, Praha 10, Práčská 37
PO MHMP
Přehlídka sborového zpěvu žáků speciálních škol a Vánoční zpívání
30.000,-
26
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 10 - Strašnice
CO
Dramatický kroužek ČCE Strašnice
10.000,-
27
PETRKLÍČ, Praha 10
OS
Divadlo Miriam
50.000,-
28
Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha - Vršovice
CO
Vybavení nízkoprahového hudebního klubu, podpora hudebních skupin a rytmické scholy v kostele sv.Václava
36.437,-
29
Tělocvičná jednota Sokol Hostivař, Švehlova sokolovna
OJS
Divadélko Frydolín TJ Sokol Hostivař
20.000,-
30
FOIBOS, a.s., Praha 4
a.s.
Výstava slavné stavby Prahy 10
150.000,-
31
Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 10 - Vršovice
CO
Varhanní recitál Adama Viktory
13.500,-
32
PETRKLÍČ, Praha 10
OS
Odpolední maraton Divadla Miriam (projekt pro občany a návštěvníky Prahy 10 v rámci "Dnů Prahy 10"
19.000,-
Program III-Sport, tělovýchova, volný čas a vzdělávání
číslo
žadatel
právní forma
název projektu
přidělená částka
33
Český tenisový svaz vozíčkářů,   (ČTSV-Centrum tenisu na vozíku Praha)
OS
Turnaj Mistrovství ČR v tenisu na vozíku HAMR OPEN
20.000,-
34
Junák-svaz skautů a skautek ČR, 92.středisko Šípů Praha 10
OJS
Sportovní dny Šípů 1009-při příležitosti dnu dětí a jiných vhodných příležitostí
7.000,-
35
Obvodní rada Asociace školních sportovních klubů Praha 10
OS
Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež
30.000,-
36
Tělocvičná jednota Sokol Praha - Vršovice
OJS
Vánoční závod žactva ve sportovní gymnastice
7.000,-
37
Tělocvičná jednota Sokol Praha - Vršovice
OJS
Randori koťat
10.000,-
38
Tělocvičná jednota Sokol Praha - Vršovice
OJS
Akademie sokolské všestrannosti
3.000,-
39
Tělovýchovná jednota JUNIOR PRAHA o.s.,
OS
Sportovní turnaje škol
15.000,-
40
TJ ASTRA Zahradní Město, Praha 10
OS
Badmintonové turnaje pro děti a mládež z Prahy 10
14.800,-
41
TJ Solidarita, Praha 10
OS
Den dětí na Solídě 2009
7.200,-
42
TJ Solidarita, Praha 10
OS
Náborový nohejbalový turnaj základních škol
7.600,-
43
Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222
PO
Mezinárodní hry bez hranic
10.400,-
44
Bridžový klub seniorů 10
OS
Bridžový klub seniorů 10
22.000,-
45
Dům dětí a mládeže - Dům UM, Praha 10
PO MHMP
Sport pro všechny
43.200,-
46
Policejní volejbalový klub Olymp Praha, o.s.,
OS
Sport pro všechny
64.700,-
47
Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299
PO   HMP
Plavání pro neorganizované děti, mládež a občany městské části Praha 10
50.000,-
48
Tělocvičná jednota SOKOL Praha 10 - Strašnice
OS
Pořádání masových tělovýchovných a sportovních akcí       " Sport pro všechny" - Akce pro děti 2009
20.000,-
49
01/14 ZO Českého svazu ochránců přírody, "Natura, quo vadis?"
OJS
Pravidelná činnost centra volného času-oddíl Mladých ochránců přírody GINKGO
10.000,-
50
Dům dětí a mládeže - Dům UM, Praha 10
PO MHMP
Otevřený klub Strašnice
43.200,-
51
Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 10 - Vršovice
CO
AWANA KLUB
9.000,-
52
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KOVO, Praha 10
OS
Podpora mládeže tělovýchovné jednoty KOVO-oddíl hokejbalu
20.000,-
53
Tělocvičná jednota Sokol Praha - Vršovice
OJS
Pravidelná činnost oddílu judo
5.000,-
54
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 10 - Strašnice
CO
Víkendový tábor dětí na Hvozdnici
9.000,-
55
Junák - svaz skautů a skautek ČR, 77. středisko ROD SOVY Praha 10
OJS
Letní tábor 301. oddílu
15.000,-
56
Junák - svaz skautů a skautek ČR, 96. středisko SCARABEUS Praha
OJS
Letní tábor oddílu ŠKOLKA
11.000,-
57
JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR, 35. středisko Jaroslava Rady Praha 10 - Skalka
OS
Skautské tábory 35. střediska Jaroslava Rady Praha 10-Skalka
1.500,-
58
Junák-svaz skautů a skautek ČR, 92.středisko Šípů Praha 10
OJS
Táborová činnost 82. oddílu Mravenci z 92. skautského střediska Šípů Praha 10-pořádané v době školních prázdnin navazující na celoroční činnost, včetně akcí integrujících neorganizované děti a mládež
15.000,-
59
Junák-svaz skautů a skautek ČR, 92.středisko Šípů Praha 10
OJS
Táborová činnost 80.oddílu Trpaslíci z 92.skautského střediska Šípů Praha 10-pořádané v době školních prázdnin navazující na celoroční činnost, včetně akcí integrujících neorganizované děti a mládež
15.000,-
60
Junák-svaz skautů a skautek ČR, 92.středisko Šípů Praha 10
OJS
Táborová činnost 922.oddílu Lvíčata z 92.skautského střediska Šípů Praha 10-pořádané v době školních prázdnin navazující na celoroční činnost, včetně akcí integrujících neorganizované děti a mládež
16.000,-
61
Pionýr PIONÝRSKÁ SKUPINA - BETA,
OJS
Zimní tábor-hory-jarní prázdniny
3.000,-
62
Pionýr PIONÝRSKÁ SKUPINA - BETA
OJS
Vodácký tábor Sázava 2009
10.000,-
63
Policejní volejbalový klub Olymp Praha, o.s.,
OS
Letní soustředění pro děti MČ Prahy 10
31.500,-
64
Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie Praha - Strašnice
CO
Letní tábor
23.000,-
65
Sdružení pro práci s dětmi Praha
OS
Dětský rekondiční tábor
40.000,-
66
Tělocvičná jednota Sokol Praha - Vršovice
OJS
Letní tábor judo-Vodňany
9.400,-
67
Komunitní centrum Kruh, o.s., ZŠ Hostýnská 2/2100
OS
Kruh pro všechny
42.000,-
68
Městská knihovna v Praze, (Obvodní knihovna MKP v Praze 10)
PO
Třetí věk - třetí svět
15.000,-
69
Pionýr, PIONÝRSKÉ CENTRUM PRAHA
OJS
Vršovický koláč
26.000,-
70
Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie Praha - Strašnice
CO
Celoroční činnost
15.000,-
71
SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA-ODBOR ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH
OS
11. ročník Mezinárodního kuželkářského turnaje zrakově postižených-SLAVIA CUP
52.000,-
72
Tělocvičná jednota Sokol Praha - Vršovice
OJS
Dětský karneval
4.000,-
73
Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100
PO
Školní klub - bezpečné místo
41.000,-
74
Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980
PO
Výtvarné dílny
31.500,-
75
Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100
PO
Jazykový zahraniční výjezd žáků s aplikací cizojazyčných znalostí při přírodovědné a sportovní činnosti
60.000,-
76
Základní škola, Praha 10, Kodaňská 16/658
PO
A flavour of Europe - a tasty way to get to know and your traditional food (v rámci aktivity e-Twinning)
45.000,-
77
JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR, 35. středisko Jaroslava Rady Praha 10 - Skalka, 11A35,
OS
Den deskových a drobných her pro děti v rámci dnů Prahy 10
9.000,-
78
Komunitní centrum Kruh, o.s., ZŠ Hostýnská 2/2100
OS
Dny Prahy 10 v KC Kruh 2009
24.000,-
79
Střední odborné učiliště gantronomie Praha 10
PO     MHMP
Prezentace moderní gastronomie pro širokou veřejnost
47.430,-
80
TJ ASTRA Zahradní Město, Praha 10
OS
Dny Prahy 10
10.000,-
Program IV - Protidrogová prevence
81
Dům dětí a mládeže - Dům UM, Praha 10
PO MHMP
Toulavý autobus
34.300,-
82
Gymnázium Praha 10, Omská 1300
PO MHMP
Školní program prevence negativních sociálně patologických jevů
24.000,-
83
Základní škola, Praha 10, Kodaňská 16/658
PO
Komplexní program primární prevence sociálně patologických jevů pro I. a II. stupeň ZŠ
18.480,-
Program V - Životní prostřední
85
JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR, 35. středisko Jaroslava Rady Praha 10 - Skalka, 11A35
OS
Čištění Botiče
2.500,-
86
Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100
PO
Prožitková přírodovědná exkurze do CHKO Třeboňsko
14.000,-
84
01/14 ZO Českého svazu ochránců přírody, "Natura, quo vadis?"
OJS
Jednorázové environmentálně osvětové akce v Praze 10
45.723,-
 
 
 
 
 

 Vyhlášení grantového řízení pro přidělení dotace z rozpočtu HMP na poskytování sociálních služeb na území MČ Praha 10 v roce 2009, schválené usnesením Rady MČ Praha 10 č.60 ze dne 11.2.2009                                                                 
 

                                    Městská část Praha 10
                                             vyhlašuje

grantového řízení pro přidělení dotace z rozpočtu HMP na poskytování sociálních služeb na území MČ Praha 10 v roce 2009


Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2009

Program I              

Sociální služby

I.1. Pečovatelská služba

I.2. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

I.3. Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením
      a seniory


Způsob poskytnutí dotace

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup při hodnocení žádosti, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a vyúčtování dotace pro rok 2009 jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování účelových dotací
- grantů městské části Praha 10 z rozpočtu HMP v oblasti sociální služby
(Program I.).

    
      „Zásady“ včetně formulářů jsou k dispozici na internetových stránkách městské
      části Praha 10 
www.praha10.cz  a dále v Informačních kancelářích Úřadu městské
      části Praha 10 na adresách Vršovická 68 a  Plaňanská 1, Praha 10.

Do hodnotícího řízení budou přijaty pouze žádosti, které budou podány v předepsaném
termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné přílohy a jsou bez dalších
formálních nedostatků. O výsledcích hodnotícího řízení bude rozhodnuto na nejbližším možném zasedání příslušných orgánů městské části Praha 10 po termínu uzavření hodnotícího řízení a výběru projektů doporučených k podpoře. Předkladatelé projektůkteré budou schváleny k podpoře, budou bezprostředně po rozhodnutí hodnotícího řízení vyrozuměni a vyzváni k podepsání smlouvy. Úřad městské části Praha 10 zveřejní seznam všech projektů na úřední desce a internetových stránkách městské části Praha 10 (
www.praha10.cz)
 

Až do konečného rozhodnutí o přidělení grantu nebudou poskytovány žádné dílčí informace.
Termín pro podávání žádostí
Žádosti je možné podávat od 16.2.2008 do 12.00 hod. dne 13.3.2009
Datem podání se rozumí datum podání na podatelně.

 

Žádost o dotaci musí být podána  osobně v podatelně  úřadu městské části Praha 10
Vršovická 68, Praha 10
doporučeně poštou na adresu:
Úřad městské části Praha 10   
Vršovická 68    
101 38  Praha 10
 
Obálka musí být označená názvem programu a plným jménem               
(názvem) žadatele včetně adresy.


Konzultace: Miluše Hloušková OŠK, kancelář C/412, tel. spojení: 267 093 396,
mail:
miluseh@praha10.cz

 

     

Výsledky grantového řízení MČ Praha 10 na dotace z rozpočtu HMP poskytovatelům sociálních služeb na území MČ Prahy 10, schválené usnesením Zastupitelstva č. 14/6/2009 ze dne 16.4.2009
 
 Program I.1.
 
Pečovatelská služba
Přidělená částka
 
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace
 
 
 
Pečovatelská služba
 
 
1,592.900,-
 
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze
 
 
Pečovatelská služba Vršovice-Vinohrady Diakonie ČCE-SKP v Praze
 
    
     50.000,-
 
Program I.3.
Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory
Přidělená částka
 
Česká unie neslyšících, o.s., (oblastní organizace Praha)
 
 
Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením
 
 
    70.000,-
Elpida plus, o.p.s. ( Praha 10)
 
 
Seniorcentrum Limuzská
 
 
   100.000,-
 
Fokus Praha o.s.
 
 
CDA Dům u Libuše
 
 
     50.000,-
 
Máme otevřeno?, o.s.          
 
 
Jiné odpoledne
 
 
     39.000,-
 
Máme otevřeno?, o.s.          
 
 
Dobrovolnické centrum - Akce Pontony
 
 
     24.000,-
 
Celkem
 
 
 
1,925.900,- Kč