Podkladové materiály 3. ZMČ plánované na 27. 3. 2015

Počet nalezených usnesení:
Číslo materiálu Název
1 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10
2 Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2015
3 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2014, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
4.1 Návrh na vymezení působnosti výboru životního prostředí
4.2 Návrh na vymezení působnosti výboru dopravy a cyklostezek
4.3 Návrh na vymezení působnosti výboru zdravotního a sociálního
4.4 Návrh na vymezení působnosti výboru sportovního
5 Návrh záměru na zadání veřejné zakázky Poskytování komplexního outsourcingu ICT na ÚMČ Praha 10"
6 Informace o projektu udělování „Čestného občanství Prahy 10“
7.1 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/25/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 1415, k. ú. Vršovice, ul. Taškentská č. o. 4, Praha 10, s oprávněnými nájemci
7.2 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/74/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 459, k. ú. Vršovice, ul. Konopišťská č. o. 13, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky
7.3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/11/2012 ze dne 5. 11. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 710, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 80, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky
7.4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 14/4/2012 ze dne 10. 12. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 781, k. ú. Vršovice, ul. Žitomírská č. o. 48, Praha 10, včetně zastavěných pozemků pod předmětným domem rozděleným na jednotky
7.5 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/15/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1859, k. ú. Strašnice, ul. Krátká č. o. 20, Praha 10, rozděleným na jednotky
7.6 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/31/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 92, k. ú. Michle, ul. Elektrárenská č. o. 10, Praha 10, včetně zastavěných pozemků pod předmětným domem rozděleným na jednotky
7.7 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/34/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1050, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 48, Praha 10, včetně zastavěných pozemků souvisejících s předmětným domem rozděleným na jednotky
7.8 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/48/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1272, k. ú. Vršovice, ul. Kubánské nám. č. o. 4, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1271, 1272, 1273 a 1274, k. ú. Vršovice, ul. Kubánské nám. č. o. 5 a 4 a ul. Litevská č. o. 2 a 4, Praha 10, rozdělených na jednotky
7.9 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/58/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1253, k. ú. Vršovice, ul. Norská č. o. 4, Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleného na jednotky
7.10 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/63/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 422, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 6, Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleného na jednotky
7.11 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 19/14/2013 ze dne 23. 9. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 667, k. ú. Vršovice, ul. Moskevská č. o. 68, Praha 10, včetně zastavěných pozemků souvisejících s předmětným domem rozděleným na jednotky
7.12 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/11/2013 ze dne 16. 12. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1008, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 13, Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleného na jednotky
7.13 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/17/2013 ze dne 16. 12. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1200, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 11, Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 a 1200, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 1, 3, 5, 7, 9 a 11, rozděleného na jednotky
7.14 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/19/2013 ze dne 16. 12. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1281, k. ú. Vršovice, ul. Litevská č. o. 3, Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1281, 1282, k. ú. Vršovice, ul. Litevská č. o. 3 a 1, rozděleného na jednotky
7.15 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 27/20/2014 ze dne 8. 9. 2014 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1861, k. ú. Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 63, Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1861, 1862, 1863, 1864, k. ú. Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 63, 65, 67, 69, rozdělených na jednotky
8 Návrh záměru prodeje volných bytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji po jednotkách
9 Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 10-12/2014 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu
10 Informace o průběhu prodeje domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem 595/23
11 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 8. 10. 2014 do 3. 11. 2014
12 Návrh odkupu spoluvlastnických podílů na nemovitosti domu č. p. 658, s příslušenstvím a pozemky parc. č. 1019/2 a 1019/12, Mrštíkova ul. č. o. 39, k. ú. Strašnice, od spoluvlastníků
13.1 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 61 v k. ú. Vršovice družstvu Bytové družstvo DOMUS, IČ 257 29 039
13.2 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 194 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 2577, vedeném pro k. ú. Strašnice
13.3 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 271 v k. ú. Záběhlice družstvu Bytové družstvo HVOZDÍKOVÁ 911, IČ 630 81 121
14.1 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 1.
14.2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 2.
15 Informace o činnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s.
16 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o správě areálu volného času Gutova uzavřené se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s.
17 Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014 - 2016 za rok 2014
18 Informace k Akčnímu plánu městské části Praha 10 na rok 2015 – prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016
19 Informace o projednávání přestupků proti zákonu o místním referendu
20 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na I. pololetí 2015
21 Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s. na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů
15 Informace o činnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s.
22 k návrhu na přípravu zřízení Výboru pro kulturu a Redakční radu novin Prahy 10