Podkladové materiály zastupitelstva pro veřejnost

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

2. ZMČ ze dne 30.1.2023

Číslo materiálu Název
1 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10
10 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2078/569 - ostatní plocha, odděleného GP č. 3999-54/2022 z pozemku parc. č. 2078/283 - ostatní plocha, vše v k. ú. Záběhlice, Praha, dle vymezeného pozemkového celku č. 271 v k. ú. Záběhlice, Praha, vlastníkům zapsaným na LV č. 3415 v k. ú. Záběhlice, Praha
11 Návrh na prodej pozemků parc. č. 2078/15, parc. č. 2078/16 - zastavěné plochy a nádvoří, pozemku parc. č. 2078/11 - ostatní plocha a pozemků parc. č. 2078/566 a parc. č. 2078/567 - ostatní plochy, oddělené GP č. 3999-54/2022 z pozemku parc. č. 2078/283, vše v k. ú. Záběhlice, Praha, dle vymezeného celku č. 273 v k. ú. Záběhlice, Praha, vlastníkům zapsaným na LV č. 3158 v k. ú. Záběhlice, Praha
12 Návrh na prodej pozemků parc. č. 2078/6, parc. č. 2078/5 - zastavěné plochy a nádvoří, pozemků parc. č. 2078/3 a parc. č. 2078/474 - ostatní plochy a pozemku parc. č. 2078/570 - ostatní plocha, oddělený GP č. 3999-54/2022 z pozemku parc. č. 2078/283 - ostatní plocha, vše v k. ú. Záběhlice, Praha
13 Návrh na prodej pozemku parc. č. 1929/2 v k. ú. Strašnice
14 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3017/22, k. ú. Michle, obec Praha
15 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garážím, stojícím na části pozemku parc. č. 2239/11, k. ú. Vršovice, obec Praha
16 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 2. čtvrtletí 2022
17 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 3. čtvrtletí 2022
18 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2022
19 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2022
2 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2022 do 1. 11. 2022
20 Návrh na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10
3 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2022, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
4 Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2023
5 Návrh na souhlas s podpisem Memoranda o spolupráci INO/61/05/014528/2022 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 10
6 Návrh k přijetí Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 a programu Zdravé město a stanovení politického garanta pro místní Agendu 21 a program Zdravé město
7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 38.
8 Návrh na prodloužení termínu uloženého usnesením ZMČ Praha 10 č. 29/7/2022 ze dne 11. 4. 2022 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 36.
9 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 13.

Materiály předchozích zasedání

1. ZMČ ze dne 10.11.2022

Seznam materiálů

30. ZMČ ze dne 28.6.2022

Seznam materiálů

29. ZMČ ze dne 11.4.2022

Seznam materiálů

28. ZMČ ze dne 28.2.2022

Seznam materiálů

27. ZMČ ze dne 20.12.2021

Seznam materiálů

26. ZMČ ze dne 15.11.2021

Seznam materiálů

25. ZMČ ze dne 20.9.2021

Seznam materiálů

24. ZMČ ze dne 21.6.2021

Seznam materiálů

23. ZMČ ze dne 12.4.2021

Seznam materiálů

22. ZMČ ze dne 25.1.2021

Seznam materiálů

21. ZMČ ze dne 21.12.2020

Seznam materiálů

20. ZMČ ze dne 9.9.2020

Seznam materiálů

19. ZMČ ze dne 30.11.2020

Seznam materiálů

18. ZMČ ze dne 14.9.2020

Seznam materiálů

17. ZMČ ze dne 22.6.2020

Seznam materiálů

16. ZMČ ze dne 25.5.2020

Seznam materiálů

15. ZMČ ze dne 2.3.2020

Seznam materiálů

14. ZMČ ze dne 27.1.2020

Seznam materiálů

Archivy: