Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 7837      nové hledání >>>
Strana 8 z 157První   Předchozí   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
15.2.2022 132 4 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 podle vyhlášených Dotačních programů MČ Praha 10 pro rok 2022 v oblastech podpory: Kultura; Sport, mládež a volný čas; Sociální a zdravotní; Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace Rada
15.2.2022 131 4 k plnění nápravných opatření MČ Praha 10 vyplývajících ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 10 za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 Rada
15.2.2022 130 4 k návrhu programu 28. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada
15.2.2022 128 4 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „VÝMĚNA OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ - BYTOVÝ DŮM, UL. DVOULETKY Č. P. 1820/14, 1821/16, 1822/18, PRAHA 10 - STRAŠNICE“ Rada
15.2.2022 129 4 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „VÝMĚNA JÍDELNÍHO VÝTAHU V MATEŘSKÉ ŠKOLE TOLSTÉHO, PRAHA 10, K. Ú. VRŠOVICE, V OBJEKTU MŠ TOLSTÉHO 2A/1353, 101 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE“ Rada
15.2.2022 127 4 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „DOKONČENÍ OPRAVY ROZVODŮ ZTI ZŠ EDEN,
VLADIVOSTOCKÁ 6/1035, PRAHA 10“
Rada
15.2.2022 126 4 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek Rada
15.2.2022 125 4 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 35. Rada
15.2.2022 124 4 k návrhu na schválení záměru prodeje volných nebytových jednotek v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu Rada
15.2.2022 123 4 k návrhu na provedení aktualizace 2. vydání Dokumentace QMS QI 63-01-16 „Zásady pro pronajímání pozemků svěřených MČ Praha 10 a stanovení nájemného“ Rada
15.2.2022 122 4 k návrhu na projednání žádosti o ukončení nájmu pozemku parc. č. 2198/2, k. ú. Vršovice, obec Praha, dohodou k 28. 2. 2022 a uzavření nájemní smlouvy s aktuálními vlastníky stavby Rada
15.2.2022 121 4 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě Rada
15.2.2022 120 4 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností Quantcom, a. s., u akce: „962781 - ÚR Praha 10, Počernická, Plaňanská, V Úžlabině, Břežanská“ Rada
15.2.2022 119 4 k návrhu na aktualizaci ceny opravy průchodu a schodiště domu v ul. Bělocerkevská 1299, 1301, Praha 10 Rada
15.2.2022 118 4 k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) pro IZS (Integrovaný záchranný systém) k tíži pozemků parc. č. 1536/1, 1532/1, 1535/1 a 1535/2 vše v k. ú. Vršovice Rada
15.2.2022 117 4 k žádosti o udělení souhlasu se zápisem změny obvodu budovy do katastru nemovitostí - garáž na pozemku parc. č. 3471, k. ú. Vinohrady, Praha 10 Rada
15.2.2022 116 4 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - zateplení bytového domu Průběžná 1827, 1828, 1829 a Nučická 1830, 1831, Praha 10 - Strašnice Rada
15.2.2022 115 4 k návrhu na uzavření smlouvy o podnikatelském nájmu nebytového prostoru na dobu určitou dva měsíce Rada
15.2.2022 114 4 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru Rada
15.2.2022 112 4 k návrhu na schválení dočasné slevy z nájemného Rada
15.2.2022 113 4 k návrhu na schválení žádosti o podnájem v nebytovém prostoru Rada
15.2.2022 111 4 k návrhu na uzavření smlouvy o pronájmu plochy k umístění označení provozovny a umístění reklamy Rada
15.2.2022 110 4 k návrhu na uzavření smlouvy o podnikatelském nájmu na dobu určitou (krátkodobý pronájem) Rada
15.2.2022 109 4 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
15.2.2022 108 4 k návrhům na zahájení exekučních řízení Rada
15.2.2022 107 4 k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v soudních sporech proti dlužníkům Rada
15.2.2022 106 4 k návrhu na uzavření Dodatku č. 25 k pojistné smlouvě č. 7720784126 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group Rada
15.2.2022 105 4 k návrhu na uzavření Dodatku č. 6 (změnového) k pojistné smlouvě č. 7720783940 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group Rada
15.2.2022 104 4 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 502 v bytovém domě č. p. 1267, Kubánské náměstí č. o. 10, k. ú. Vršovice, Praha 10 Rada
15.2.2022 103 4 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 502 v bytovém domě č. p. 776, ulice Vršovická č. o. 39, k. ú. Vršovice, Praha 10 Rada
15.2.2022 102 4 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. **, v bytovém domě č. p. 1245, ulice Murmanská č. o. 15 Praha 10, kat. území Vršovice Rada
15.2.2022 101 4 ke zprávě o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 Rada
15.2.2022 100 4 k návrhu žádosti MČ Praha 10 k výzvě k vrácení finančních prostředků Fondu soudržnosti u projektu „Zajištění energetických úspor budovy Polikliniky Malešice, Praha 10“ Rada
15.2.2022 99 4 k návrhu na schválení žádosti o prominutí odvodu z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemce dotace v dotačních programech MČ Praha 10 Rada
15.2.2022 98 4 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 950/1, příspěvková organizace Rada
15.2.2022 97 4 k návrhu Pravidel pro udělování Čestného občanství městské části Praha 10 a Ceny městské části Praha 10 Rada
15.2.2022 96 4 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce dětského hřiště Malinová, Praha 10“ Rada
15.2.2022 95 4 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2022 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3002) Rada
15.2.2022 94 4 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
15.2.2022 93 4 k návrhu na přidělení 2 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
15.2.2022 92 4 k návrhu na souhlas s přijetím daru pro organizaci Základní škola Solidarita, Praha 10, Brigádníků 510/14, příspěvková organizace, od společnosti Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s. Rada
15.2.2022 91 4 k návrhu na souhlas s pokračováním ředitelky mateřské školy ve vedoucí pracovní pozici pro další funkční období Rada
15.2.2022 90 4 k návrhu na povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v přípravných třídách základních škol zřizovaných městskou částí Praha 10 Rada
15.2.2022 89 4 k návrhu na povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídách základních škol zřizovaných městskou částí Praha 10 Rada
15.2.2022 88 4 k návrhu na povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 10 Rada
15.2.2022 87 4 k žádosti organizace Mateřská škola, Praha 10, Dvouletky 601/8, příspěvková organizace, o bezúplatný převod svěřeného majetku Rada
15.2.2022 86 4 k návrhu na snížení koeficientu dle § 6 odst. 4 a § 11 odst. 3 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v platném znění Rada
15.2.2022 85 4 k návrhu stanoviska MČ Praha 10 k žádosti o odejmutí pozemků parc. č. 2798/434, 435 a 436 v k. ú. Strašnice ze svěřené správy MČ Praha 10 Rada
1.2.2022 84 3 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „Tiskové služby pro ÚMČ Praha 10“ Rada
1.2.2022 83 3 k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Energetická úspora objektu MŠ U Roháčových kasáren“ ve zjednodušeném podlimitním řízení Rada
Strana 8 z 157První   Předchozí   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30