Podkladové materiály 5. ZMČ ze dne 21. 9. 2015

Počet nalezených usnesení:
Číslo materiálu Název
0 Složení slibu nového člena ZMČ
2 Návrh na převod finančních prostředků na hlavní město Prahu pro TSK - rekonstrukce tramvajové zastávky Průběžná
1 Informace o postupu v realizaci procesu uplatnění participativní části rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2015
3 Návrh na převod finančních prostředků na hlavní město Prahu pro TSK – chodníkový program
4 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015
5 Zpráva o hospodaření městské části Praha 10 k 30. 6. 2015, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených RMČ Praha 10 v rámci zmocnění
6 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/125/2010 ze dne 8. 6. 2010 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 2005, k. ú. Strašnice, ul. Donatellova č. o. 2, Praha 10 s oprávněnými nájemci
7 Návrh záměru prodeje volných bytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji po jednotkách
8 Návrh na ukončení realizace Koncepce městské části Praha 10 pro řešení důsledků jednostranného zvýšení nájemného z bytu po 1. 1. 2010, včetně Podpůrného sociálního programu bydlení a záměru vytvoření Koncepce sociálního bydlení
9 Návrh restrukturalizace správy nemovitého majetku svěřeného městské části Praha 10
10 Návrh na zadání veřejné zakázky „Rámcová smlouva na stavební práce spočívající v realizaci výstavby, oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských, sociálních, administrativních a zdravotních objektů městské části Praha 10“
11.1 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 5.
11.2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 6.
11.3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 7.
12 Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 04-06/2015 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu
13.1 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytové jednotky č. 1915/15 v domě Záběhlická 16, Praha 10, vyhlášeného v termínu od 1. 4. 2015 do 4. 5. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče
13.2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytové jednotky č. 1272/64 a 1273/65 v domě Kubánské náměstí 4 a Litevská 2, Praha 10, vyhlášeného v termínu od 1. 6. 2015 do 22. 6. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče
13.3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 1. 6. 2015 do 22. 6. 2015
13.4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytové jednotky č. 765/30 v domě Slovinská 15, Praha 10, vyhlášeného v termínu od 1. 4. 2015 do 4. 5. 2015
15 Návrh na ukončení vydávání novin „PRAHA 10“
16 Informace o projednávání řešení nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 ve FiV a KMN
16 Informace o projednávání řešení nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 ve FiV a KMN
16 Informace o projednávání řešení nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 ve FiV a KMN
17.1 Návrh na prodej pozemku parc. č. 520/2, k. ú. Vršovice společnosti PRE distribuce, a. s.
17.2 Návrh na prodej pozemku společnosti PRE distribuce, a. s., pro stavbu nové transformační stanice
18 Návrh záměru na prodej pozemků p. č. 3139/1, zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 3139/2 a p. č. 3140 zastavěná plocha a nádvoří manželům ******* a *******, vlastníkům domu č. p. 977, k. ú. Vršovice
19.1 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 137 v k. ú. Strašnice družstvu „Bytové družstvo Hostýnská 2046 - 2048“, IČ 264 45 972
19.2 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 134 v k. ú. Strašnice družstvu „HOST 13, 15, 17“, IČ 264 46 545
20 Návrh na prodej části pozemku parc. č. 821/1, označené parc. č. 821/8 dle oddělovacího geometrického plánu, k. ú. Strašnice společnosti SAMSON PRAHA, spol. s r. o.
21 Návrh na vyjádření MČ Praha 10 k Návštěvnímu řádu EDEN ARÉNY (Provoznímu řádu) pro SK Slávia Fotbal, a. s.
22 Návrh  na vyjádření MČ Praha 10 k Návštěvnímu řádu stadionu Bohemians 1905, a. s.
23 Návrh na změnu Zřizovací listiny Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
24 Návrh na změnu Zřizovací listiny Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.
25 Informace o záměru zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v objektu na pozemku parcely č. 2128/2, k. ú. Vršovice, ulice K Botiči
26 Návrh na uzavření smluv se studenty zařazenými do projektu Studentský dům Záběhlická o poskytování stipendia
27 Návrh na schválení aktualizace Zásad poskytování dotací městské části Praha 10, formulářů žádosti a vyúčtování pro oblasti: sociální; kultura a umění; sport, tělovýchova a volný čas; protidrogová prevence a prevence kriminality; životní prostředí
28 Informace o postupu zpracování technické analýzy variant lokalit pro umístění sídla ÚMČ P10
29 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na II. pololetí 2015
30 Informace o průběhu činností ve vile po Karlu Čapkovi
31 Informace o činnosti společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., vč. dceřiných společností
33 k návrhu na vymezení působnosti a náplň činnosti Výboru pro udělování čestného občanství ZMČ Praha 10
14 Návrh záměru na koupi částí pozemků parc. č. 1873/78, 1873/54 a pozemku parc. č. 1873/79, v k. ú. Vršovice od ČR - ministerstva obrany