Podkladové materiály 12. ZMČ ze dne 8. 9. 2016

Číslo materiálu Název
1 Návrh Memoranda o vzájemné spolupráci mezi městskou částí Praha 10 a Hlavním městem Prahou, jehož předmětem je řešení záležitostí souvisejících s nabytím areálu Ďolíček do vlastnictví Hlavního města Prahy
10 Návrh na svěření části pravomocí Zastupitelstva MČ Praha 10 dle ustanovení § 89 odst. 2 písm. m) zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, Radě MČ  Praha 10
11 Návrh na zrušení zadání veřejné zakázky „Rámcová smlouva na stavební práce spočívající v realizaci výstavby, oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských, sociálních, administrativních a zdravotních objektů městské části Praha 10“
12 Návrh na převod finančních prostředků na hlavní město Prahu pro TSK – Chodníkový program a Průběžná, rekonstrukce zastávky (RO 3050)
13 Návrh na mezipoložkový přesun v odvětví 0051 - Sociální věci pro rok 2016
14 Návrh na uzavření Smluv o poskytování stipendia studentům VŠ nebo VOŠ
15.2 Návrh na vymezení působnosti Výboru pro kulturu a památky
16 Návrh na poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hlavního města Prahy zařazených do orgánů Městské policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10
17 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 2612/2, část 2612/3, 2616, část 2628/2, část 2628/11, část 2628/16, část 2628/17, část 2628/18, 2628/21, 2628/22, část 2628/25, 2694, 2695/3, 2695/4, 2695/5, část 2696/1, část 2696/2, část 3386/1, 3386/9, část 3391/2, část 3392/1, 3397/1, 3398/2, 3399/1, 3399/2, část 3399/3, část 3401/1, 3401/4, 3401/5, 3401/6 vše v k. ú. Michle
18 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10 za rok 2015
2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče
3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče
4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/56/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 644, k. ú. Vršovice, ul. Žitomírská č. o. 32, Praha 10, včetně pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky
5 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 14.
6 Návrh na využití předkupního práva k nemovitosti, budově bez čísla popisného nebo evidenčního, ve vlastnictví fyzické osoby, na pozemku parc. č. 218/50, k. ú. Strašnice, ve správě městské části Praha 10
7 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2016, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
8 Návrh na úpravu rozpočtu 2016 (RO 3043)
9 Návrh na změnu zmocnění RMČ Praha 10 k provádění rozpočtových opatření na rok 2016
15.1 Návrh na vymezení působnosti Výboru pro strategické investice ZMČ Praha 10