Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení vzorů Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace MČ Praha 10 v roce 2022, schválení vzoru Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě pro pokračující víceleté dotace

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 164

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

a)    vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na jednoletý projekt, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)    vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na víceletý projekt, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c)    vzor Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě pro pokračující víceleté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. doc. Ing. Sedmihradské, Ph.D., uvolněné člence RMČ

1.1.    podepsat za MČ Praha 10 veřejnoprávní smlouvy dle vzorů schválených v bodě I. tohoto usnesení s jednotlivými příjemci dle usnesení ZMČ č. 28/10/2022 ze dne 28. 2. 2022

 

Termín: 30. 9. 2022

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         občanské aktivity, kultura, sport; projekty MČ Praha 10

Provede:         doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Procházka, ved. OKP

Číslo tisku:      P10-075419/2022

 

Zpět na začátek usnesení