Číslo materiálu Název
0 Ke složení slibu člena Zastupitelstva městské části Praha 10
1 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10
2 Návrh aktualizace Jednacího řádu zasedání zastupitelstva MČ Praha 10
3 K návrhu Ing. Narovce, člena ZMČ Praha 10
17 K plánované výstavbě „Domů MGA“ na Skalce
3 Volba místostarosty/místostarostky - člena/členky Rady MČ Praha 10
3 K rozdělení úkolů v samostatné působnosti městské části Praha 10, jejichž zabezpečování může Zastupitelstvo městské části Praha 10 svěřit členům Rady městské části Praha 10 podle zákona č. 131/2000 Sb., v platném znění (kompetence členů Rady městské části Praha 10)
4 Personální změny ve výborech Zastupitelstva MČ Praha 10 - k volbě předsedy - člena Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (NaV)
14 K návrhu nového znění stanov společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s.
4 Personální změny ve výborech Zastupitelstva MČ Praha 10
5 Návrh na volbu tajemníka/tajemnice Výboru pro energetický management (VEM) Zastupitelstva městské části Praha 10
6 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023
7 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 podle vyhlášeného Dotačního programu MČ Praha 10 pro rok 2024 v oblastech podpory: Kultura; Sport, mládež a volný čas; Sociální a zdravotní; Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace
8 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 4. čtvrtletí 2023
9 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 30/10/2022 ze dne 27. 6. 2022 k návrhu na uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka - Společenství vlastníků Francouzská 465/64, Praha 10 - Vinohrady a uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka - Společenství vlastníků Francouzská 465/64, Praha 10 - Vinohrady
10 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/11/2023 ze dne 26. 6. 2023 k návrhu na prodej nebytové jednotky č. 878/15 v budově č. p. 878, v domě V Olšinách 8, postavené na pozemku parc. č. 709/2, se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy č. p. 878 a na pozemku parc. č. 709/2, kat. území Vršovice, obec Praha a schválení návrhu na prodej nebytové jednotky č. 878/15 v budově č. p. 878, v domě V Olšinách 8, postavené na pozemku parc. č. 709/2, se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy č. p. 878 a na pozemku parc. č. 709/2, kat. území Strašnice, obec Praha
11 Informace o vyhlášení veřejné zakázky „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“
12 Informační zpráva o činnosti uvolněného zastupitele pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10
13 Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 za rok 2023
16 K zajištění bezpečnosti a pořádku v lokalitě Průběžná, Nučická a okolí