Podkladové materiály 17. ZMČ z 11. 9. 2017

Číslo materiálu Název
1 Návrh na poskytnutí věcného daru Policii ČR, Obvodní ředitelství Praha IV
2 Návrh na motivační odměny zaměstnancům hlavního města Prahy zařazených do orgánu Městské policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10
3 Návrh na poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, stanice č. 5
22 Informace o realizaci programu škol v přírodě na Horském hotelu na Černé hoře
4 Návrh urbanistické studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice (US BSBS)
21 Informace o výsledku kvalifikovaného posouzení možnosti zajištění správy a údržby dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10, úklidu chodníků a svozu odpadkových košů na území MČ Praha 10 a správy a údržby ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10 prostřednictvím společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s.
5 Informace o aktuálním vývoji situace ve věci hazardu na území městské části Praha 10
6 Zpráva o hospodaření městské části Praha 10 k 30. 6. 2017, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
7 Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2018 MČ Praha  10
9 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 19/22/2013 ze dne 23. 9. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1196, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 3, Praha 10 ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 a 1200, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 1, 3, 5, 7, 9 a 11, Praha 10, rozděleného na jednotky
8 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017
10 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 18.
11 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 19.
12 Návrh na vynětí domu Moskevská 374/27 v k. ú. Vršovice ze záměru na realizaci prodeje jednotlivých domů se šesti a méně byty a souvisejících opatření
13 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 18. 4. 2017 do 17. 5. 2017
14 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 18. 4. 2017 do 17. 5. 2017, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče
15 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. – garáži, stojící na pozemku parc. č. 4389/15, k. ú. Strašnice, který je ve správě městské části Praha 10
16 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 244 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu Svojetická ul. č. 7 a 9, IČ: 264 51 620
17 Návrh na implementaci vstupného do AVČ Gutovka
18 Návrh na uzavření Smluv o poskytování stipendia studentům VŠ
19 Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na úhradu nákladů spojených s pozicí paliativní zdravotní sestry
20 Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s Městskou knihovnou v Praze za účelem zřízení nové pobočky Městské knihovny v Praze v Bytovém domě Malešice