Humanitární pomoc a podpora integrace uprchlíků z Ukrajiny

I. Název dotačního programu

Dotační program 2022 pro oblast podpory Humanitární pomoc a podpora integrace uprchlíků z Ukrajiny, kteří vyhledali ochranu v ČR v souvislosti ozbrojeným napadením Ukrajiny

II. Vyhlášení dotačního programu

Vyhlášen dne 12. 4. 2022 na období do 31. 12. 2022.

III. Základní informace

 1. Vyhlašovatelem dotačních programů a poskytovatelem dotací je Městská část Praha 10 (dále jen „MČ Praha 10“) se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10, IČ: 00063941, zastoupená starostkou Renatou Chmelovou.
 2. Dotační program byl schválen usnesením Rady MČ Praha 10 č. 287 ze dne 12. 4. 2022.
 3. Dotace je určena pro:
  • organizace se sídlem na území MČ Praha 10,
  • organizace se sídlem na území ČR mimo území MČ Praha 10,
  • projekty, které se uskuteční na území MČ Praha 10
 4. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 5. Příjem žádostí bude probíhat od 17. 5. 2022 do 23. 5. 2022.

IV. Účel dotačního programu

Účelem Dotačního programu je neinvestiční finanční podpora projektů, které jsou předmětem žádostí o dotaci v rámci Dotačního programu 2022 v souladu s Metodikou (viz ke stažení). Tyto Projekty se musí uskutečnit na území MČ Praha 10 a být ve prospěch uprchlíků z Ukrajiny. Projektem se rozumí konkrétní ucelená podrobně rozpracovaná akce v Žádosti o Dotaci, přičemž u Oblastí podpory v kapitole III jsou uvedeny typy projektů, na které lze o Dotaci žádat, tzn. i účel Dotačního programu v dané Oblasti podpory. Projekt v sobě zahrnuje soubor aktivit směřujících k dosažení předem stanoveného cíle a je limitován určitým časem a rozpočtem.

V. Ke stažení

Kontakty

Pro řešení technických problémů v aplikaci GRANTYs – prosím kontaktujte Helpdesk GRANTYS:

Vstup do formuláře Grantys (www.praha10.grantys.cz)

 

Videonávod k vyplnění žádosti v Grantys