Programové prohlášení Rady městské části Praha 10 pro volební období 2018–2022​

Otevřená radnice

Změníme současnou radnici na moderní, příjemný a vstřícný úřad pro občany i úředníky. Zodpovědně připravíme rekonstrukci budovy radnice, aby odpovídala potřebám 21. století. Zlepšíme přístup radnice k veřejnosti – naším cílem je, aby se každý cítil na úřadu vítán. Každý občan bude mít možnost kontrolovat rozhodování, zakázky a výdaje města rovnou z pohodlí svého domova, ale bude také moci vstupovat do tvorby strategie městské části a přímo se tak podílet na strategických rozhodnutích. Budeme informovat všechny obyvatele, využijeme k tomu moderní on-line kanály a také klasické tištěné radniční noviny. Pro ty, kdo mají raději osobní setkání, budou dveře starostky a všech radních pravidelně otevřené.

 • Otevřeme jednání radnice veřejnosti. Zastupitelstvo se bude scházet častěji než dosud. Zavedeme pravidelná setkávání radních s občany.
 • Připravíme otevřené besedy k podstatným tématům a společně zpracujeme strategický plán rozvoje Prahy 10. Budeme podporovat zavádění ověřených procesů místní Agendy 21.
 • Znovu začneme vydávat radniční noviny Prahy 10 a využijeme potenciál on-line komunikace s občany. Zvýšíme tak informovanost občanů a zapojíme je do aktuálního dění.
 • Budeme publikovat otevřená data a zveřejníme vše, co nám zákon umožňuje. Spustíme rozklikávací on-line rozpočet.
 • Zavedeme otevřené a průhledné zadávání a vyhodnocování všech veřejných zakázek. Zajistíme tak větší konkurenci, snížíme cenu a zvýšíme kvalitu poptávaných produktů a služeb.

 

Územní rozvoj

Chceme Prahu 10 moderní, otevřenou a vstřícnou ke svým obyvatelům. Budeme klást důraz na její promyšlený rozvoj. Otevřeme ji moderním způsobům plánování, i kvalitní soudobé architektuře. Vše budeme provádět s respektem k místním hodnotám, ve snaze o zkvalitnění veřejného prostoru a ochranu ploch zeleně. U zásadních projektů budeme vypisovat veřejné architektonické soutěže o návrh dle pravidel České komory architektů a využijeme k tomu i potenciál vysokých škol.

Zajistíme participaci veřejnosti při přípravě a pořizování územně plánovací dokumentace. Ohledně stavebních záměrů budeme komunikovat s občany a občanskými iniciativami, aby se o všech plánovaných stavbách ve svém okolí dozvěděli včas. Budeme prosazovat sebevědomý přístup městské části k developerům, aby se významným způsobem podíleli na řešení dopadů svých projektů na okolí – zvyšováním kapacity škol a školek, opravami ulic a chodníků nebo budováním nových parkovacích stání a zastávek MHD.

 • Koncepčně dopracujeme urbanistickou studii oblasti Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice.
 • Navrhneme smysluplný rozvoj obchodních center na sídlištích: Cíl, Květ, Astra a Skalka. 
 • Budeme pokračovat v tvorbě dlouhodobé strategie podoby uspořádání ulic, náměstí, parků a dalších veřejných ploch, což je cílem koncepčního dokumentu nazvaného Generel veřejných prostranství Prahy 10.
 • Budeme hrát aktivní roli v zachování Trojmezí jako přírodního parku.
 • Odmítáme kontejnerové překladiště v Malešicích.
 • Podpoříme vznik Drážní promenády, jako nového zeleného koridoru a zóny pro relaxaci i aktivní pohyb.
 • Zlepšíme bezbariérovost městské části a její prostupnost pro pěší, budeme systematicky obnovovat městský mobiliář.

 

Hospodaření

Zasadíme se o efektivní hospodaření Prahy 10. Nemovitý majetek budeme spravovat tak, aby sloužil ku prospěchu občanů a jako zdroj příjmů městské části. Zaměříme na jeho pečlivou údržbu a rozvoj, nebudeme jej bezmyšlenkovitě rozprodávat na úkor dalších generací. Budeme pravidelně soutěžit dodavatele služeb a průběžně vyhodnocovat potřebnost již nasmlouvaných dodávek. Systematicky se budeme věnovat získávání dotací z českých i evropských zdrojů. Vyvineme veškeré úsilí, aby rozpočet městské části byl vyrovnaný.

 • Zlepšíme fungování městských akciových společností – městská akciová společnost má občanům sloužit.
 • Zajistíme větší konkurenci u veřejných zakázek a tím dosáhneme lepších cen a kvalitnějších služeb.
 • Budeme pravidelně, otevřeně a srozumitelně informovat o hospodaření městské části, zřízených organizací a vlastněných společností.
 • Budeme promyšleně investovat s cílem poskytovat kvalitní veřejné služby a zajistit udržitelné financování těchto služeb.

 

Školství

Zajistíme dostatečné kapacity v mateřských a základních školách, abychom poskytli zázemí pro kvalitní vzdělávání na území Prahy 10. Zlepšíme podmínky pro práci ředitelů – snížíme byrokratickou zátěž a podpoříme jejich samostatnost. Pomůžeme učitelům, aby mohli lépe učit naše děti. Nabídneme jim prostor pro celoživotní vzdělávání a jejich vzájemnou spolupráci. Zavedeme pravidelná setkání, kde budou ředitelé i učitelé moci vyjadřovat své připomínky a přinášet nápady na zlepšení. Budeme dále rozvíjet vazby mezi školami a rodiči. Vzdělávací instituce jsou přirozeným centrem života lokalit a mají mít vliv na jejich přirozený a kulturní rozvoj. Posílíme spolupráci s magistrátem hl. m. Prahy.

 • Dokončíme stavbu MŠ Nad Vodovodem a zahájíme stavbu MŠ Bajkalská.
 • Urychleně zprovozníme tělocvičnu u ZŠ Švehlova.
 • Zrevitalizujeme hřiště při ZŠ Brigádníků.
 • Budeme pokračovat v přípravě rekonstrukce základní školy V Olšinách, která se po letech opět stane místem kvalitního veřejného vzdělávání.

 

Doprava

Doprava patří k největším výzvám, před kterými naše městská část stojí. Chceme Prahu 10 stejně příjemnou pro chodce, řidiče, cyklisty i uživatele městské hromadné dopravy. Víme, že parkování trápí nás všechny. I proto chceme navýšit počet parkovacích míst a zasadit se o výstavbu nových parkovacích domů.

 • Budeme prosazovat nový systém parkování, který bude primárně sloužit obyvatelům Prahy 10. Současně budeme hledat cesty k vybudování parkovacích domů a dalších míst na parkování.
 • Parkovací zóny podpoříme v takové podobě, která bude občanům naší městské části sloužit, ne je omezovat.
 • Podpoříme moderní trendy v městské dopravě – zlepšování služeb MHD, transparentní rozvoj elektromobility a car / bike sharingu nebo využití prvků smart cities.
 • Ve spolupráci s Technickou správou komunikací budeme usilovat o rychlejší a systémové opravy silničních a chodníkových povrchů.
 • Umožníme okamžité elektronické nahlašování autovraků v ulicích.

 

Bezpečnost

Chceme Prahu 10 bezpečnou jak pro zdejší obyvatele, tak pro její návštěvníky. Budeme posilovat spolupráci se státní i městskou policií, hasiči, záchranáři i magistrátem hl. m. Prahy. Bezpečnostní situaci budeme průběžně vyhodnocovat, i s využitím institutu místního šetření.

 • Každý obyvatel Prahy 10 bude znát svého strážníka městské policie.
 • Podpoříme navýšení četnosti policejních kontrol v lokalitách s vyšší mírou kriminality.
 • Zlepšíme informovanost o aktuálních bezpečnostních rizicích s důrazem na prevenci.
 • Otevřeme jednání s magistrátem hlavního města s cílem omezit další provoz a propagaci heren na území Prahy 10.

 

Kultura

Vytvoříme kvalitní podmínky pro rozvoj kultury v Praze 10. Společně s kulturními aktéry zformulujeme sdílenou vizi pro kulturu. V kulturní komisi budou zastoupeni odborníci. Budeme pečovat o kvalitní zázemí pro konání kulturních akcí, v institucích i ve veřejném prostoru a to včetně vhodného využití kulturních památek. Zajistíme včasné a transparentní přidělování grantů, kterými podpoříme kvalitní projekty. Najdeme partnery, kteří se budou podílet na financování kulturních aktivit v Praze 10. Zlepšíme informovanost o připravovaných kulturních akcích a podpoříme komunikaci s jejich aktéry, kulturními organizacemi a spolky. Podpoříme vznik zázemí pro sousedský a komunitní život v naší městské části.

 • Zprovozníme kino Vzlet a vypíšeme výběrové řízení na jeho provozovatele.
 • Zahájíme rekonstrukci Strašnického divadla.
 • Podpoříme kvalitní program a služby v Kulturním domě Barikádníků a naplánujeme rekonstrukci objektu.
 • Budeme řešit situaci Kulturního domu Eden – popíšeme aktuální stav, zpracujeme záměr a rozhodneme o dalším postupu.
 • Nová kulturní politika se stane účinným plánem rozvoje kultury v Praze 10.
 • Zavedeme nástroje propagace kulturních aktivit v naší městské části. • Zařídíme provoz letního kina.

 

Životní prostředí

Zdravé životní prostředí vnímáme jako nezbytnou podmínku pro udržitelný rozvoj Prahy 10 a vyšší kvalitu života jejích obyvatel. Proto zajistíme profesionální a pravidelnou péči o čistotu ulic a veřejných prostranství, kvalitní údržbu městské zeleně, parků a rekreačních ploch. Budeme s veřejností pečlivě projednávat významné stavební záměry a jejich vliv na životní prostředí a zdraví. Městskou část otevřeme novým trendům a technologiím, které přispívají ke zlepšování stavu ovzduší a snižování hlukové zátěže. Podpoříme zapojení občanů do sdílené odpovědnosti za udržitelný rozvoj města.

 • Nastavíme standardy kvality úklidu ulic a veřejných prostranství, které budeme striktně vyžadovat po dodavatelských firmách.
 • Budeme rychle reagovat na nepořádek kolem popelnic, zajistíme úklid černých skládek v parcích a lesích, podpoříme dobrovolnické úklidy.
 • Nová výsadba zeleně a stromů bude dávat smysl místem, druhem i funkcí.
 • Zvýšíme péči o dosud přehlížené celky zeleně, jako jsou např. park Solidarita, okolí Botiče, les Skalka a parčíky u Malešického náměstí.
 • Podpoříme komunitní zahrady, kompostování, recyklaci a projekty odpovědné spotřeby.

 

Sociální a zdravotní oblast a rodinná politika

Budeme průběžné sledovat a vyhodnocovat potřebnost sociálních služeb pro své občany. Za tímto účelem využijeme také proces komunitního plánování. Zvýšíme hospodárnost a efektivitu poskytovaných sociálních služeb a občany budeme lépe informovat o jejich nabídce. Budeme klást větší důraz na rodinnou politiku.

 • Prostřednictvím Centra sociální a ošetřovatelské pomoci zachováme pečovatelskou službu osobám se sníženou soběstačností v jejich domácím prostředí.
 • Udržíme kvalitní zdravotní a sociální péči a poskytované služby ještě více zefektivníme.
 • Budeme prosazovat zodpovědnou rodinnou politiku.
 • Budeme podporovat praktické lékaře a specialisty, aby poskytovali služby v co největší šíři a kvalitě ve všech částech Prahy 10.
 • Zajistíme lepší informovanost o službách dostupných v naší městské části.
 • Dokončíme probíhající rekonstrukci Polikliniky Malešice.
 • Zřídíme nízkoprahový klub pro mládež.

 

Bytová politika

Nové vedení radnice si uvědomuje svou společenskou a veřejnou odpovědnost a vnímá existenci konkrétních skupin osob, které jsou z různých důvodů znevýhodněny na trhu s bydlením. Těmto občanům hodlá poskytovat možnost pronájmu obecních bytů za předem stanovených a transparentních podmínek.

 • Zpracujeme koncepci rozvoje obecního bydlení a zrevidujeme současné Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10.
 • Zlepšíme evidenci veškerého nemovitého majetku a zavedeme moderní systém správy, který zajistí, že žádné byty a nebytové prostory nezůstanou dlouhodobě nevyužívané.

 

Sport a volný čas

Zajistíme kvalitní rozvoj profesionálního i amatérského sportu v naší městské části. Podporu budeme cílit spravedlivě, abychom zohlednili potřeby všech klubů a spolků. Otevřeme další sportoviště pro všechny věkové kategorie obyvatel Prahy 10. Budeme se snažit o veřejné zpřístupnění a plné využití školních hřišť a sportovních areálů v majetku městské části.

 • Budeme finančně podporovat prostory určené pro volnočasové aktivity obyvatel všech věkových kategorií a organizace zaměřené na práci s dětmi a mládeží.
 • Zajistíme efektivní, rychlé, transparentní a spravedlivé rozdělování dotací na sport a volnočasové aktivity a finančně podpoříme trenéry mládeže.
 • Budeme udržovat dětská hřiště v provozuschopném a bezpečném stavu a rozvíjet lokální sportoviště ve všech částech Prahy 10.
 • Podpoříme otevření školních hřišť veřejnosti a zajistíme finanční podporu na jejich efektivní správu.


Programové prohlášení ke stažení

 

Mohlo by vás také zajímat