Podkladové materiály 23. ZMČ ze dne 12. 4. 2021

Číslo materiálu Název
1 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020
2 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021
3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 32.
4 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 19/10/2020 ze dne 30. 9. 2020 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 9.
5 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 10.
6 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. – garáži, stojící na pozemku parc. č. 3007/15, k. ú. Michle
7 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 2239/50, k. ú. Vršovice
8 Návrh na odejmutí věcí ze svěřené správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 345, včetně objektu s č. p. 1796/79, parc. č. 2078/200, včetně objektu s č. p. 2904/35 v k. ú. Záběhlice a pozemků parc. č. 563, včetně objektu s č. p. 374/27, parc. č. 564 v k. ú. Vršovice
9 Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní s Dětským centrem Paprsek
10 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 192/10, parc. č. 192/11, parc. č. 192/12, parc. č. 192/15, parc. č. 192/25, parc. č. 192/28, parc. č. 192/64, parc. č. 192/65, parc. č. 192/67, parc. č. 192/82, parc. č. 192/85 vše v k. ú. Strašnice
11 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 podle vyhlášených Dotačních programů MČ Praha 10 pro rok 2021 v oblastech podpory: Kultura, Sport, mládež a volný čas, Sociální a zdravotní, Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace
12 Návrh na schválení žádostí o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemců dotací v dotačních programech MČ Praha 10
13 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 4. čtvrtletí 2020
14 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2020
15 Informace o stavu rekonstrukce radnice
16 Informace o hospodaření a vizi společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s.
17 Návrh na schválení dobrovolného příplatku mimo základní kapitál do společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s.
18 Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 za rok 2020
19 Návrh na změnu tajemnice Výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
k návrhu na schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s.
ke zprávě o výsledcích Ankety spokojenosti návštěvníků ÚMČ 2021
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Revitalizace pozemku Ke Skalkám - Moje stopa, parc. č. 2527/1, k. ú. Záběhlice“
k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0777 na akci „Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16, Praha 10“
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu
k návrhu na zpětvzetí výpovědi ze smlouvy o nájmu nebytového prostoru
k návrhu na uzavření Dohody o narovnání a následné uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 2838, parc. č. 2839 a parc. č. 2840 vše v k. ú. Vinohrady mezi MČ Praha 10 a Společenstvím pro dům 1158/17 Dykova, IČO 275 67 231
k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 34.
k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 12.
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k bezúplatnému převodu pozemků parc. č. 4302/119, 120, 122, 125, 126, 245, 246 v k. ú. Strašnice
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k úplatnému nabytí pozemků parc. č. 2202/3, parc. č. 2202/4 v k. ú. Vršovice
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 570 v k. ú. Záběhlice
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k nabytí pozemků parc. č. 324/1, 324/2, 324/4, 324/6 v k. ú. Strašnice od DPP, a. s., do vlastnictví hl. m. Prahy
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji pozemku parc. č. 2742/2 v k. ú. Strašnice
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 4471/1 v k. ú. Strašnice manželům *************
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 4471/1 v k. ú. Strašnice ******************
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu pozemku parc. č. 2838/46 Strašnice družstvu HOME Resort Plus
k návrhu na prodej a uzavření smlouvy o převodu bytové jednotky č. 773/7, ul. Minská 773/8, k. ú. Vršovice, Praha
k návrhu na prodloužení termínu úkolu vyplývajícího z usnesení RMČ č. 678 ze dne 7. 9. 2021 k návrhu na zahájení přípravy projektu „Elektronický oběh účetních dokladů“ v prostředí ÚMČ Praha 10
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1144 na akci „Rekonstrukce MŠ Jasmínová, Praha 10 - výměna oken objektu“
k návrhu na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2022
k návrhu na schválení střednědobého výhledu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na roky 2023 až 2027
k návrhu na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2022
k návrhu na uzavření trojstranné Darovací smlouvy
ke zprávě o realizaci projektu Moje stopa v roce 2021
k informaci o nákupu elektrické energie a zemního plynu pro Městskou část Praha 10 a zřízené organizace na komoditní burze
k návrhu aktualizace odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2021 ve správě příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - mateřské a základní školy, školní jídelna a KD Barikádníků
k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2132)
k návrhu na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DVS/82/03/001275/2021
k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0051 - Sociální věci do odvětví 0091 - Vnitřní správa - projekt „MHMP - sociální bydlení“ - období leden - červen 2021
k návrhu programu 27. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10
k informaci o učiněných opatřeních v souvislosti s návrhem plánu nutné údržby stávající budovy radnice MČ Praha 10
k návrhu na uplatnění práva na dorovnání hodnoty akcií po hlavním akcionáři společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost