Podkladové materiály 18. ZMČ ze dne 8. 12. 2017

Číslo materiálu Název
1 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10
2 Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 za měsíc
3 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost
4 Návrh na změnu tajemníka/ce Výboru pro strategické investice (VSI) Zastupitelstva městské části Praha 10
5 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2017, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
6 Návrh na poskytnutí startovacího bydlení v BD Malešice
7 Návrh na udělení čestného občanství Výborem pro udělování čestného občanství ZMČ Praha 10 doporučeným osobnostem MČ Praha 10
8 Informace o průběhu realizace záměru rekonstrukce objektu Polikliniky Malešice
9 Informace o záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10
10 Návrh na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu
11 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 20.
12 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti - domu Strašínská 1236/39 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3101, 3102/1 a 3102/5, vše v k. ú. Strašnice
13 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 3.
14 Návrh záměru prodeje nebytových jednotek v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu a v domech nově rozdělených na jednotky
15 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti - domu Průběžná 760/54 s jeho příslušenstvím a pozemku parc. č. 3152/1, v k. ú. Strašnice
16 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup NJ č. 1039/38 v domě Ruská 1039/84 vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016
17 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 160 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu BEDEKA, IČ: 251 07 593
18 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 195 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu Žinkovská 1849 a 1850, IČ: 630 83 655
19 Návrh na prodej 1 m2 pozemku parc. č. 4390/101 zastavěná část plochy pod garáží v k. ú. Strašnice spoluvlastníkům pozemku parc č. 4390/24 zapsaným na LV č. 1838 v k. ú. Strašnice
20 Návrh na prodej pozemku parc. č. 1351/2 o výměře 345 m2 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Vršovice dle vymezeného celku č. 64 vlastníkům zapsaným na LV č. 1262 vedeném pro k. ú. Vršovice
21 Návrh na prodej pozemku parc. č. 315 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 182 m2 v k. ú. Vršovice dle vymezeného celku č. 7 společnosti PMB impex, spol. s r. o., IČ: 485 38 485
22 Návrh na prodej pozemku parc. č. parc. č. 417 - zahrada o výměře 214 m2 v k. ú. Vršovice Bytovému družstvu Estonská 11, IČ: 257 27 745
23 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. – garáži, stojící na pozemku parc. č. 4389/6, k. ú. Strašnice
24 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. – garáži stojící na pozemku parc. č. 2445/2, k. ú. Strašnice
25 Návrh na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DVS/04/03/006137/2017
26 Návrh na úpravu závazného limitu stanoveného Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., v rozpočtu pro rok 2017
27 Informace o dalším vývoji realizace programu škol v přírodě žáků ZŠ Praha 10 v Horském hotelu na Černé hoře
28 Informace o umístění MČ Praha 10 na 1. místě v žebříčku INDEX PARTICIPACE 101 největších měst ČR a městských částí nad 10 tisíc obyvatel dle zapojení veřejnosti do participativních procesů, zpracovaném společností Demokracie 2.1
29 Návrh Komunitního plánu Zdravé Prahy 10 pro rok 2018
30 Návrh k výzvě MČ Praha 10 hlavnímu městu Praha k dostavbě severovýchodního segmentu Městského okruhu