Podkladové materiály 26. ZMČ ze dne 15. 11. 2021

Číslo materiálu Název
1 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10
2 Návrh na prodej dvou částí pozemku označených písmenem „a“ o výměře 52 m2 a písmenem „b“ o výměře 9 m2, oddělených geometrickým plánem č. 3419-129/2020 ze dne 24. 3. 2021, z pozemku parc. č. 3034/1 – ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Michle, Praha, společnosti ČEPS, a. s., IČO 257 02 556, se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52
3 Návrh na prodej pozemku parc. č. 111/5 – ostatní plocha a pozemku parc. č. 126/4 – ostatní plocha, vše k. ú. Vršovice, Praha 10
4 Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2021 - 0021 Životní prostředí
5 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021
6 Návrh na přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny, a. s.
7 Návrh na schválení žádosti o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemce dotací v dotačních programech MČ Praha 10
8 Informace o Rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře ve společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
9 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 2. čtvrtletí 2021
10 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k „Memorandu o vzájemné spolupráci“ mezi MČ Praha 10 a Hlavním městem Prahou
11 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2021