Granty 2013

Vyhlášení I. kola grantového řízení pro rok 2013

Městská část Praha 10

vyhlašuje od 8.10.2012 do 30.11.2012

grantové řízení na poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblasti sociální; kultura a umění; sport, tělovýchova a volný čas; protidrogové prevence a prevence kriminality; životní prostředí

Výsledky I. kola grantového řízení MČ Praha pro rok 2013 

Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2013

Program I - Sociální oblast

I.1. Zdravotně sociální program

I.2. Sociální program pro seniory

I.3. Sociální program pro osoby se zdravotním handicapem

I.4. Sociální program na podporu fungující rodiny

Žádost na podporu v sociální oblasti

 

Program II - Kultura a umění

II.1. Podpora a rozvoj profesionálních a neprofesionálních kulturních aktivit

II.2. Celoroční kulturní činnost realizovaná MČ Praha 10

II.3. Akce pořádané v rámci „Dnů Prahy 10“

Žádost na podporu v kultuře a umění

 

Program III - Sport, tělovýchova a volný čas

III.1. Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež

III.2. Pořádání masových tělovýchovných a sportovních akcí „Sport pro všechny“

III.3. Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež

III.4. Táborová činnost

III.5. Volný čas

III.6. Akce pořádané v rámci „Dnů Prahy 10“

Žádost o podporu ve sportu, tělovýchově a volném čase

 

Program IV - Protidrogová prevence a prevence kriminality

IV.1. Specifická primární prevence užívání návykových látek

IV.2. Služby protidrogové prevence

IV.3. Primární prevence – práce s dětmi a mládeží

IV.4. Sekundární a terciární prevence – programy pro mládež a dospělé

IV.5. Informování občanů

Žádost na podporu v protidrogové prevenci a prevenci kriminality

 

Program V - Životní prostředí

V.1. Ochrana životního prostředí a environmentální výchova

Žádost na podporu v životním prostředí

 

Způsob poskytnutí dotace

Podmínkou pro rok 2013 je stanovený limit pro podání žádosti o grant a dodržení stanoveného finančního limitu pro jeden právní subjekt - jeden projekt. Žadatel – jeden právní subjekt  může podat pouze jednu žádost o grant, která může obsahovat více pořádaných akcí dle zvoleného tématického zaměření - oblasti. Horní finanční limit celkového požadavku o grant může činit maximálně 200 000,-Kč.

Veškerá pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace – grantu pro rok 2013 jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování účelových dotací – grantů městské části Praha 10.

Znak MČ Praha 10

 „Zásady“ včetně formulářů jsou k dispozici na internetových stránkách městské části Praha 10  www.praha10.cz  a v Informačních kancelářích Úřadu městské části  Praha 10

- Vršovická 68

- Plaňanská 1, Praha 10

 

Do hodnotícího řízení budou přijaty pouze žádosti, které budou podány ve stanoveném termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné přílohy bez dalších formálních nedostatků.

O výsledcích grantového řízení bude rozhodnuto na nejbližším možném zasedání příslušných orgánů městské části Praha 10. Žadatelé schválených projektů budou po ukončení grantového řízení vyrozuměni a vyzváni k podepsání smlouvy. Úřad městské části Praha 10 zveřejní seznam všech vybraných projektů na úřední desce a internetových stránkách městské části Praha 10 www.praha10.cz

Až do konečného rozhodnutí nebudou poskytovány žádné dílčí informace.

Termín pro podávání žádostí:

Žádosti je možné podávat od 8.10.2012 do  30.11.2012 do 12:00 hodin.

Datem podání se rozumí datum podání na podatelně.

 

Žádost o dotaci může být podána:

osobně v podatelně Úřadu městské části Praha 10,

Vršovická 68, Praha 10

doporučeně poštou na adresu:

Městská část Praha 10

Odbor školství

Vršovická 68

101 38 Praha 10

Úřední hodiny podatelny ÚMČ Praha 10  Vršovická 1429/68 a informační kanceláře Plaňanská 1, Praha 10:

 

Pondělí

8:00 - 17:30

Úterý

8:00 - 15:00

Středa

8:00 - 17:30

Čtvrtek

8:00 - 15:00

Pátek

8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Obálka musí být zalepená, označená názvem programu a plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy.

Konzultace: Miluše Hloušková OŠK, kancelář C/412,  tel. spojení: 267 093 396,

e-mail: miluseh@praha10.cz

Formulář vyúčtování účelové dotace - grantu

Na internetových stránkách formuláře Žádosti otevřete tak, že na modře vyznačené tématické oblasti ve vyhlášeném grantovém řízení kliknete myší.