Odbor stavební

Odbor stavební zajišťuje výkon státní správy jako příslušný stavební úřad v rozsahu stanoveném zákonem, zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu pro městskou část Praha 10 v katastrálním území Malešice, Vršovice a části dalších katastrálních území - Strašnice, Záběhlice, Michle, Vinohrady.

Hlavní činnosti odboru: provádí územní řízení a vydává rozhodnutí o umístění staveb, povoluje stavební činnosti, vydává stavební povolení (vč. souhlasu s užíváním staveb), provádí kontrolní prohlídky staveb, archivuje dokumentace (textové, výkresové) staveb, provádí kontrolní činnost v oblasti své působnosti a rozhoduje o odvolání účastníků správního řízení v rámci autoremedury u rozhodnutí vydaných odborem.

pověřená vedením odboru stavebního

Ing. Marie Borovková

Místnost: A/504

Telefon: 267 093 376

Email: marie.borovkova@praha10.cz

 

 

Bc. Kateřina Hašplová, sekretářka
Místnost: A/505
Telefon: 267 093 477
Email: katerina.hasplova@praha10.cz

 

Mgr. Richard Opolecký, právník, odvolání, správní delikty, právní poradenství
Místnost: A/520B
Telefon: 267 093 299
Email: richard.opolecky@praha10.cz

 

 

Adresa: ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: +420 267 093 477

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Berit Daniel A/519 267 093 386267 093 386 referent/ka kontrola staveb, stavební řízení
Bílková Kateřina / referent - dohoda
Borovková Marie A/515B 267 093 376267 093 376 pověřen/a zastupováním vedoucí/ho odboru stavebního
Boušková Hana A/503 267 093 605267 093 605 referent územního a společného řízení
Dolečková Lenka A/513A 267 093 406267 093 406 referent kontrola staveb, stavební řízení
Fourová Gabriela A/arch 267 093 550267 093 550 referent - dohoda
Frantová Zuzana A/513b 267 093 650267 093 650 referent stavebního a společného řízení
Hašplová Kateřina A/505 267 093 477267 093 477 asistentka vedoucího odboru
Janda Zdeněk A/521B 267 093 541267 093 541 referent/ka kontrola staveb, statik
Jaroš Jiří A/519 267 093 472267 093 472 referent stavebního a společného řízení
Kostečková Jitka A/517 267 093 527267 093 527 vedoucí referátu administrativy a archivu SÚ
Kubíčková Petra Elena A/514 267 093 660267 093 660 referent stavebního a společného řízení
Langová Eva A/502A 267 093 403267 093 403 vedoucí oddělení územního řízení
Matějková Hana A/archiv 267 093 744267 093 744 referent - dohoda
Medek Matyáš A/501 267 093 586267 093 586 referent územního a společného řízení
Melicharová Alena A/514 267 093 412267 093 412 referent/ka kontrola staveb, stavební řízení
Mikešová Petra A/513A 267 093 352267 093 352 referent stavebního a společného řízení
Müllerová Dagmar A/archiv 267 093 408267 093 408 referent archivu SÚ
Nepevný Jindřich A/514 267 093 412267 093 412 referent stavebního a společného řízení
Opolecký Richard A/520B 267 093 299267 093 299 právník - odvolání,správní delikty,právní poradens
Strana 1 z 2První   Předchozí   [1]  2  Další   Poslední   

Odbor se při své činnosti řídí zejména těmito zákony a právními předpisy:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
 • vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
 • vyhláška č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění)
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
 • zákon č. o přestupcích 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
 • vyhláška č. 26/1999 Sb. hlavního města Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze,- pozastavena
 • Po dobu pozastavení účinnosti nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (PSP), se k provedení ustanovení § 169 stavebního zákona postupuje podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10