Odbor stavební

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.
Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Adresa odboru:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)
Telefon: +420 267 093 477

Úřední hodiny

 

 

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Odbor stavební zajišťuje výkon státní správy jako příslušný stavební úřad v rozsahu stanoveném zákonem, zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu pro městskou část Praha 10 v katastrálním území Malešice, Vršovice a části dalších katastrálních území - Strašnice, Záběhlice, Michle, Vinohrady.

Hlavní činnosti odboru:
Provádí územní řízení a vydává rozhodnutí o umístění staveb, povoluje stavební činnosti, vydává stavební povolení (vč. souhlasu s užíváním staveb), provádí kontrolní prohlídky staveb, archivuje dokumentace (textové, výkresové) staveb, provádí kontrolní činnost v oblasti své působnosti a rozhoduje o odvolání účastníků správního řízení v rámci autoremedury u rozhodnutí vydaných odborem.
 

Odbor se při své činnosti řídí zejména těmito zákony a právními předpisy:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
 • vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
 • vyhláška č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění)
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
 • zákon č. o přestupcích 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
 • vyhláška č. 26/1999 Sb. hlavního města Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze,- pozastavena
 • Po dobu pozastavení účinnosti nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (PSP), se k provedení ustanovení § 169 stavebního zákona postupuje podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
Název Popis Typ Ke stažení
Název Ke stažení
Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje

Příloha č.20 Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje.

Formulář Stáhnout ()
Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla

Příloha č. 21 Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla.

Formulář Stáhnout ()
Ohlášení odstranění Formulář Stáhnout ()
Ohlášení stavby Formulář Stáhnout ()
Ohlášení udržovacích prací obnovy vodního díla vodohospodářských úprav

Příloha č.15 Ohlášení udržovacích prací obnovy vodního díla vodohospodářských úprav.

Formulář Stáhnout ()
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Příloha č.19 Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel.

Formulář Stáhnout ()
Oznámení stavebního záměru se záměrem certifikovaného inspektora Formulář Stáhnout ()
Oznámení záměru Formulář Stáhnout ()
Oznámení změny v užívání stavby Formulář Stáhnout ()
Společné oznámení záměru Formulář Stáhnout ()
Žádost o povolení k naskládání s povrchovými nebo podzemními vodami

Příloha č.1 Žádost o povolení k naskládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu

Příloha č.7 Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke studni domácnosti

Příloha č.16 Žádost o povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke studni domácnosti.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o povolení k odběru podzemních vod

Příloha č.2 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob domácnosti nebo o jeho změnu.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Příloha č.3 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Příloha č.4 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Příloha č.5 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob domácnosti nebo o jeho změnu.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních - domácnost

Příloha č.6 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob domácnosti nebo o jeho změnu.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových - domovní čistírna

Příloha č.17 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod  povrchových a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod domácnosti.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních - čistírna

Příloha č.18 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod domácnosti.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o povolení předčasného užívání stavby Formulář Stáhnout ()
Žádost o schválení manipulačního řadu vodního díla

Příloha č. 25 Žádost o schválení manipulačního řadu vodního díla

Formulář Stáhnout ()
Žádost o stanovení podmínek závadné látky nebo o povolení výjimky

Příloha č. 23 Žádost o stanovení podmínek závadné látky nebo o povolení výjimky

Formulář Stáhnout ()
Žádost o stanovení způsobu a podmínek závadné látky nebo o povolení výjimky

Příloha č.22 Žádost o stanovení způsobu a podmínek závadné látky nebo o povolení výjimky.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o stavební povolení Formulář Stáhnout ()
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni...

Příloha č.9 Žádost  o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod domácnosti. 

Formulář Stáhnout ()
Žádost o stavební povolení k vypouštění vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky

Příloha č.10 Žádost o stavební povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o stavební povolení k vodním dílům

Příloha č.8 Žádost  o stavební povolení k vodním dílům.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o udělení souhlasu

Příloha č.11 Žádost o udělení souhlasu.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Formulář Stáhnout ()
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

Příloha č.14 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Formulář Stáhnout ()
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Formulář Stáhnout ()
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Formulář Stáhnout ()
Žádost o vydání společného povolení Formulář Stáhnout ()
Žádost o vyjádření

Příloha č.13 Žádost o vyjádření.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod

Příloha č. 24 Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod

Formulář Stáhnout ()
Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu

Příloha č. 12 – Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu.

Formulář Stáhnout ()