Podkladové materiály 10. ZMČ ze dne 1. 6. 2016

Číslo materiálu Název
3 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10
4 Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů
5 Návrh na zadání veřejné zakázky „Správa a údržba dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10“
6 Návrh na zadání veřejné zakázky „Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10“
7 Návrh na zadání veřejné zakázky „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“
8 Návrh na ukončení směnné smlouvy uzavřené dne 1. 10. 2014 se společností BOHEMIANS REAL, a. s., a odejmutí pozemku parc. č. 1121/1 v kat. území Vršovice ze svěřené správy městské části Praha 10
9 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2015 - 2016 pro oblast sportu - prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy
10 Návrh k realizaci procesu participativní rozpočet MČ Praha 10 – projekt Moje stopa
11 Návrh na realizaci místní Agendy 21 a na členství městské části Praha 10 v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR)
12.1 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 12.
12.2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 13.
13 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo obdobném poměru, pro kalendářní rok 2016
14 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015
15 Zpráva o hospodaření městské části Praha 10 k 31. 3. 2016, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených RMČ Praha 10 v rámci zmocnění
16.1 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 3/22/2015 ze dne 27. 3. 2015 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1008, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 13, Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleného na jednotky
16.2 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/12/2015 ze dne 22. 6. 2015 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 981, k. ú. Michle, ul. Nad Vršovskou horou č. o. 3, Praha 10, rozděleném na jednotky
16.3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/21/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1066, k. ú. Vršovice, ul. Jerevanská č. o. 3, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1064, 1065, 1066, 1067, k. ú. Vršovice, ul. Jerevanská č. o. 7, 5, 3, 1, Praha 10, rozdělených na jednotky
16.4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/27/2012 ze dne 5. 11. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 2461, k. ú. Vinohrady, ul. Mrštíkova č. o. 5, Praha 10, včetně zastavěných pozemků ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 2461, 2462 k. ú. Vinohrady, ul. Mrštíkova č. o. 5, ul. Nad Olšinami č. o. 11, rozdělených na jednotky
16.5 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/42/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 706, k. ú. Vinohrady, ul. Rybalkova č. o. 5, Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleném na jednotky
16.6 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/129/2010 ze dne 8. 6. 2010 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 1382, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 23, Praha 10, s oprávněnými nájemci
17 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/16/2015 ze dne 22. 6. 2015 k informaci o průběhu prodeje domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem 595/23
18 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 5/13/2015 ze dne 21. 9. 2015 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 6.
19 Návrh záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, které byly schváleny k prodeji po jednotkách
20 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 12. 10. 2015 do 2. 11. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče
21 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 12. 10. 2015 do 2. 11. 2015, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče
22 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 742/25, v ulici Žitomírská 742/22, k. ú. Vršovice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče
23 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytové jednotky č. 112/14 v domě Krymská 112/4, Praha 10, v rámci výběrového řízení na prodej nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 12. 10. 2015 do 2. 11. 2015
24 Návrh na zrušení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytové jednotky č. 731/31 v domě Na Spojce 731/1, Praha 10, vyhlášeného v termínu od 20. 7. 2015 do 31. 8. 2015
25 Návrh na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/114/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu na vyhodnocení veřejné výzvy na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny
26 Návrh na změnu Zásad pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10
27 Návrh změn Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10
28 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 806/340, parc. č. 806/342, parc. č. 806/466, parc. č. 806/563, parc. č. 806/564, parc. č. 806/628, parc. č. 806/734, parc. č. 806/740, parc. č. 806/757, parc. č. 806/775, parc. č. 806/895, id 1/8 pozemku parc. č. 806/896, vše v k. ú. Malešice
29 Návrh na prodloužení termínu předložení Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 za rok 2015
30 Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 za rok 2015
31 Návrh na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy pro rok 2016 v odvětví 0051 – Sociální věci (RO 3020)
32 Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na rok 2016
33 Informace o způsobu zajištění stavu ICT služeb na ÚMČ Praha 10 potřebných pro řádný chod ÚMČ Praha 10 po 1. 1. 2016
34 Informace o činnosti společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s.
35 Návrh na udělení čestného občanství Výborem pro udělování čestného občanství ZMČ Praha 10 doporučeným osobnostem MČ Praha 10