Podkladové materiály 30. ZMČ ze dne 27. 6. 2022

Číslo materiálu Název
32 k vysvětlení dopadů kauzy „Dozimetr“ pražské organizace STAN do vedení MČ Praha 10
32 k vysvětlení dopadů kauzy „Dozimetr“ pražské organizace STAN do vedení MČ Praha 10
1 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10
2 Závěrečný účet MČ Praha 10 za rok 2021, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
3 Návrh na změnu rozpočtu 2022 - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0092 - Náhradní objekt pro ÚMČ
4 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 (č. 1/2022)
5 Návrh na schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 156/21/LCD ze dne 7. 12. 2021 uzavřené s Českou spořitelnou, a. s.
6 Informace o využití příjmů z daně z nemovitých věcí na realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 v roce 2021
7 Informace o realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 do konce roku 2030 v roce 2021
8 Hodnotící zpráva za rok 2021 o plnění „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030“
9 Zpráva o realizaci metody místní Agenda 21 za období let 2018 – 2022
10 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 37.
11 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek
12 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek
13 Návrh na uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka Společenství vlastníků Francouzská 465/64, Praha 10 - Vinohrady
14 Návrh na uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka - Společenství vlastníků Vršovická a Minská 776, Praha 10
15 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3007/21, k. ú. Michle, obec Praha
16 Návrh na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 27/7/2021 ze dne 20. 12. 2021 k návrhu na uzavření Dohody o narovnání a následné uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 2838, parc. č. 2839 a parc. č. 2840 vše v k. ú. Vinohrady, Praha, mezi MČ Praha 10 a Společenstvím pro dům 1158/17 Dykova, IČO 275 67 231
17 Návrh na prodej spoluvlastnických podílů ve výši 389/15246 na pozemcích parc. č. 3118/48, 3118/109 a č. 3118/111, vše k. ú. Strašnice, vlastníku bytové jednotky č. 1795/5 v domě č. p. 1795, ulice Ke Strašnické, č. o. 8, k. ú. Strašnice
18 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3510 a parc. č. 3509 v k. ú. Vinohrady, Praha, vlastníkům jednotek zapsaným na LV č. 682 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, v k. ú. Vinohrady, Praha
19 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2838/125 oddělený z pozemku parc. č. 2838/50 dle GP č. 4707-126/2021 vše v k. ú. Strašnice, Bytovému družstvu Štěchovická 1858/14, IČO 251 35 368, v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí kupní o převodu vlastnictví k nemovitosti ze dne 8. 9. 2010 a dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. - XII. etapou privatizace“
20 Návrh na prodej pozemku parc. č. 353/1 o výměře 10 m2 - ostatní plocha k. ú. Vršovice, Praha, společnosti Carnea Invest, s. r. o., IČO 077 54 396, se sídlem Kobrova 3331/4, 150 00 Praha 5
21 Návrh na odkup pozemků parc. č. 806/472 a parc. č. 806/473, k. ú. Malešice, obec Praha, od společnosti Sady, lesy a zahradnictví Praha, státní podnik v likvidaci, IČO 000 63 347, se sídlem Betlémská 267, Praha 1 - Staré Město
22 Návrh na prodej pozemku parc. č. 3392/8 odděleného geometrickým plánem č. 3504-93/2022 z pozemku parc. č. 3392/6, vše v k. ú. Michle, Praha 10
23 Návrh Zásadních připomínek MČ Praha 10 k návrhu Metropolitního plánu
24 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle zásad dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10 v roce 2022
25 Návrh na svěření nemovité věci z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10, a to stavby bez č. p./č. e., nacházející se na pozemku parc. č. 806/472, k. ú. Malešice, obec Praha
26 Návrh k realizaci projektu MČ Praha 10 „Školní fórum“
27 Návrh na udělení titulu Čestného občanství městské části Praha 10 Josefu Čapkovi in memoriam
28 Návrh na udělení titulu Čestného občanství městské části Praha 10 Emilu Kolbenovi in memoriam
29 Návrh na schválení Dodatku č. 1 ke zřizovací listině organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace
30 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 1. čtvrtletí 2022
31 Informace o projednání Výroční zprávy společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., za rok 2021, účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku