Základní informace o Zastupitelstvu městské části Praha 10

Zastupitelstvo MČ je voleným orgánem vykonávajícím správu městské části Praha 10 dle § 89 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (zakonyprolidi.cz). Zastupitelstvu MČ Praha 10 je vyhrazeno rozhodovat ve věcech jemu svěřených tímto zákonem, zvláštním zákonem nebo Statutem hlavního města Prahy. 
 

Kdo tvoří Zastupitelstvo MČ Praha 10

Pro volební období 2022–2026 je zvoleno 45členné zastupitelstvo městské části.
Seznam členů zastupitelstva

Zastoupení jednotlivých volebních stran:

  • Společně pro Prahu 10  14 mandátů
  • VLASTA a STAN s podporou KDU-ČSL  10 mandátů
  • ANO 2011   9 mandátů
  • Česká pirátská strana    8 mandátů
  • SPD, Trikolora a NK pro Prahu 10    4 mandáty

Pravidla jednání Zastupitelstva MČ Praha 10

Zasedání zastupitelstva svolává starosta městské části podle zákona nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání jsou veřejná. Řídí se jednak schváleným jednacím řádem a jednak schváleným programem, jehož návrh naleznete nejpozději 7 dní před konáním zasedání zastupitelstva na úřední desce i elektronické úřední desce úřadu, jakož i na webových stránkách městské části. Na webu jsou před jednáním zastupitelstva ke stažení podklady pro jednání zastupitelstva (z důvodu ochrany osobních údajů je text anonymizován) k jednotlivým bodům programu. Aktivní vystoupení občanů na zasedání zastupitelstva je možné při splnění podmínek daných zákonem a jednacím řádem.

Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů je třeba také k přijetí platného usnesení, rozhodnutí nebo volbě.

Z jednání zastupitelstva městské části je pořizován zápis a stenografický záznam. Občan Prahy 10, který dosáhl věku 18 let má právo nahlížet do  přijatých usnesení, zápisů a stenografického záznamu z jednání zastupitelstva a pořizovat si z nich výpisy. Tyto dokumenty jsou uloženy na oddělení rady a zastupitelstva úřadu.

 

Mohlo by vás také zajímat