Základní informace o Zastupitelstvu městské části Praha 10

Zastupitelstvo MČ je voleným orgánem vykonávajícím správu městské části Praha 10 dle § 89 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (zakonyprolidi.cz). Zastupitelstvu MČ Praha 10 je vyhrazeno rozhodovat ve věcech jemu svěřených tímto zákonem, zvláštním zákonem nebo Statutem hlavního města Prahy. 
 

Kdo tvoří Zastupitelstvo MČ Praha 10

Pro volební období 2018–2022 je zvoleno 45členné zastupitelstvo městské části.
Seznam členů zastupitelstva

Zastoupení jednotlivých volebních stran:

  • VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí 11 členů
  • Česká pirátská strana 10 členů
  • Občanská demokratická strana 8 členů
  • ANO 2011 7 členů
  • Spojené síly pro Prahu 10 – TOP09 a nezávislí 6 členů
  • Starostové pro Prahu – Zelená pro desítku 3 členové
     

Pravidla jednání Zastupitelstva MČ Praha 10

Zasedání zastupitelstva svolává starostka městské části podle zákona nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání jsou veřejná. Řídí se jednak schváleným jednacím řádem a jednak schváleným programem, jehož návrh naleznete nejpozději 7 dní před konáním zasedání zastupitelstva na úřední desce i elektronické úřední desce úřadu, jakož i na webových stránkách městské části. Na webu jsou před jednáním zastupitelstva ke stažení podklady pro jednání zastupitelstva (z důvodu ochrany osobních údajů je text anonymizován) k jednotlivým bodům programu. Aktivní vystoupení občanů na zasedání zastupitelstva je možné při splnění podmínek daných zákonem a jednacím řádem.

Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů je třeba také k přijetí platného usnesení, rozhodnutí nebo volbě.

Z jednání zastupitelstva městské části je pořizován zápis a stenografický záznam. Občan Prahy 10, který dosáhl věku 18 let má právo nahlížet do  přijatých usnesení, zápisů a stenografického záznamu z jednání zastupitelstva a pořizovat si z nich výpisy. Tyto dokumenty jsou uloženy na oddělení rady a zastupitelstva úřadu.

 

Mohlo by vás také zajímat