Odbor životního prostředí

Vedoucí odboru


Jméno a příjmení:Martin Pecánek

Funkce:vedoucí odboru životního prostředí

Telefon:267 093 565

E-mail:martin.pecanek@praha10.cz

Budova, kancelář:C/409


Adresa odboru:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)
Telefon: +420 267 093 519 

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Babka Jan B/302 267 093 609267 093 609 referent kontrola nakládání s odpady
Bartolotti Petra B/504 267 093 480267 093 480 referent ochrany ovzduší
Fenclová Lucie / koordinátor/ka údržby městské zeleně
Fryčová Eva B/301 267 093 407267 093 407 referent/ka odpadů
Hradecký Michal C/522 267 093 217267 093 217 referent - supervizor investic
Jarošová Diana C/408 267 093 519267 093 519 asistentka
Jeřábek Jiří C/422 267 093 544267 093 544 referent - kontrola odpadů a čistoty
Kaštovský Roman C/425 267 093 365267 093 365 vedoucí referátu čistoty
Kloudová Kateřina B/506a 267 093 506267 093 506 referent ochrany přírody a krajiny
Kolín Martin B/502 267 093 465267 093 465 referent/ka ochrany přírody a krajiny
Kratochvíl Lukáš C/422 267 093 357267 093 357 referent - kontrola odpadů a čistoty
Kubesa Lucie B/301 267 093 407267 093 407 referent odpadů
Kunt Daniel C/422 267 093 444267 093 444 odpadový specialista
Kyselová Blanka B/303 267 093 372267 093 372 vedoucí referátu odpadů
Nosek Tomáš B/501 267 093 649267 093 649 vedoucí oddělení životní prostředí
Nováková Zuzana C/421 267 093 367267 093 367 koordinátor/ka údržby městské zeleně
Pecánek Martin C/409 267 093 565267 093 565 vedoucí odboru životního prostředí
Pěknicová Eva B/441 267 093 752267 093 752 referent ekonomických činností
Procházka Jiří C/423 267 093 410267 093 410 vedoucí oddělení městské zeleně a čistoty
Pykalová Pavla B/504 267 093 145267 093 145 referent ochrany zvířat
Růžičková Alena B/503 267 093 483267 093 483 vedoucí referátu ochrany ovzduší a zvířat
Slancová Blanka B/453 267 093 397267 093 397 referent - zahradní architekt
Šimonová Lucie C/407 267 093 384267 093 384 vedoucí referátu ekonomiky a technického dozoru
Valešová Tereza C/421 267 093 426267 093 426 referent/ka údržby městské zeleně
Vojáčková Michaela B/506B 267 093 500267 093 500 vedoucí referátu ochrany přírody a krajiny
Zlatohlávek Antonín B/453 267 093 551267 093 551 referent/ka údržby městské zeleně

Odbor životního prostředí (OŽP) ÚMČ je zřízen RMČ pro výkon státní správy v přenesené působnosti v oblasti životního prostředí. Konkrétně se jedná o oblast ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., ochrany zvířat proti týrání, dle zákona č. 246/1992 Sb., odpadového hospodářství dle zákona č. 541/2020 Sb., zemědělského půdního fondu dle zákona 334/1992 Sb. a ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., – vše ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu daném vyhláškou č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy v platném znění (dále jen Statutem hl. m. Prahy).

V oblasti samostatné působnosti je zřízen RMČ pro plnění úkolů samosprávných orgánů v oblasti péče o životní prostředí na území MČ, zejména v oblasti péče o městskou zeleň a čistotu a správu dětských hříšť a sportovišť.

 

Odbor se při své činnosti řídí zejména těmito zákony a právními předpisy:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
 • zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
 • zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
 • zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
 • další prováděcí vyhlášky k výše uvedeným zákonům
 • obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy
 • další obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy spojené s činností odboru
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • Vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
Název Popis Typ Ke stažení
Název Ke stažení
Hlášení o produkci a nakládání s odpady Formulář Stáhnout ()
Monitoring zápachu
Opakující se stížnosti na zápach v západní části Prahy vedly ke vzniku nového systému monitorování obtěžujícího zápachu, který pochází z průmyslové výroby na území hlavního města Prahy.
Formulář Stáhnout ()
Ohlášení místního poplatku za užívání veřejného prostranství – na zeleni Formulář Stáhnout ()
Ohlášení ohňostroje Formulář Stáhnout ()
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les Formulář Stáhnout ()
Žádost o odnětí pozemku ze ZPF

Žádost o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. 

Formulář Stáhnout ()
Žádost o povolení kácení dřevin Formulář Stáhnout ()