Odbor životního prostředí

Vedoucí odboru


Jméno a příjmení:Martin Pecánek

Funkce:vedoucí odboru životního prostředí

Telefon:267 093 565

E-mail:martin.pecanek@praha10.cz

Budova, kancelář:K/507


Adresa odboru:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)
Telefon: +420 267 093 519 

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Babka Jan K/524 267 093 609267 093 609 referent kontrola nakládání s odpady
Bartolotti Petra K/521 267 093 480267 093 480 referent ochrany ovzduší
Čuchal Jan K/503 267 093 205267 093 205 referent/ka - správa dětských hřišť a sportovišť
Fenclová Lucie K/503 267 093 241267 093 241 koordinátor/ka údržby městské zeleně
Fryčová Eva K/524 267 093 407267 093 407 referent/ka odpadů
Hradecký Michal K/504 267 093 217267 093 217 referent - supervizor investic
Jarošová Diana K/506 267 093 519267 093 519 asistentka
Jeřábek Jiří K/526 267 093 544267 093 544 referent - kontrola odpadů a čistoty
Kaštovský Roman K/525 267 093 365267 093 365 vedoucí referátu čistoty
Kloudová Kateřina K/518 267 093 506267 093 506 referent ochrany přírody a krajiny
Kolín Martin K/518 267 093 465267 093 465 referent/ka ochrany přírody a krajiny
Králová Marie K/520 267 093 225267 093 225 právník/právnička
Kratochvíl Lukáš K/526 267 093 357267 093 357 referent - kontrola odpadů a čistoty
Kunt Daniel K/526 267 093 444267 093 444 odpadový specialista
Kyselová Blanka K/523 267 093 372267 093 372 vedoucí referátu odpadů
Nosek Tomáš K/519 267 093 649267 093 649 vedoucí oddělení životní prostředí
Nováková Zuzana K/501 267 093 367267 093 367 koordinátor/ka údržby městské zeleně
Pecánek Martin K/507 267 093 565267 093 565 vedoucí odboru životního prostředí
Pěknicová Eva K/504 267 093 752267 093 752 referent ekonomických činností
Procházka Jiří K/502 267 093 410267 093 410 vedoucí oddělení městské zeleně a čistoty
Pykalová Pavla K/521 267 093 145267 093 145 referent ochrany zvířat
Růžičková Alena K/522 267 093 483267 093 483 vedoucí referátu ochrany ovzduší a zvířat
Slancová Blanka K/501 267 093 397267 093 397 referent - zahradní architekt
Šimonová Lucie K/505 267 093 384267 093 384 vedoucí referátu ekonomiky a technického dozoru
Valešová Tereza K/501 267 093 426267 093 426 referent/ka údržby městské zeleně
Vojáčková Michaela K/517 267 093 500267 093 500 vedoucí referátu ochrany přírody a krajiny
Zlatohlávek Antonín K/501 267 093 551267 093 551 referent/ka údržby městské zeleně

Odbor životního prostředí (OŽP) ÚMČ je zřízen RMČ pro výkon státní správy v přenesené působnosti v oblasti životního prostředí. Konkrétně se jedná o oblast ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., ochrany zvířat proti týrání, dle zákona č. 246/1992 Sb., odpadového hospodářství dle zákona č. 541/2020 Sb., zemědělského půdního fondu dle zákona 334/1992 Sb. a ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., – vše ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu daném vyhláškou č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy v platném znění (dále jen Statutem hl. m. Prahy).

V oblasti samostatné působnosti je zřízen RMČ pro plnění úkolů samosprávných orgánů v oblasti péče o životní prostředí na území MČ, zejména v oblasti péče o městskou zeleň a čistotu a správu dětských hříšť a sportovišť.

 

Odbor se při své činnosti řídí zejména těmito zákony a právními předpisy:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
 • zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
 • zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
 • zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
 • další prováděcí vyhlášky k výše uvedeným zákonům
 • obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy
 • další obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy spojené s činností odboru
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • Vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
Název Popis Typ Ke stažení
Název Ke stažení
Hlášení o produkci a nakládání s odpady Formulář Stáhnout ()
Monitoring zápachu
Opakující se stížnosti na zápach v západní části Prahy vedly ke vzniku nového systému monitorování obtěžujícího zápachu, který pochází z průmyslové výroby na území hlavního města Prahy.
Formulář Stáhnout ()
Ohlášení místního poplatku za užívání veřejného prostranství – na zeleni Formulář Stáhnout ()
Ohlášení ohňostroje Formulář Stáhnout ()
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les Formulář Stáhnout ()
Žádost o odnětí pozemku ze ZPF

Žádost o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. 

Formulář Stáhnout ()
Žádost o povolení kácení dřevin Formulář Stáhnout ()