Odbor občanskosprávní

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Adresa odboru:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)
Telefon: +420 267 093 340

Úřední hodiny

 

Řadit dle:
The template you are linking to has no template configured yet.

Odbor občanskosprávní vykonává státní správu v přenesené působnosti v oblasti občanskosprávních agend. Zajišťuje výkon státní správy na úseku matrik (sňatková, rodná a úmrtní matrika), agendu státního občanství a změny jména a příjmení. Provádí ověřování – vidimaci a legalizaci. Plní organizačně technické úkoly spojené s přípravou a provedením voleb a referenda. Projednává přestupky spadající do působnosti odboru. Zajišťuje výkon státní správy na úseku evidence obyvatel. Přijímá žádosti o vydání občanského průkazu nebo cestovního dokladu, předává tyto doklady a poskytuje občanům informace k vykonávaným agendám. 

V územním obvodu městské části Praha 10 zajišťuje pro občany starší 75 let službu v rámci tzv. „Pojízdného úřadu“, a to při vyřízení žádosti o občanský průkaz, doručení občanského průkazu a ověření podpisu.
 

Odbor se při své činnosti řídí zejména těmito zákony a právními předpisy:

 • zákon č.500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování
 • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti listin
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění
 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
 • vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách
 • zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR a o změně některých zákonů 
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
 • zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona    o zpracování osobních údajů 
 • zákon č.329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č.283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (o cestovních dokladech)
 • zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobnosti provádění autorizované konverze dokumentů
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 194/2009 Sb., o užívání a provozování informačního systému datových schránek

 

Název Popis Typ Ke stažení
Název Ke stažení
Hlášení adresy pro doručování

Hlášení adresy pro doručování

Formulář Stáhnout ()
Souhlas manžela/manželky se změnou příjmení Formulář Stáhnout ()
Souhlas manžela/manželky se změnou jména Formulář Stáhnout ()
Souhlas otce se změnou jména svého nezletilého dítěte Formulář Stáhnout ()
Souhlas s přihlášením k trvalému pobytu

Souhlas s přihlášením k trvalému pobytu

Formulář Stáhnout ()
Žádost o ukončení trvalého pobytu na území ČR

Sdělení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku Formulář Stáhnout ()
Žádost o zápis narození

Žádost o zápis narození k provedení zápisu narození do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části města Brna, Brno - střed, podle ustan. § 1, § 3 odst. 5) a § 43 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o matrikách) a vydání rodného listu.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o zápis úmrtí

Žádost o zápis úmrtí k provedení zápisu úmrtí do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části města Brna, Brno- střed, podle ustan. § 1, § 3 odst. 5) a § 43 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o matrikách) a vydání úmrtního listu.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o zápis uzavření manželství

Žádost o zápis uzavření manželství k provedení zápisu manželství do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části města Brna, Brno - střed, podle ustan. § 1, § 3 odst. 5) a § 43 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o matrikách) a vydání oddacího listu.

Formulář Stáhnout ()
Žádost o změnu jména Formulář Stáhnout ()
Žádost o změnu příjmení Formulář Stáhnout ()
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu Formulář Stáhnout ()
Žádost vlastníka o výpis trvale hlášených osob (fyzická osoba)

Žádost o výpis údajů o osobách hlášených k trvalému pobytu na dané adrese (fyzická osoba)

Formulář Stáhnout ()
Žádost vlastníka o výpis trvale hlášených osob (právnická osoba)

Žádost o výpis údajů o osobách hlášených k trvalému pobytu na dané adrese (právnická osoba)

Formulář Stáhnout ()