Podkladové materiály 3. ZMČ ze dne 3. 4. 2023

Číslo materiálu Název
10 Návrh aktualizace Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 10
28 Informace o působnostech výborů ZMČ Praha 10
29 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2022
30 Podání
11 Návrh aktualizace Jednacího řádu Výborů Zastupitelstva MČ Praha 10
9 Informace o vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10
12 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023
13 Návrh na uzavření Dohody o vzájemné spolupráci a Smlouvy o budoucích smlouvách darovacích
14 Návrh na aktualizaci ceny na opravu schodiště a průchodu domu v ul. Bělocerkevská 1299, 1301, Praha 10
15 Návrh na opravu Prohlášení vlastníka jednotek domu č. p. 713, č. o. 11, k. ú. Vršovice, obec Praha
16 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 30/15/2022 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 3510 a parc. č. 3509 v k. ú. Vinohrady, obec Praha, vlastníkům jednotek zapsaným na LV č. 682 v k. ú Vinohrady, obec Praha
17 Návrh na prodej pozemků parc. č. 2244/528, parc. č. 2244/529, parc. č. 2244/530, parc. č. 2244/531, parc. č. 2244/532, oddělených geometrickým plánem č. 4755-198/2021 z pozemku parc. č. 2244/173 a z pozemku parc. č. 2244/230, vše v k. ú. Strašnice, obec Praha, které jsou součástí vymezeného celku č. 137 v k. ú. Strašnice, obec Praha, Bytovému družstvu Hostýnská 2046-2048, IČO 264 45 972, v souladu se „Zásadami pro prodej pozemků souvisejících s I až XII. etapou privatizace“ za kupní cenu 52 500,-Kč
18 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2078/573, odděleného z pozemku parc. č. 2078/314 dle GP č. 4020-99/2022, vše v k. ú. Záběhlice, obec Praha, který je součástí vymezeného pozemkového celku č. 281 v k. ú. Záběhlice, obec Praha, Bytovému družstvu Sněženka, IČO 649 46 452, se sídlem Praha 10, Sněženková ul. 2580/II, PSČ 106 00, dle „Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I až XII. etapou privatizace“ za kupní cenu 32 500 Kč
19 Návrh na prodej nebytových jednotek č. 773/24 a 773/26 v budově č. p. 773, v domě Minská 8, postaveném na pozemku parc. č. 1181, se spoluvlastnickými podíly na společných částech budovy č. p. 773 a na pozemku parc. č. 1181, kat. území Vršovice
20 Návrh na využití nabídky předkupního práva k budově bez č. p./č. e. – garáže, stojící na pozemku parc. č. 3017/53, k. ú. Michle, obec Praha
21 Návrh na využití nabídky předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáže, stojící na pozemku parc. č. 3017/88, k. ú. Michle, obec Praha
22 Informace o zahájení jednání směřujících k uzavření smlouvy o nájmu náhradních prostor ÚMČ Praha 10
23 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 39.
24 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 podle vyhlášeného Dotačního programu MČ Praha 10 pro rok 2023 v oblastech podpory: Kultura, Sport, mládež a volný čas, Sociální a zdravotní, Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace
25 Návrh na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 2022/OSO/0851
26 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 4. čtvrtletí 2022
27 Informační zpráva o činnosti uvolněného zastupitele pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10
32 Volba člena Výboru sociálního a zdravotního Zastupitelstva městské části Praha 10 (VSZ)