Komise majetková a nebytových prostor

 

Předseda Ing. Michal Narovec (Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)
Tajemník Petr Stejskal, 267 093 366, petr.stejskal@praha10.cz
Působnost
 1. vyhodnocuje veřejné nabídky na pronájem nebytových prostor, stanovuje pořadí uchazečů dle platných kritérií „Zásad hospodaření s nebytovými prostory“, a předkládá Radě svá stanoviska;
 2. posuzuje přihlášky do výběrových řízení v rámci vyhlašovaných veřejných nabídek na odkup nebytových jednotek v privatizovaných domech se stanovením minimální ceny;
 3. projednává a posuzuje žádosti o pronájem nebytových prostor mimo veřejné nabídky a předkládá Radě návrhy na uzavření nájemních smluv;
 4. navrhuje Radě ke schválení svá stanoviska k hospodaření s NP, např. změny a prodloužení stávajících smluv, změny nájemců, změny právní subjektivity, úpravy nájemného, slevy na nájemném, úhradu nákladů vložených nájemci do bytů a NP, výpovědi z pronájmu (kromě výpovědi z důvodu neplacení nájemného), apod.;
 5. projednává a posuzuje žádosti nájemců o provedení stavebních úprav v bytových a nebytových prostorách a předkládá Radě návrhy na uzavření smluv o provedení stavebních úprav, případně návrhy jejich změn a dodatků;
 6. projednává a posuzuje žádosti o umístění reklamních zařízení na nemovitostech ve správě MČ Praha 10 a předkládá Radě návrhy na uzavření nájemních smluv, případně jejich změn a dodatků;
 7. vyhodnocuje veřejné nabídky na pronájem pozemků, stanovuje pořadí uchazečů dle platných kritérií „Zásad pro pronajímání pozemků svěřených MČ Praha 10 a stanovení nájemného“ a předkládá Radě svoje stanoviska a návrhy na uzavření smluv o pronájmu pozemků, případně návrhy jejich změn a dodatků;
 8. navrhuje Radě ke schválení svá stanoviska k hospodaření s pozemky, např. prodej, pronájem, výprosa, výpůjčka, pacht/pod pacht, vypsání individuálních výběrových řízení na pronájem pozemků, mimo veřejné nabídky, úpravy nájemného, slevy na nájemném, výpovědi z pronájmu (kromě výpovědi z důvodu neplacení nájemného), apod.;
 9. plní úkoly plynoucí ze směrnic a instrukcí QMS, vztahujících se k hospodaření s nebytovými prostory a pozemky, především ze „Zásad hospodaření s  nebytovými prostory“ a „Zásad pro pronajímání pozemků svěřených MČ Praha 10 a stanovení nájemného“;
 10. projednává a předkládá Radě návrhy změn těchto směrnic a instrukcí;
 11. posuzuje prodej, koupě a směny nemovitého majetku ve správě MČ Praha 10;
 12. vyjadřuje se ke smlouvám o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene (služebnosti) / (smlouvám o zřízení věcného břemene (služebnosti), dle „Zásad pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene (služebnosti) a předkládá Radě svoje stanoviska a návrhy na případné změny či úpravy těchto „Zásad“;
 13. vyjadřuje se ke smlouvám o provedení stavby na pozemcích ve správě MČ Praha10;
 14. vyjadřuje se k žádostem vlastníků nemovitostí na pozemcích ve správě MČ Praha 10 o souhlas se zápisem těchto nemovitostí do KN;
 15. vyjadřuje se k uplatnění či neuplatnění zákonného předkupního práva dle Občanského zákoníku;
 16. projednává a přijímá stanoviska k žádostem oprávněných osob, pokud požádají o prominutí sankce plynoucích z užívání nebytových prostor, pozemků, apod.;
 17. vyjadřuje se k nakládání s pohledávkami nad rámec kompetence vedoucího odboru.
Termíny jednání

25.01.2023 - Pozvánka na jednání (PDF, 220 kB)
14.03.2023 - Pozvánka na jednání (PDF, 220 kB)
29.03.2023 - Pozvánka na jednání (PDF, 220 kB)
26.04.2023 - Pozvánka na jednání (PDF, 220 kB)
31.05.2023 - Pozvánka na jednání (PDF, 220 kB)
28.06.2023 - Pozvánka na jednání (PDF, 200 kB)
30.08.2023 - Pozvánka na jednání (PDF, 200 kB)
07.11.2023 - Pozvánka na jednání (PDF, 100 kB)
29.11.2023 - Pozvánka na jednání (PDF, 100 kB)
20.12.2023 - Pozvánka na jednání (PDF, 100 kB)
28.02.2024 - Pozvánka na jednání (PDF, 100 kB)
27.03.2024 - Pozvánka na jednání (PDF, 100 kB)
08.04.2024 - Pozvánka na jednání (PDF, 100 kB)

Zápisy z jednání
 

Zápis z jednání dne 25.01.2023 (PDF, 3 MB)
Zápis z jednání dne 14.03.2023 (PDF, 760 kB)      
Zápis z jednání dne 29.03.2023 (PDF, 400 kB) 
Zápis z jednání dne 26.04.2023 (PDF, 3 MB)
Zápis z jednání dne 31.05.2023 (PDF, 7 MB)
Zápis z jednání dne 28.06.2023  (PDF, 730 kB)
Zápis z jednání dne 30.08.2023 (PDF, 800 kB)
Zápis z jednání dne 07.11.2023 (PDF, 1,5 MB)
Zápis z jednání dne 29.11.2023 (PDF, 240 kB)
Zápis z jednání dne 20.12.2023 (PDF, 240 kB)
Zápis z jednání dne 28.02.2024 (PDF, 460 kB)
Zápis z jednání dne 27.03.2024 (PDF, 120 kB)
Zápis z jednání dne 08.04.2024 (PDF, 430 kB)

​Členové komise - odborníci z řad veřejnosti

Mgr. Petr Scholz

Mgr. Václav Vlček

Robert Zrzavecký

 

 

Členové komise

Ing. Petr Beneš

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: petr.benes@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Komise územního rozvoje
 • Komise majetková a nebytových prostor
 • Komise informační a Smart Cities

Ing. Romana Šímová, LL.M., MBA

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: romana.simova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Výbor pro energetický management
 • Komise majetková a nebytových prostor
 • Komise památková
 • Komise grantová

Mgr. Martin Čásenský

Funkce: místostarosta
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: martin.casensky@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Rada MČ
 • Komise bytové politiky
 • Komise majetková a nebytových prostor
 • Komise bezpečnostní

Ing. Michal Narovec

Funkce: člen zastupitelstva, předseda komise bytové politiky a komise majetkové a nebytových prostor
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: michal.narovec@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Finanční výbor
 • Kontrolní výbor
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise bytové politiky
 • Komise majetková a nebytových prostor

 

 

 

Mohlo by vás také zajímat