Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/1254 na akci „Zpracování projektové dokumentace pro akci: Rekonstrukce radnice městské části Praha 10“ a předložení aktualizovaného harmonogramu RR

Datum přijetí: 1.3.2022
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: 154

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

a)    informace dle důvodové zprávy předloženého materiálu

b)    návrh aktualizovaného harmonogramu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.   schvaluje

uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/1254 na akci „Zpracování projektové dokumentace pro akci: Rekonstrukce radnice městské části Praha 10“ se společností CASUA, spol. s r. o., IČO 448 46 908, se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

III. ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.    podepsat Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/1254 schválený v bodě II. tohoto usnesení

 

Termín: 10. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Petr  B e n e š

místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel:  PaedDr. Sekal, místostarosta

Anotace:         rekonstrukce ÚMČ; veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-082606/2022

 

Zpět na začátek usnesení