Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 7837      nové hledání >>>
Strana 4 z 157První   Předchozí   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
10.5.2022 332 10 k návrhu k informaci o stavu řešení projektů Akčního plánu 2022 v programu Kanboard k březnu 2022 Rada
10.5.2022 331 10 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 2299/1 v k. ú. Záběhlice Rada
10.5.2022 330 10 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k bezúplatnému převodu (id. 4/10) pozemku parc. č. 353/2 v k. ú. Vršovice Rada
10.5.2022 329 10 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k bezúplatnému nabytí pozemků parc. č. 1037/3 a parc. č. 1037/5 v k. ú. Vršovice Rada
10.5.2022 328 10 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemku parc. č. 1646/3 v k. ú. Strašnice ve vlastnictví hl. m. Prahy za pozemky parc. č. 53/1, 52, 55 (dle GP 53/3) v k. ú. Liboc ve spoluvlastnictví *********** Rada
10.5.2022 327 10 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemku parc. č. 4107/14 v k. ú. Strašnice ve vlastnictví HMP za pozemek parc. č. 440/7 v k. ú. Libeň ve vlastnictví TBG METROSTAV Rada
10.5.2022 326 10 k návrhu na schválení koeficientu kvality dle metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích Rada
10.5.2022 325 10 k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0082 do odvětví 0083 - Správa majetku pro rok 2022 Rada
26.4.2022 323 9 k podání adresovanému RMČ:
Realizace Letní scény Praha 10 - Heroldovy sady (pí Věra Mašková, umělecká šéfka a hlavní dramaturgyně Vršovického divadla MANA, Moskevská 34/967, 101 00 Praha 10, ze dne 12. 4. 2022)
Rada
26.4.2022 324 9 k podání adresovanému RMČ:
Žádost o souhlas s umístěním místa poskytovaného vzdělávání ZUŠ - FLOW (PhDr. Mgr. Marek Vraný, ředitel, Obchodní 329, 251 01 Čestlice, ze dne 13. 4. 2022)
Rada
26.4.2022 322 9 k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2021 organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace Rada
26.4.2022 321 9 k informaci o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., k 31. 12. 2021 Rada
26.4.2022 320 9 k informaci o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., k 31. 12. 2021 Rada
26.4.2022 319 9 k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“ Rada
26.4.2022 318 9 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1351 na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“, Olešská 2222/18, Praha 10 - Strašnice Rada
26.4.2022 317 9 k informaci o učiněných opatřeních v souvislosti s návrhem plánu nutné údržby stávající budovy radnice MČ Praha 10 Rada
26.4.2022 316 9 k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2021 organizace Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace Rada
26.4.2022 315 9 k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2021 základních škol zřízených MČ Praha 10 Rada
26.4.2022 314 9 k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2021 mateřských škol zřízených MČ Praha 10 Rada
26.4.2022 313 9 k návrhu na schválení přídělů z hospodářského výsledku roku 2021 do peněžních fondů příspěvkových organizací odvětví školství, kultury Rada
26.4.2022 312 9 k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0043 - EU (MAP II) Rada
26.4.2022 311 9 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0043 - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II MČ P10 (RO 2024) Rada
26.4.2022 310 9 k návrhu na ustavení hodnotící komise ankety Dobrovolník roku Prahy 10 pro rok 2021 a jmenování členů této komise pro hodnocení podaných návrhů na nominaci pro volbu Dobrovolník roku Prahy 10 za rok 2021 Rada
26.4.2020 309 9 k návrhu na určení auditorky společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
26.4.2020 308 9 k připomínkám MČ Praha 10 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů Rada
26.4.2022 307 9 k návrhu na schválení účetní závěrky MČ Praha 10 za rok 2021 Rada
26.4.2022 306 9 k návrhu na změnu plánu zdaňované činnosti na rok 2022 z kapitoly OBN do kapitoly OMP Rada
26.4.2022 305 9 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru bytů a nebytových prostor (OBN) ÚMČ Praha 10 Rada
26.4.2022 304 9 k návrhu na poskytnutí finančního daru z rozpočtu MČ Praha 10 občanovi MČ Praha 10 Rada
26.4.2022 303 9 k návrhu na poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci Dotačního programu městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2022 za první pololetí školního roku 2021/2022 Rada
26.4.2022 302 9 k návrhu na schválení dohody o ponechání stavebních úprav v bytě č. **, v bytovém domě č. p. 770, ulice Na Louži č. o. 31, Praha 10, kat. území Vršovice Rada
26.4.2022 301 9 k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v soudních sporech proti dlužníkům Rada
26.4.2022 300 9 k návrhu na prominutí dluhu na smluvní sankci Rada
26.4.2022 299 9 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“ Rada
26.4.2022 298 9 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“ Rada
26.4.2022 297 9 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek Rada
26.4.2022 296 9 k návrhu na uzavření Dohody o zrušení věcného břemene se společností ČEPS, a. s. Rada
26.4.2022 295 9 k návrhu na rozpracování usnesení 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 11. dubna 2022 Rada
26.4.2022 294 9 k návrhu na čerpání fondu investic u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 Rada
26.4.2022 293 9 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace Rada
26.4.2022 292 9 k návrhu na dočasné jmenování ředitele mateřské školy zřízené MČ Praha 10 Rada
26.4.2022 291 9 k návrhu na odvolání Rada
26.4.2022 290 9 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru hospodářské správy (OHS) ÚMČ Praha 10 Rada
26.4.2022 289 9 k návrhu na změnu tajemnice Komise bytové politiky (KBP) Rady MČ Praha 10 Rada
26.4.2022 288 9 k informaci o průběhu jednání o nabytí pozemků parc. č. 806/472 a parc. č. 806/473, k. ú. Malešice Rada
12.4.2022 287 8 k návrhu na vyhlášení Dotačního programu MČ Praha 10 pro rok 2022 a Metodiky pro Žadatele o dotace v roce 2022 k poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu pro oblast podpory Humanitární pomoc a podpora integrace uprchlíků z Ukrajiny Rada
12.4.2022 286 8 k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0091 - Vnitřní správa - humanitární pomoc občanům Ukrajiny Rada
12.4.2022 284 8 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
12.4.2022 285 8 k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z oblasti investičních výdajů do oblasti neinvestičních výdajů v rámci odvětví 0991 - Vnitřní správa Rada
12.4.2022 283 8 ke zprávě o postupu implementace nového způsobu zpracování a předkládání podkladových materiálů, určených pro jednání Zastupitelstva městské části Praha 10 a Rady městské části Praha 10, v digitální podobě, včetně návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 číslo 377 ze dne 18. 5. 2021 Rada
Strana 4 z 157První   Předchozí   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30