Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 7837      nové hledání >>>
Strana 9 z 157První   Předchozí   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
1.2.2022 82 3 k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ZŠ U Vršovického nádraží - propojení dvou křídel a sanace vlhkosti zdiva“ v otevřeném podlimitním řízení Rada
1.2.2022 80 3 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
1.2.2022 81 3 k návrhu na udělení titulu Čestného občanství městské části Praha 10 Jiřímu Kolářovi in memoriam Rada
1.2.2022 79 3 k návrhu na poskytnutí náhradního obecního bytu výměnou za stávající obecní byt Rada
1.2.2022 78 3 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada
1.2.2022 77 3 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
1.2.2022 76 3 k návrhu na přiznání dočasných slev z nájmu bytů Rada
1.2.2022 75 3 k návrhu na prodej spoluvlastnického podílu ve výši jedné poloviny na bytovém domě č. p. 225 v ulici Ruská č. o. 4, k. ú. Vršovice, Praha Rada
1.2.2022 74 3 k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných bytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 36 Rada
1.2.2022 73 3 k návrhu na vyhlášení 36. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce Rada
1.2.2022 72 3 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 3289/8, parc. č. 3289/9 - zastavěné plochy pod budovami č. p. 857 a č. p. 825 a pozemku parc. č. 3289/47 o výměře 1011 m2 dle oddělovacího GP č. 4690-102/2021, to vše v k. ú. Strašnice, Praha, vymezených do pozemkového celku č. 225 v k. ú. Strašnice, Praha Bytovému družstvu Na Padesátém 1,3, IČO 264 34 971, se sídlem Praha 10 - Strašnice, Na Padesátém 857/1, PSČ 100 00 Rada
1.2.2022 71 3 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k bezúplatnému převodu pozemků parc. č. 1221/6, parc. č. 1221/7, parc. č. 1864/2, parc. č. 1865/2, parc. č. 1868/5 (dle GP parc. č. 1868/8), parc. č. 1869/2, parc. č. 1869/3, parc. č. 1869/4, parc. č. 1869/6 vše v k. ú. Vršovice, z vlast. Ministerstva obrany ČR do majetku HMP Rada
1.2.2022 69 3 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu pozemků parc. č. 1492/20, 1544/25, 1544/26 a části pozemku parc. č. 1544/24 v k. ú. Strašnice Rada
1.2.2022 70 3 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k úplatnému převodu pozemků parc. č. 2495/5 a parc. č. 2495/8 v k. ú. Vršovice Rada
1.2.2022 68 3 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně mezi HMP - stavba a pozemky v k. ú. Holešovice a DPP - pozemky v k. ú. Strašnice, Malešice, Michle Rada
1.2.2022 67 3 k návrhu na schválení podání žádostí o poskytnutí účelových neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektů v oblasti pomoci lidem bez domova v roce 2022 Rada
1.2.2022 66 3 k návrhu na vzdání se schválené dotace na akci: „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“ z Operačního programu životní prostředí v rámci výzvy č. 121 ze strany MČ Praha 10 Rada
1.2.2022 65 3 k návrhu na souhlas se změnou ve vyhlášce o školských obvodech základních škol - obecně závazná vyhláška HMP Rada
1.2.2022 64 3 k návrhu individuální slevy na inzerci v periodiku Praha 10 Rada
1.2.2022 63 3 k návrhu na výmaz dalšího místa poskytovaného vzdělávání v rejstříku škol a školských zařízení a změna kapacity mateřské školy Rada
1.2.2022 62 3 k návrhu na souhlas s místem poskytovaného vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY TIP TOES, s. r. o., na území MČ Praha 10 s kapacitou 100 míst Rada
1.2.2022 61 3 k návrhu k informaci o stavu řešení projektů Akčního plánu 2021 v programu Kanboard k prosinci 2021 Rada
1.2.2022 60 3 k vyhodnocení plánu kontrol odboru kontroly a komunikace za rok 2021 Rada
1.2.2022 59 3 k návrhu na úpravy ve složení Odborné skupiny pro strategii Rada
31.1.2022 58 2 ke zprávě o vyúčtování dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2021 v působnosti odboru sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb Rada
31.1.2022 57 2 ke zprávě o vyúčtování neinvestičního grantu z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnutého v rámci „Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2021“ Rada
31.1.2022 56 2 k návrhu na uzavření příkazní smlouvy na správu nemovitostí svěřených MČ Praha 10 - bytových domů se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
31.1.2022 55 2 k informaci o postupu implementace modulu „Usnesení“ spisové služby e-spis Rada
18.1.2022 54 2 k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v soudních sporech proti dlužníkům Rada
18.1.2022 53 2 k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0043 - EU (MAP II) Rada
18.1.2022 52 2 k vyhlášení soutěže „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“ pro rok 2022 Rada
18.1.2022 50 2 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností Rezidence Vinohradská, s. r. o. Rada
18.1.2022 51 2 k návrhu stanoviska MČ Praha 10 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru HMP v k. ú. Strašnice, pozemky parc. č. 1344/1, 1344/2, 1344/5, 1344/6, 1344/7, 1344/8, 1344/9, 1344/10, 1344/11, 1345/11, 1348/1, 1348/3, 1348/7 a 1292/2 Rada
18.1.2022 49 2 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“ a zrušení usnesení RMČ č. 985 Rada
18.1.2022 48 2 k návrhu na prodej NJ č. 465/14 v domě Francouzská 465/64, k. ú. Vinohrady, Praha 10 Společenství vlastníků jednotek Francouzská 465/64, Praha 10 Rada
18.1.2022 47 2 k návrhu na uzavření smlouvy o podnikatelském nájmu na dobu určitou (krátkodobý pronájem) Rada
18.1.2022 46 2 k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2021 Rada
18.1.2022 45 2 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1351 na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“, Olešská 2222/18, Praha 10 - Strašnice Rada
18.1.2022 44 2 k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a. s., k tíži pozemku parc. č. 2244/239 v k. ú. Strašnice Rada
18.1.2022 43 2 k návrhu na schválení záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu Rada
18.1.2022 42 2 k návrhu na prodej části pozemku parc. č. 1361/8 - ostatní plocha o výměře 4 m2 v k. ú. Vršovice, Praha Rada
18.1.2022 41 2 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu částí pozemku - zahrádek a Dodatku č. 1 ke stávající smlouvě Rada
18.1.2022 40 2 k návrhu na uzavření dohody o splátkách nad 50.000,- Kč s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců Rada
18.1.2022 39 2 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
18.1.2022 38 2 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na doplnění Registru zástupců občanů v hodnotících komisích Rada
18.1.2022 37 2 k návrhu na přidělení 2 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
18.1.2022 36 2 k Závěrečné zprávě k projektu a informace o čerpání přidělených finančních prostředků z Dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID - 19 pro rok 2021 Rada
18.1.2022 35 2 k informaci o změně platových tarifů a příplatku za vedení ředitelů mateřských a základních škol zřizovaných městskou částí Praha 10 Rada
18.1.2022 34 2 k návrhu na vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele mateřské školy Rada
18.1.2022 33 2 k návrhu na podání žádostí o dotace pro MČ Praha 10 z investiční rezervy rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 Rada
Strana 9 z 157První   Předchozí   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30