Vznik a právní postavení MČ Praha 10

Ústavní zákon č. 294/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., ÚstavaZnak městské části Praha 10 ČSSR a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a kterým se zkracuje volební období národních výborů, byly ústavněprávním rámcem reformy místní správy, kdy byla zrušena soustava národních výborů a zároveň obnovena samospráva na úrovni obcí. Základními zákony, které reformu místní správy provedly, byly především zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 90/1993 Sb., o hlavním městě Praze, zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech a konečně zákon č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích. Tyto zákony byly do 11. listopadu 2000 rovněž základními právními předpisy, podle kterých městská část Praha 10 jednala a rozhodovala, pomineme-li právní předpisy ústavního charakteru jako je ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky a ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod. Dne 11. listopadu 2001 vstoupil v účinnost nový zákon o hlavním městě Praze (pod č. 131/2000 Sb.) jako důsledek probíhající reformy veřejné správy provázející zavedení krajského zřízení.

Hlavní město Praha vzniklo na základě zákona č. 90/1993 Sb., o hlavním městě Praze, a to s účinností od 24. listopadu 1990. Hlavní město Praha je obcí a od 1. 1. 2000 též krajem, jak stanovil ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územně samosprávných celků. Podrobnosti o postavení hlavního města Prahy jakožto kraje naleznete v zákonu č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

Území hlavního města Prahy se člení na tzv. městské části, které vznikly s účinností zákona č. 418/1990 Sb. v místě někdejších národních výborů nebo byly na základě tohoto zákona zřízeny. Vztahy mezi hlavním městem Prahou a městskými částmi upravuje jednak přímo zákon o hlavním městě Praze, příp. zvláštní zákony, jednak Statut hlavního města Prahy, který svěřuje městským částem úkoly nad rámec zákona o hlavním městě Praze v oblasti samostatné působnosti (samosprávy) i přenesené působnosti (státní správy). Městské části v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem vystupují v právních vztazích svým jménem a nesou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Jako právnická osoba jedná městská část Praha 10 prostřednictvím svých orgánů, kterými jsou Zastupitelstvo m. č. Praha 10, Rada m. č. Praha 10, starosta m. č. Praha 10, Úřad m. č. Praha 10 a zvláštní orgány m. č. Praha 10 (které mohou být zřízeny pouze na základě zvláštních zákonů pro výkon přenesené působnosti). Jako své poradní orgány může zřídit Zastupitelstvo m. č. Praha 10 výbory (vždy zřizuje výbor finanční a kontrolní), Rada m. č. Praha 10 komise. Přitom platí, že městskou část Praha 10 zastupuje navenek její starosta s tím, že úkony, které vyžadují předchozí souhlas Zastupitelstva m. č. Praha 10 nebo Rady m. č. Praha 10, může provést jen po jejich předchozím schválení.