Granty 2014

Městská část Praha 10

vyhlašuje II. kolo grantového řízení

MČ Praha 10 z rozpočtu HMP na podporu financování sociálních služeb na úrovni městských částí  HMP v roce 2014

Vyhlášený program pro rok 2014:

Program I - Sociální služby

I.1. Pečovatelská služba

Způsob poskytnutí účelové dotace - grantu

Veškerá pravidla a podmínky pro poskytnutí účelové dotace – grantu MČ Praha 10 z rozpočtu HMP pro rok 2014 jsou uvedeny v Zásadách grantového řízení MČ Praha 10 z rozpočtu HMP na podporu financování sociálních služeb na úrovni městských částí HMP.

Zásady včetně Žádosti jsou k dispozici na internetových stránkách úřadu městské části Praha 10  www.praha10.cz a v informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 10:

- Vršovická 68, Praha 10

- Plaňanská 1, Praha 10

Do hodnotícího řízení budou přijaty pouze žádosti, které budou podány ve stanoveném termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné přílohy, bez dalších formálních nedostatků.

O výsledcích grantového řízení bude rozhodnuto na nejbližším možném zasedání příslušných orgánů městské části Praha 10. Žadatelé schválených projektů budou  po ukončení grantového řízení vyzváni k podepsání smlouvy. Úřad městské části Praha 10 zveřejní seznam všech vybraných projektů na úřední desce a internetových stránkách městské části Praha 10.

Poskytnuté finanční prostředky budou účelově vázány na druh sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, k úhradě nákladů/výdajů souvisejících s poskytovanou  sociální  službou  pouze v období  od 1.4.2014 do 31. 12. 2014.

Až do konečného rozhodnutí nebudou poskytovány žádné dílčí informace.

Termín pro podávání žádostí:

Žádosti je možné podávat ve zkráceném termínu od 5.5.2014 do 23.5.2014 do 13:00 hodin!

Datem podání se rozumí datum podatelny MČ Praha 10 v den podání nebo doručení!

Žádost o dotaci může být podána:

- osobně v podatelně  Úřadu městské části Praha 10

Vršovická 68, Praha 10  

- doporučeně poštou na adresu:

Městská část Praha 10

Odbor kultury a projektů ÚMČ Praha 10

Vršovická 68

101 38  Praha 10

Úřední hodiny podatelny ÚMČ Praha 10  Vršovická 1429/68  a informační kanceláře Plaňanská 1:

Pondělí 8:00 - 17:30
Úterý 8:00 - 15:00
Středa 8:00 - 17:30
Čtvrtek 8:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 14:00

 

Poštovní obálka by měla být označená názvem programu a plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy.

Konzultace: Miluše Hloušková OKP, kancelář C/416, tel. spojení: 267 093 396,

e-mail: miluseh@praha10.cz

Na internetových stránkách formulář žádosti otevřete tak, že na modře vyznačenou tématickou oblast ve vyhlášeném grantovém řízení kliknete myší.

Celkové vyúčtování účelové dotace

Zásady grantového řízení sociálních služeb

Schváleno usnesením Rady m.č. Praha 10 dne 30.4.2014

Výsledky II. kola grantového řízení MČ Praha 10


Vyhlášení I. kola grantového řízení pro rok 2014

městská část Praha 10

vyhlašuje od 21.10.2013 do 2.12.2013

grantové řízení na poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblasti sociální; kultura a umění; sport, tělovýchova a volný čas; protidrogové prevence a prevence kriminality; životní prostředí

Výsledky I. kola grantového řízení na rok 2014

Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2014

 

Program I - Sociální oblast

I.1. Zdravotně sociální program

I.2. Sociální program pro seniory

I.3. Sociální program pro osoby se zdravotním handicapem

I.4. Sociální program na podporu fungující rodiny

Žádost - sociální oblast

 

Program II - Kultura a umění

II.1. Podpora a rozvoj profesionálních a neprofesionálních kulturních aktivit

II.2. Celoroční kulturní činnost realizovaná MČ Praha 10

II.3. Akce pořádané v rámci „Dnů Prahy 10“

Žádost - kultura a umění

 

Program III - Sport, tělovýchova a volný čas

III.1. Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež

III.2. Pořádání masových tělovýchovných a sportovních akcí „Sport pro všechny“

III.3. Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež

III.4. Táborová činnost

III.5. Volný čas

III.6. Akce pořádané v rámci „Dnů Prahy 10“

Žádost - sport, tělovýchova a volný čas

 

Program IV - Protidrogová prevence a prevence kriminality

IV.1. Specifická primární prevence užívání návykových látek

IV.2. Služby protidrogové prevence

IV.3. Primární prevence – práce s dětmi a mládeží

IV.4. Sekundární a terciární prevence – programy pro mládež a dospělé

IV.5. Informování občanů

Žádost - protidrogová prevence a prevence kriminality

 

Program V - Životní prostředí

V.1. Ochrana životního prostředí a environmentální výchova

Žádost - životní prostředí

 

Způsob poskytnutí dotace:

Podmínkou pro rok 2014 je stanovený limit pro podání žádosti o grant a dodržení stanoveného finančního limitu pro jeden právní subjekt - jeden projekt. Žadatel – jeden právní subjekt  může podat pouze jednu žádost o grant, která může obsahovat více pořádaných akcí (dílčích projektů) v jednom zvoleném tématickém zaměření - oblasti. Horní finanční limit celkového požadavku o grant může činit maximálně 200 000,-Kč.

Veškerá pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace – grantu pro rok 2014 jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování účelových dotací – grantů městské části Praha 10.

 

„Zásady“ včetně formulářů jsou k dispozici na internetových stránkách městské části Praha 10  www.praha10.cz  a v Informačních kancelářích Úřadu městské části  Praha 10

- Vršovická 68

- Plaňanská 1

Do hodnotícího řízení budou přijaty pouze žádosti, které budou podány ve stanoveném termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné přílohy bez dalších formálních nedostatků.

O výsledcích grantového řízení bude rozhodnuto na nejbližším možném zasedání příslušných orgánů městské části Praha 10. Žadatelé schválených projektů budou  po ukončení grantového řízení vyrozuměni a vyzváni k podepsání smlouvy. Úřad městské části Praha 10 zveřejní seznam všech vybraných projektů na úřední desce a internetových stránkách městské části Praha 10 www.praha10.cz

Až do konečného rozhodnutí nebudou poskytovány žádné dílčí informace.

 

Termín pro podávání žádostí:

Žádosti je možné podávat od 21.10.2013 do 2.12.2013 do 17:00 hodin.

Datem podání se rozumí datum podání na podatelně!

 

Žádost o dotaci může být podána:

osobně v podatelně  Úřadu městské části Praha 10,

Vršovická 68, Praha 10

 

doporučeně poštou na adresu:

Městská část Praha 10

Odbor školství

Vršovická 68

101 38  Praha 10

Úřední hodiny podatelny ÚMČ Praha 10  Vršovická 1429/68  a informační kanceláře Plaňanská 1, Praha 10:

 

Pondělí

8:00 - 17:30

Úterý

8:00 - 15:00

Středa

8:00 - 17:30

Čtvrtek

8:00 - 15:00

Pátek

8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obálka musí být zalepená, označená názvem programu a plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy.

Konzultace:  Miluše  Hloušková  OŠK,  kancelář  C/412,  tel.  spojení:  267 093 396,

e-mail: miluseh@praha10.cz

Na internetových stránkách formuláře Žádosti otevřete tak, že na modře vyznačené tématické oblasti ve vyhlášeném grantovém řízení kliknete myší

 

Formulář vyúčtování

 

Znak MČ Praha 10

 

Schváleno 19. RMČ dne 16.10.2013