Dotace 2016

Výsledky dotačního řízení byly schváleny Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 10 č. 11/1/2016 ze dne 17.6.2016. (PDF, 460 kB)

Vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 10 pro rok 2016

Městská část Praha 10 vyhlašuje od 2. 11. 2015 do 11. 12. 2015 do 13:00 hodin dotační řízení na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 s tematickým zaměřením pro oblasti sociální; kultura a umění; sport, tělovýchova a volný čas; protidrogová prevence a prevence kriminality; životní prostředí.

Přehled vyhlašovaných programů pro kalendářní rok 2016

Program I - Sociální oblast

Tento program je určen pro projekty zaměřené na poskytování zdravotně sociálních služeb, jejichž působnost je vymezena územím městské části Praha 10, případně na projekty lokalizované mimo městskou část Praha 10, avšak žadatelé zde služby prokazatelně poskytují ve prospěch občanů městské části Praha 10.

V dotačním řízení pro rok 2016 mají prioritu takové zdravotně-sociální a sociální služby, které jsou poskytovány s cílem naplnit individuální potřeby uživatelů, které umožňují uživateli vést běžný život ve svém přirozeném prostředí, podporují uživatele v zapojení se do místní komunity a předcházejí tak jeho vyloučení ze společenského života. Preferovány budou současně také služby, které podporují sociální soudržnost místních společenství a jsou součástí komunitního plánování sociálních služeb MČ Prahy 10.

I.1. Zdravotně sociální program

Podporovány budou projekty zaměřené zejména na:

 • rehabilitační aktivity
 • sociálně rehabilitační aktivity včetně ozdravných pobytů
 • přednášky se zdravotní, psychosociální tématikou

I.2. Sociální program pro seniory

Dotaci může žadatel, resp. příjemce použít pouze na podporu sociálních služeb určených pro cílovou skupinu – senioři, zejména ve formě:

 • pečovatelské služby
 • tísňová péče
 • sociální poradenství

I.3. Sociální program pro osoby se zdravotním handicapem

Dotaci může žadatel, resp. příjemce použít pouze na podporu sociálních služeb určených pro uvedené cílové skupiny:

 • osoby s tělesným, mentálním, smyslovým a duševním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením

zejména ve formě:

 • osobní asistence
 • integrační aktivity
 • tísňová péče
 • poradenské služby

I.4.  Sociální program na podporu fungující rodiny

 • usnadňování a posilování rodičovství, podporování rodiny v péči o děti a při harmonizaci práce a rodiny
 • mateřská a otcovská centra
 • poskytování volnočasových aktivit pro děti nebo pro rodiny s dětmi (např. centra pro rodinu, družiny)
 • podporu v oblasti slučitelnosti profesních a rodinných rolí (zejména přednášková činnost a poradenství)
 • podporu a výchovu k odpovědnému rodičovství (zejména přednášková činnost a kurzy)
 • ostatní druhy aktivit k podpoře fungující rodiny

Žádost sociální oblast

Program II - Kultura a umění

Program je zaměřen na podporu kulturních projektů, které svým zaměřením mají v městské části Praha 10 svou tradici, ale i projektů nových či méně známých, které svým zaměřením obohatí kulturní dění, zejména v oblasti divadla, hudby, literárních, výtvarných či filmových projektů, tradiční lidové kultury a folkloru, výstavní činnost a další programy galerií.

II.1.  Podpora a rozvoj profesionálních a neprofesionálních kulturních aktivit

Program podporuje jednotlivé projekty, které budou realizovány v oblasti kultury a umění na území městské části Praha 10 v roce 2015, včetně podpory zcela nových projektů a subjektů bez vstupného.

II.2. Celoroční kulturní a umělecká činnost

realizovaná na území městské části Praha 10 od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 (minimálně 10 měsíců v kalendářním roce)

II.3.  Akce pořádané v rámci „Dnů Prahy 10“

Veřejně přístupné kulturní akce, které budou pořádány v rámci „Dnů Prahy 10“ na území městské části Praha 10 ve dnech 1. 10. 2016 do 10. 10. 2016

Žádost kultura a umění

Program III - Sport, tělovýchova a volný čas

Tento program je určený výhradně k dotování sportovních, tělovýchovných a volnočasových projektů, činností a aktivit do výše vyrovnaného rozpočtu, nesmí sloužit k vytváření zisku.

III.1.  Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež

Program je zaměřen na podporu při pořádání sportovních akcí pro děti a mládež, které mají v městské části Praha 10 svou tradici, ale i projektů nových či méně známých.

III.2.  Pořádání masových tělovýchovných a sportovních akcí – „Sport pro všechny“

Program je zaměřen na podporu při pořádání sportovních a tělovýchovných akcí pro širokou veřejnost, zejména ve prospěch občanů městské části Praha 10, na akce které mají v městské části Praha 10 svou tradici, ale i projektů nových či méně známých.

III.3.  Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež

Podpora  pravidelných  volnočasových  aktivit   pro  organizované  i neorganizované děti a mládež do 18 let, integrace zdravotně postižených i jinak znevýhodněných skupin dětí  a  mládeže  v  rámci  volnočasových aktivit, příspěvek na činnost otevřených klubů a provoz kluboven, tvorba informačního systému  zaměřeného  na  problematiku  dětí  a  mládeže.

III.4.  Táborová činnost

Táborové aktivity pořádané  v  době  školních  prázdnin  navazující  na celoroční činnost, včetně akcí integrujících neorganizované děti a mládež.

III.5.  Volný čas

Podpora jednotlivých projektů volnočasových zájmových aktivit pro občany městské části Praha 10.

III.6  Akce pořádané v rámci „Dnů Prahy 10“

Veřejně přístupné akce, které budou pořádány v rámci „Dnů Prahy 10“ na území městské části Praha 10 ve dnech 1. 10. 2016 do 10. 10. 2016.

Žádost sport, tělovýchova a volný čas

Program IV - Protidrogová prevence a prevence kriminality

Tento program je určen pro projekty zaměřené na poskytování služeb protidrogové prevence a prevence kriminality, jejichž působnost je vymezena územím městské části Praha 10, případně na projekty lokalizované mimo městskou část Praha 10, avšak žadatelé zde služby prokazatelně poskytují ve prospěch občanů městské části Praha 10.

IV.1.  Specifická primární prevence užívání návykových látek

 • Podpora projektů - programů v rámci specifické primární prevence užívání návykových látek a jiných sociálně nežádoucích jevů (všeobecná primární prevence, selektivní primární prevence, indikovaná primární prevence)
 • Vzdělávací projekty - programy a aktivity zaměřené na oblast specifické primární prevence užívání návykových látek

IV.2.  Služby protidrogové prevence

 • Služby zaměřené na práci s rodinnými příslušníky uživatelů drog (rodinné poradenství, rodinná terapie)
 • Časná diagnostika, intervence a poradenství
 • Ambulantní a rezidenční doléčovací služby pro uživatele drog
 • Podpora služeb sociální integrace

IV.3.  Primární prevence – práce s dětmi a mládeží

 • Přímá práce s dětmi a dospívající mládeží jako základní forma vztahu, zejména v terénní a nízkoprahové podobě, zaměřená na nabízení pomoci v obtížných životních situacích, posílení schopnosti zvládat tyto obtížné životní situace vlastními silami, umožňování smysluplného trávení volného času, poskytování aktivit a činností zaměřených na prevenci či snížení rizika plynoucího z nežádoucích společenských jevů, rozvíjení individuálních schopností a dovedností klientů, posilování motivace ke vzdělávání
 • Podpora zájmu rodičů o výchovu dětí

IV.4.  Sekundární a terciární prevence – programy pro mládež a dospělé

 • Sociální a resocializační programy zaměřené na začleňování prvopachatelů i recidivistů po návratu z výkonu trestu do běžného života (změnu životního stylu)
 • Programy pro pomoc obětem kriminality

IV.5.  Informování občanů

 • Informování o možnostech ochrany před nejčastějšími typy trestné činnosti s ohledem na jejich výskyt v městské části Praha 10. Informování o možnostech řešení vzniklých situací, způsobech pomoci
 • Prevence internetové kriminality

Žádost protidrogová prevence a prevence kriminality

Program V - Životní prostředí

Tento program je určen pro projekty zaměřené na aktivity, jejichž stěžejní náplní činnosti je vlastní realizace programů ochrany životního prostředí pro veřejnost v Praze 10.

V.1.  Ochrana životního prostředí a environmentální výchova

 • Podporovány budou zejména projekty zaměřené na:
 • Podporu občanského povědomí v oblasti ochrany životního prostředí a recyklace odpadů
 • Akce s ekovýchovným zaměřením (přednášky, besedy, kulaté stoly, semináře, dílny, soutěže) orientované na Prahu 10
 • Akce zaměřené na využití volného času mládeže směrem k ochraně přírody a životního prostředí v Praze 10

Žádost životní prostředí

Způsob poskytnutí dotace

Objem finančních prostředků poskytovaných v rámci dotačního řízení je limitován celkovým objemem prostředků, které jsou pro tyto účely v daném roce vyčleněny v rozpočtu MČ Praha 10.

Podmínkou pro kalendářní rok 2016 je stanovený limit pro podání žádosti o dotaci a dodržení stanoveného finančního limitu pro jeden právní subjekt – jednu žádost. Žadatel – jeden právní subjekt může podat pouze jednu žádost o dotaci, která může obsahovat více pořádaných akcí nebo služeb (dílčích projektů) v jednom zvoleném tematickém zaměření - oblasti.

Horní finanční limit celkového požadavku o dotaci může činit maximálně 200 000,-Kč.

Veškerá pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace pro rok 2016 jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací městské části Praha 10.

„Zásady“ (ke stažení ZDE) v Informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 10:

 • Vršovická 68
 • Plaňanská 1, Praha 10

Předpokládaný harmonogram dotačního řízení:

Příjem žádostí od 2.11.2015 do 11.12.2015 do 13:00 hodin

Odstranění nedostatků a oprav žádostí do 1 měsíce

Zpracování podkladů a schvalovací proces v nejbližším možném zasedání KG, RMČ a ZMČ. Z důvodu schválení rozpočtu MČ Praha 10 v březnu 2016 bylo schvalovací řízení posunuto. Schválení přidělení finančních prostředků očekáváme cca v červnu 2016.

Zpracování smluv a uzavírání smluv cca konec června až července 2016.

Odeslání finanční prostředků na účty příjemců průběžně po uzavření smluv průběžně cca července - srpen 2016.

Do hodnotícího řízení budou přijaty pouze žádosti, které budou podány ve stanoveném termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné přílohy bez dalších formálních nedostatků.

O výsledcích dotačního řízení bude rozhodnuto na nejbližším možném zasedání příslušných orgánů městské části Praha 10. Žadatelé schválených projektů budou po ukončení dotačního řízení vyrozuměni a vyzváni k podepsání smlouvy. Žadatelé, jejichž projekt nebude podpořen, obdrží písemné rozhodnutí o zamítnutí. Úřad městské části Praha 10 zveřejní seznam všech projektů na úřední desce a internetových stránkách městské části Praha 10 www.praha10.cz

Až do konečného rozhodnutí nebudou poskytovány žádné dílčí informace!

Znak MČ ke stažení ZDE.

Vyúčtování ke stažení ZDE.

Termín pro podávání žádostí:

Žádosti je možné podávat v termínu od 2. 11. 2015 do 11. 12. 2015 do 13:00 hodin.

Datem podání se rozumí datum podatelny MČ Praha 10 v den podání nebo doručení na podatelnu!

Žádost o dotaci může být podána:

 • osobně v podatelně Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 68, Praha 10
 • doporučeně poštou na adresu:

Městská část Praha 10
Odbor kultury a projektů
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Úřední hodiny podatelny ÚMČ Praha 10 Vršovická 1429/68  a informační kanceláře Plaňanská 1, Praha 10:

 

Pondělí

8:00 - 17:30

Úterý

8:00 - 15:00

Středa

8:00 - 17:30

Čtvrtek

8:00 - 15:00

Pátek

8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obálka by měla být zalepená, označená názvem programu a plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy.

Konzultace:  Ing. Nikola Petrovicová, OKP, kancelář  C/414, tel. spojení:  267 093 396, e-mail: nikolap@praha10.cz

Na internetových stránkách formuláře Žádosti otevřete tak, že na modře vyznačené tematické oblasti ve vyhlášeném dotačním řízení kliknete myší.