Dotační řízení 2016 - oblast sportu, tělovýchovy a sportovních volnočasových aktivit pro poplatníky místních poplatků ze vstupného

Vyhlášený program dotačního řízení MČ Praha 10 pro rok 2016

Městská část Praha 10 vyhlašuje dotační řízení na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 s tematickým zaměřením pro poskytování dotací městské části Praha 10 v oblasti sportu, tělovýchovy a sportovních volnočasových aktivit pro poplatníky místních poplatků ze vstupného ze sportovních akcí konaných na území městské části Praha 10, z nichž byly poplatky odvedeny v období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2015.

Možnost podání přihlášek je stanovena v termínu od 20. července do 8. srpna 2016.

Vyhlášený program pro kalendářní rok 2016

Program – oblast sportu, tělovýchovy a sportovních volnočasových aktivit pro poplatníky místních poplatků ze vstupného

Program je zaměřen na podporu sportu, tělovýchovy a sportovních volnočasových aktivit, tedy pro činnost a projekty v uvedených oblastech organizovaných a prováděných vymezenými subjekty na území m. č. Praha 10 v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 pro občany m. č. Praha 10 a veřejnost, případně i pro členy vymezených subjektů.

Způsob poskytnutí dotace

Objem finančních prostředků poskytovaných v rámci dotačního řízení je limitován celkovým objemem prostředků, které jsou pro tyto účely v daném roce vyčleněny v rozpočtu MČ Praha 10 (předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu).

Tento program je určený výhradně k dotování sportovních a tělovýchovných projektů, činností a volnočasových aktivit v oblasti sportu, a to do výše vyrovnaného rozpočtu, nesmí sloužit k vytváření zisku.

Podmínkou pro kalendářní rok 2016 je stanovený limit pro podání žádosti o dotaci a dodržení stanoveného finančního limitu pro jeden právní subjekt – jednu žádost. Žadatel – jeden právní subjekt může podat pouze jednu žádost o dotaci, která může obsahovat více pořádaných akcí nebo služeb (dílčích projektů) v jednom zvoleném tematickém zaměření - oblasti.

Horní finanční limit celkového požadavku o dotaci může činit maximálně součet místních poplatků ze vstupného u sportovních akcí konaných na území m. č. Praha 10, které byly žadatelem odvedeny městské části Praha 10 v období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2015 zaokrouhlený na celé tisíce směrem dolů. Veškerá pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace pro rok 2016 jsou uvedeny v „Podmínkách poskytování dotací městské části Praha 10 v oblasti sportu a tělovýchovné činnosti pro poplatníky místních poplatků ze vstupného ze sportovních akcí konaných na území městské části Praha 10, z nichž byly poplatky odvedeny v období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2015.“

Dotace v rámci tohoto dotačního řízení bude poskytnuta v režimu de minimis v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník L 352, 24. 12. 2013, s. 1-8), a to v případě, že budou naplněny podmínky pro poskytnutí dotace v uvedeném režimu. Každá žádost o dotaci bude posuzována individuálně.

Žádosti bude individuálně posuzovat odbor kultury a projektů.

V případě, že bude žádost naplňovat podmínky režimu de minimis, bude žadatel vyzván k vyplnění přílohy č. 4 v žádosti o dotaci „Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis“.

 „Podmínky“ včetně formulářů jsou k dispozici na internetových stránkách městské části Praha 10 www.praha10.cz a po předchozí domluvě k nahlédnutí u Mgr. Hany Georgievové v kanceláři C 414.

 

Předpokládaný harmonogram dotačního řízení:

  • vyhlášení programu dotačního řízení MČ Praha 10 pro rok 2016 od 20. června 2016 do 20. července 2016
  • příjem žádostí od 20. července 2016 do 8. srpna 2016
  • odstranění nedostatků v žádosti od 8. srpna 2016 do 15. srpna 2016
  • příprava podkladů ke schválení návrhu rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního řízení do 2. září 2015
  • schvalovací proces na nejbližším možném zasedání VSP a následně RMČ a ZMČ – jednání VSP – 14. září 2016, RMČ 20. září 2016, ZMČ X. X. 2016
  • zpracování smluv a jejich následné uzavření s příjemci dotace do 31. prosince 2016
  • odeslání finančních prostředků na účty příjemců dotace po uzavření smluv do 31. prosince 2016

Do hodnotícího řízení budou přijaty pouze žádosti, které budou podány ve stanoveném termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné přílohy bez dalších formálních nedostatků.

O výsledcích dotačního řízení bude rozhodnuto na nejbližším možném zasedání příslušných orgánů městské části Praha 10. Žadatelé schválených projektů budou po ukončení dotačního řízení vyrozuměni a vyzváni k podepsání smlouvy. Žadatelé, jejichž projekt nebude podpořen, obdrží písemné rozhodnutí o zamítnutí. Úřad městské části Praha 10 zveřejní seznam všech projektů na úřední desce a internetových stránkách městské části Praha 10 www.praha10.cz.

 

Až do konečného rozhodnutí nebudou poskytovány žádné dílčí informace!

 

Kritéria pro hodnocení žádosti

- soulad projektu s vyhlášeným programem a jeho podmínkami

- rozsah působnosti projektu,

- efektivní využití finančních prostředků

- soulad s obecně platnými právními předpisy

- výsledky předchozí činnosti a celková důvěryhodnost žadatele

- tradice projektu a ohlas veřejnosti

- podpora aktivit důležitých z hlediska potřeb MČ Praha 10 a jeho občanů

Uvedená kritéria jsou z hlediska přiznání dotace a její výše orientační; o výši dotace rozhoduje Zastupitelstvo městské části Praha 10 na základě doporučení Výboru sportovního Zastupitelstva MČ Praha 10.

 

Žadatelé, kteří neobdrží dotaci, obdrží odůvodněné sdělení o nevyhovění žádosti dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Proti nevyhovění žádosti se nelze odvolat. Na poskytnutí dotace není právní nárok!

 

Žádosti je možné podávat v termínu od 20. července 2016 do 8. srpna 2016.

Datem podání se rozumí datum podatelny MČ Praha 10 v den podání nebo razítko pošty!

 

Žádost o dotaci může být podána:

osobně v podatelně Úřadu městské části Praha 10,

Vršovická 1429/68, Praha 10

doporučeně poštou na adresu:

Městská část Praha 10

Odbor kultury a projektů

Vršovická 1429/68

101 38 Praha 10

Jedno „paré“ elektronické verze žádosti (včetně příloh) prosím zašlete na e-mailovou adresu hanag@praha10.cz ve formátu doc, docx, pdf (kopírovatelný text, nikoliv sken) či xls. Přílohy mohou být ve formě nekopírovatelného skenu. Upozorňujeme, že datum zaslání elektronické verze žádosti není směrodatné, rozhodující je doručení/zaslání „papírové“ verze žádosti. 

Úřední hodiny podatelny ÚMČ Praha 10 Vršovická 1429/68 a informační kanceláře Plaňanská 1, Praha 10:

 

Pondělí

8:00 - 17:30

Úterý

8:00 - 15:00

Středa

8:00 - 17:30

Čtvrtek

8:00 - 15:00

Pátek

8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Obálka by měla být zalepená, označená názvem programu a plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy.

Konzultace k formálním náležitostem žádosti: Mgr. Hana Georgievová, OKP, kancelář C/414, tel. spojení: 267 093 505, e-mail: hanag@praha10.cz.

Konzultace k odborné části žádosti: Mgr. Kateřina Bělohlávková, OKP, kancelář C/415, tel. spojení:  267 093 699, e-mail: katerinab@praha10.cz.

PODMÍNKY poskytování dotací městské části Praha 10 v oblasti sportu a tělovýchovné činnosti pro poplatníky místních poplatků ze vstupného ze sportovních akcí konaných na území městské části Praha 10, z nichž byly poplatky odvedeny v období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2015 (Word, 37kB)

Žádost o dotaci