Číslo materiálu Název
0 ke slibu členů Zastupitelstva městské části Praha 10
0 ke stanovení způsobu volby personálního obsazení výborů Zastupitelstva městské části Praha 10
1 Informace o výsledku voleb do Zastupitelstva městské části Praha 10
10 Zřízení Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu členů, volba předsedy, členů a tajemníka
11 Návrh na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10
12 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost
13 Návrh na poskytnutí příspěvku na stravování uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10
14 Informace o vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10
17 Zřízení Výboru sociálního a zdravotního Zastupitelstva městské části Praha 10 (VSZ), stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy, členů a tajemníka
17 Zřízení Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva městské části Praha 10 (VŽP) stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy, členů a tajemníka
17 Zřízení Výboru pro sport a volnočasové aktivity Zastupitelstva městské části Praha 10 (VSVA), stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy, členů a tajemníka
17 Zřízení Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky Zastupitelstva městské části Praha 10 (VSIVZ), stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy, členů a tajemníka
17 Zřízení Výboru pro energetický management Zastupitelstva městské části Praha 10 (VEM), stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy, členů a tajemníka
18 ke zřízení funkce zastupitele pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10

19 k návrhu jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10

2 Zřízení Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu členů, volba předsedy, členů a tajemníka
3 Stanovení počtu členů Rady městské části Praha 10, počtu členů Rady městské části Praha 10, kteří budou pro výkon funkce uvolněni, počtu místostarostů a dalších členů Rady městské části Praha 10
4 Volba starosty - člena Rady městské části Praha 10
5 Volba 1. místostarosty - člena Rady městské části Praha 10
5 Volba místostarostů - členů Rady městské části Praha 10
6 Volba dalších členů Rady městské části Praha 10
7 Rozdělení úkolů v samostatné působnosti městské části Praha 10, jejichž zabezpečování může Zastupitelstvo městské části Praha 10 svěřit členům Rady městské části Praha 10 podle zákona č. 131/2000 Sb., v platném znění (kompetence členů Rady městské části Praha 10)
8 Pověření k podepisování doložek platnosti právního úkonu dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění
8 k pověření k podepisování doložek platnosti právního úkonu dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění

9 Zřízení Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu členů, volba předsedy a tajemníka