Podkladové materiály 1. ZMČ ze dne 10. 11. 2022

Číslo materiálu Název
13 Návrh na poskytnutí příspěvku na stravování uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10
14 Informace o vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10
10 Zřízení Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu členů, volba předsedy, členů a tajemníka
8 Pověření k podepisování doložek platnosti právního úkonu dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění
6 Volba dalších členů Rady městské části Praha 10
3 Stanovení počtu členů Rady městské části Praha 10, počtu členů Rady městské části Praha 10, kteří budou pro výkon funkce uvolněni, počtu místostarostů a dalších členů Rady městské části Praha 10
2 Zřízení Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu členů, volba předsedy, členů a tajemníka
9 Zřízení Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10, stanovení počtu členů, volba předsedy a tajemníka
7 Rozdělení úkolů v samostatné působnosti městské části Praha 10, jejichž zabezpečování může Zastupitelstvo městské části Praha 10 svěřit členům Rady městské části Praha 10 podle zákona č. 131/2000 Sb., v platném znění (kompetence členů Rady městské části Praha 10)
5 Volba 1. místostarosty - člena Rady městské části Praha 10
5 Volba místostarostů - členů Rady městské části Praha 10
0 ke slibu členů Zastupitelstva městské části Praha 10
0 ke stanovení způsobu volby personálního obsazení výborů Zastupitelstva městské části Praha 10
4 Volba starosty - člena Rady městské části Praha 10
8 k pověření k podepisování doložek platnosti právního úkonu dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění

11 Návrh na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10
12 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost
17 Zřízení Výboru sociálního a zdravotního Zastupitelstva městské části Praha 10 (VSZ), stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy, členů a tajemníka
17 Zřízení Výboru pro sport a volnočasové aktivity Zastupitelstva městské části Praha 10 (VSVA), stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy, členů a tajemníka
17 Zřízení Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky Zastupitelstva městské části Praha 10 (VSIVZ), stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy, členů a tajemníka
17 Zřízení Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva městské části Praha 10 (VŽP) stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy, členů a tajemníka
17 Zřízení Výboru pro energetický management Zastupitelstva městské části Praha 10 (VEM), stanovení počtu jeho členů, volbě jeho předsedy, členů a tajemníka
18 ke zřízení funkce zastupitele pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10

19 k návrhu jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10

1 Informace o výsledku voleb do Zastupitelstva městské části Praha 10