Výbor pro životní prostředí

 

PŘEDSEDA Jaroslav Štěpánek, MBA (Společně pro Prahu 10)
TAJEMNÍK

Bc. Martin Pecánek

Telefon: 267 093 565, e-mail: martin.pecanek@praha10.cz

PŮSOBNOST

A. Všeobecně:

 1. Stanoviska VŽP k návrhům ročních rozpočtů
 2. Projednání významných záměrů MČ Praha 10 v oblasti životního prostředí
 3. Stanoviska VŽP k záměrům a koncepcím na území MČ Praha 10, které podléhají posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
 4. Průběžná a sezónní činnost výboru - viz B.
 5. Iniciativní působnost výboru - viz C.

B. Průběžná a sezonní činnost výboru:

 1. Monitoring údržby veřejné zeleně
 2. Monitoring průběhu seče trav na veřejných zelených plochách
 3. Monitoring výsadeb stromů a ostatní veřejné zeleně v rámci ploch ve správě MČ Praha 10
 4. Monitoring náhradních výsadeb za odstraněné dřeviny na území MČ Praha 10
 5. Monitoring poškozování zeleně a nápravných opatření s tím spojených
 6. Monitoring odpadového hospodářství a využívání nádob na komunální separovaný a velkoobjemový odpad
 7. Monitoring černých skládek a problémových míst a nápravných opatření s tím spojených
 8. Monitoring průběhu blokových čištění
 9. Monitoring průběhu zimní údržby komunikací, zejména pěších
 10. Monitoring ekoosvětových a edukačních akcí pro veřejnost a školy

C. Iniciativní působnost výboru:

 1. Revitalizace urbanizovaných veřejných ploch
 2. Revitalizace zelených veřejných ploch
 3. Revitalizace herních ploch a volnočasových prvků
 4. Podpora principů udržitelného života a rozvoje v podmínkách MČ Praha 10
 5. Podpora opatření v rámci adaptace na klimatickou změnu
 6. Podpora aktivit a opatření v rámci přechodu na cirkulární ekonomiku
 7. Drobný mobiliář či výtvarné prvky na veřejných prostranstvích
 8. Podpora nového využití brownfieldů
 9. Podpora výsadby uličních stromořadí a ostatní veřejné zeleně
 10. Vyhlašování tzv. Významných stromů MČ Praha 10
 11. Oblast chovu psů v městském prostředí
 12. Podpora opatření k předcházení vzniku odpadů na Praze 10
 13. Průběžné zefektivňování systému tříděného odpadu včetně rozšiřování domovních stanovišť separace a míst na odkládání bioodpadů
 14. Environmentální osvěta obyvatelstva, dalších organizací a podnikatelských subjektů
 15. Spolupráce MČ Praha 10 s organizacemi působícími v oblasti EVVO (ekoosvětové akce a součinnost v dotačních schématech MČ Praha 10)
 16. Podpora komunitních aktivit v oblasti životního prostředí
 17. Problematika znečištění ovzduší a hlukového zatížení lokalit MČ Praha 10
 18. Podpora spolupráce s ostatními městskými subjekty při správě veřejných ploch (MHMP, TSK, DP, PVS aj.)

D. Předseda VŽP je pro výkon své funkce uvolněn a jeho činností je především:

 1. Komunikace s občany MČ Praha 10 v záležitostech působnosti a rámcového plánu činností VŽP
 2. Řízení jednání VŽP a koordinace činnosti VŽP s ostatními složkami ZMČ, RMČ a ÚMČ Praha 10
 3. Zastupování VŽP na venek v období mezi jednáními výboru a spolupráce s gesčními členy rady MČ ve věcech rámcového plánu činností VŽP a dalších schválených pověření či zmocnění ZMČ nebo VŽP
 4. Dohled nad souladem činnosti VŽP s aktivitami realizace Místní Agendy 21 na MČ Praha 10
 5. Spolupráce na návrhu stanovisek VŽP k záměrům a koncepcím na území MČ Praha 10 nebo mající vliv na území MČ Praha 10, které podléhají posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
TERMÍNY JEDNÁNÍ

07.12.2022 - Pozvánka na jednání (DOCX, 55 kB)
09.01.2023 - Pozvánka na jednání (DOCX, 55 kB)
13.02.2023 - Pozvánka na jednání (PDF, 700 kB)
13.03.2023 - Pozvánka na jednání (PDF, 600 kB)
19.04.2023 - Pozvánka na jednání (DOCX, 25 kB) 
03.05.2023 - Pozvánka na jednání (PDF, 600 kB)
12.06.2023 - Pozvánka na jednání (DOCX, 20 kB)
18.09.2023 - Pozvánka na jednání (PDF, 20 kB)
16.10.2023 - Pozvánka na jednání (PDF, 20 kB)
13.11.2023 - Pozvánka na jednání (DOCX, 22 kB) 
20.12.2023 - Pozvánka na jednání (DOCX, 22 kB) 
17.01.2024 - Pozvánka na jednání (DOCX, 22 kB) 
07.02.2024 - Pozvánka najednání (PDF, 170 kB) - neveřejné jednání
11.03.2024 - Pozvánka na jednání (DOCX, 24 kB) 

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

Zápis z jednání dne 07.12.2022 (DOCX, 30 kB)
Zápis z jednání dne 09.01.2023 (PDF, 210 kB)
Zápis z jednání dne 13.02.2023 (PDF, 700 kB)
Zápis z jednání dne 13.03.2023 (PDF, 1 MB)
Zápis z jednání dne 19.04.2023 (PDF, 140 kB)
Zápis z jednání dne 03.05.2023 (PDF, 310 kB)
Zápis z jednání dne 12.06.2023 (PDF, 670 kB)
Zápis z jednání dne 18.09.2023 (PDF, 630 kB)
Zápis z jednání dne 16.10.2023 (PDF, 730 kB)
Zápis z jednání dne 13.11.2023 (PDF, 250 kB)
Zápis z jednání dne 20.12.2023 (PDF, 160 kB)

 

 

Členové výboru

Marek Dvořák, BBA

Funkce: člen zastupitelstva, předseda komise pro dopravu
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: marek.dvorak@praha10.cz
Kontaktní telefon: 234 749 552
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Finanční výbor
 • Výbor pro životní prostředí
 • Komise pro dopravu

Jaroslav Štěpánek, MBA

Funkce: člen zastupitelstva, předseda výboru pro životní prostředí
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: jaroslav.stepanek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Výbor pro životní prostředí
 • Komise bezpečnostní

Ing. Jana Komrsková

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: jana.komrskova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Finanční výbor
 • Výbor pro životní prostředí
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Martin Kostka

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: martin.kostka@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Výbor pro životní prostředí
 • Komise bytové politiky
 • Komise místopisná a pro udělování čestného občanství

RNDr. Tomáš Janík, Ph.D.

Funkce: člen zastupitelstva, předseda komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: tomas.janik@praha10.cz
Kontaktní telefon: 724 564 913
Zastupitelský klub: VLASTA, STAN a KDU-ČSL
Členství:
 • Výbor pro životní prostředí
 • Výbor pro sport a volnočasové aktivity
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Ing. Viktor Lojík

Funkce: člen zastupitelstva, předseda výboru pro sport a volnočasové aktivity
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: viktor.lojik@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Výbor pro životní prostředí
 • Výbor pro sport a volnočasové aktivity
 • Komise územního rozvoje
 • Komise informační a Smart Cities
 • Komise pro dopravu
 • Komise památková
 • Redakční rada

Ing. Tomáš Pek, S.E.

Funkce: 1. místostarosta, předseda komise památkové
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: tomas.pek@praha10.cz
Kontaktní telefon: 607 084 652
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Rada MČ
 • Výbor pro životní prostředí
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise územního rozvoje
 • Komise památková

 

 

 

Mohlo by vás také zajímat