Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 806/623, 806/628, k. ú. Malešice a parc. č. 2244/1, k. ú. Strašnice, obec Praha, o celkové výměře 45,2 m2, za účelem umístění lešení k opravě střechy bytového domu

Datum přijetí: 15.3.2022
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: 178

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 806/623, 806/628, oba v k. ú. Malešice, obec Praha a části pozemku parc. č. 2244/1, v k. ú. Strašnice, obec Praha, o celkové výměře 45,2 m2, se Společenstvím vlastníků bytů Nad úžlabinou 451 - 454, se sídlem Nad úžlabinou 453/36, 108 00, Praha 10, IČO 267 39 801, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.    podepsat smlouvu o nájmu částí pozemků parc. č. 806/623, 806/628, oba v k. ú. Malešice, obec Praha a části pozemku parc. č. 2244/1, v k. ú. Strašnice, obec Praha, o celkové výměře 45,2 m2, se Společenstvím vlastníků bytů Nad úžlabinou 451 - 454, se sídlem Nad úžlabinou  453/36, 108 00, Praha 10, IČO 267 39 801, dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 3. 2022

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         pozemky; správa obecního majetku

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-082799/2022

 

Zpět na začátek usnesení