Dotační program na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2023

I. Název programu

Dotační program městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2023 (dále též dotační program)

 

II. Vyhlašovatel dotačního programu, poskytovatel dotace

1. Vyhlašovatelem dotačního programu a poskytovatelem dotace je městská část Praha 10 (dále jen MČ Praha 10) se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10, IČ: 00063941, zastoupená starostou.

2. Dotační program byl schválen usnesením Rady MČ Praha 10 č. 0840/RMČ/2022 ze dne 14. 12. 2022.

3. MČ Praha 10 si vyhrazuje právo změnit podmínky dotačního řízení, zejména z důvodu legislativních změn.

4. MČ Praha 10 si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit.

 

III. Vyhlášení dotačního programu

1. Dotační program je vyhlášen zveřejněním na úřední desce MČ Praha 10 a na internetových stránkách MČ Praha 10.

 

IV. Účel dotačního programu

1. Účelem dotačního programu je

a. finanční podpora rodin, které pečují o dítě z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením, spočívající ve finanční kompenzaci části nákladů, vzniklých v souvislosti se skutečností, že dítě s těžkým zdravotním postižením plní školní docházku denní formou;

b. podpora integrace dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením do běžného života.

 

Ke stažení:

Kompletní text dotačního programu (PDF, 940 kB)

Formulář – žádost o dotaci (DOCX, 20 kB)

Formulář – čestné prohlášení (DOCX, 15 kB)

Formulář – veřejnoprávní smlouva( DOCX, 75 kB)