Zavedení centrální administrace projektů na MČ Praha 10

Logo operačního programu

    

Projekt podporuje Evropský sociální fond (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje zaměstnanost (OPLZZ)

Prioritní osa: 4 Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory 4.1. Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy. Výzva pro předkládání GP 4.1 - Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy; 89. výzva

Výše schválené podpory: 3,125.348,- Kč

Finanční spoluúčast: 15% , tj. 551.532,- Kč

Délka trvání projektu: 1. 2. 2013 až 30. 9. 2014

Popis projektu:

Cílem projektu bylo zavést na MČ Praha 10 řízení projektů a jejich centrální administraci (projektovou kancelář), vycházející z principů celosvětově nejrozšířenější metodiky projektového řízení Prince2.

Celková koncepce projektu byla navržena tak, aby umožnila implementovat a do praxe zavést metodiku a jasná pravidla pro řízení jakéhokoliv druhu projektu, poskytla klíčovým zaměstnancům dostatečné znalosti týkající se technik projektového řízení vycházejících z příkladů dobré praxe obsažených v metodice Prince2 a zavedla centrální evidenci projektů (projektovou kancelář).

Výstupy projektu:

Zavedení používání jedné z nejrozšířenějších metodik projektového řízení na světě Prince 2 na úřadě MČ Praha 10. Vytvoření projektové kanceláře. Certifikované proškolení 11 zaměstnanců úřadu na úrovni PRINCE2 Foundation. Necertifikované proškolení 22 zaměstnanců úřadu na úrovni PRINCE2 Foundation.