Kancelář tajemníka

Kancelář tajemníka je servisním útvarem, který zajišťuje administrativní a organizační podporu tajemníkovi úřadu při plnění úkolů, které mu svěřuje zejména zákon o hlavním městě Praze. Kancelář tajemníka připravuje a vydává vnitřní předpisy a další opatření související s řízením a organizací práce, realizuje personální politiku úřadu.

JUDr. Jana Hatalová, MBA
tajemnice Úřadu městské části Praha 10

Asistentka tajemníka

Adresa: ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: +420 267 093 439

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Jana Hatalová A/410A 267 093 453267 093 453 tajemnice ÚMČ P10
František Kavka A/417a 267 093 454267 093 454 personalista
Hana Kovačovičová A/418 267 093 417267 093 417 vedoucí referátu mzdová účtárna
Lucie Soukupová A/418 267 093 248267 093 248 mzdová účetní
Hana Štěrbová A/417a 267 093 451267 093 451 personalista
Petra Šustrová A/410C 267 093 671267 093 671 asistentka tajemníka
Eva Švehlová A/410a 267 093 410267 093 410 pověřena zastupováním vedoucí/ho personálního
Aneta Trmalová A/417a 267 093 722267 093 722 personalista
Nicol Tsironisová A/410C 267 093 439267 093 439 asistentka tajemníka

Odbor se při své činnosti řídí zejména těmito zákony a právními předpisy:

 • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • Vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy (účinnost od 1. 7. 2001)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
 • Prováděcí vyhláška ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10