Kancelář tajemníka

Kancelář tajemníka je servisním útvarem, který zajišťuje administrativní a organizační podporu tajemníkovi úřadu při plnění úkolů, které mu svěřuje zejména zákon o hlavním městě Praze. Kancelář tajemníka připravuje a vydává vnitřní předpisy a další opatření související s řízením a organizací práce, realizuje personální politiku úřadu.

JUDr. Jana Hatalová, MBA
tajemnice Úřadu městské části Praha 10

Asistentka tajemnice

Adresa: ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: +420 267 093 439

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Černohorská Ivana B/311 267 093 411267 093 411 platový/á - mzdový/á specialista/tka
Hatalová Jana A/410B 267 093 453267 093 453 tajemnice ÚMČ P10
Huitric Šimona B/438 267 093 204267 093 204 referent/ka odd.strategického rozvoje a participace
Jirmusová Jana B/419 267 093 454267 093 454 personalista
Kůs Václav B/426 267 093 143267 093 143 org.změna
MacGregor Pelikánová Radka A/520A 267 093 135267 093 135 org.změna
Martínková Jana B/438 267 093 211267 093 211 referent/ka odd.strategického rozvoje a participace
Popelová Ilona B/426 267 093 134267 093 134 org.změna
Randýsková Radka A/410C 267 093 439267 093 439 asistentka tajemníka
Skyba Marija B/437 267 093 302267 093 302 koordinátor/ka integrace cizinců, místní Agendy 21 a Programu Zdravé město
Snelling Alena B/438 267 093 533267 093 533 vedoucí odd. strategického rozvoje a participace
Špetová Vladimíra B/438 267 093 204267 093 204 referent/ka odd.strategického rozvoje a participace
Štěrbová Hana B/419 267 093 451267 093 451 personalista
Šustrová Petra A/410C 267 093 671267 093 671 asistentka tajemníka
Trmalová Aneta B/419 267 093 722267 093 722 personalista/ka
Válek Milan B/438 267 093 210267 093 210 koordinátor/ka integrace cizinců, místní Agendy 21 a Programu Zdravé město
Vincúrová Tereza A/518 267 093 214267 093 214 org.změna

Odbor se při své činnosti řídí zejména těmito zákony a právními předpisy:

 • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • Vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy (účinnost od 1. 7. 2001)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
 • Prováděcí vyhláška ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
Název Popis Typ Ke stažení
Název Ke stažení
Čestné prohlášení

Čestné prohlášení (příloha k přihlášce do výběrového řízení)

Formulář Stáhnout ()
Přihláška do výběrového řízení

Přihláška

Formulář Stáhnout ()
Příručka kvality ČSN EN ISO 9001:2009 Dokument Stáhnout ()