Odbor majetkoprávní

Jméno a příjmení:Jakub Brzoň

Funkce:vedoucí odboru majetkoprávního

Telefon:267 093 688

E-mail:jakub.brzon@praha10.cz

Budova, kancelář:K/626


Adresa odboru:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)
Telefon: +420 267 093 683

Úřední hodiny

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Andonova Ilona K/607 267 093 136267 093 136 referent
Brzoň Jakub K/626 267 093 688267 093 688 vedoucí odboru majetkoprávního
Březinová Blanka K/603 267 093 301267 093 301 referent
Costa Denisa K/606 267 093 246267 093 246 referent/ka
Heřmanská Dana K/605 267 093 422267 093 422 vedoucí referátu pozemků
Hubníková Ivana K/602 267 093 548267 093 548 referent
Jirásek Jan K/616 267 093 593267 093 593 vedoucí referátu ekonomiky
Kohoutková Zuzana K/620 267 093 360267 093 360 referent
Kohoutková Zdeňka K/604 267 093 507267 093 507 referent/ka
Matoušová Lenka K/623 267 093 146267 093 146 vedoucí oddělení právního a kontroly výstupů
Morávková Petra K/601 267 093 755267 093 755 vedoucí oddělení přípravy veřejných zakázek
Mrkalová Pavlína K/606 267 093 524267 093 524 referent
Navrátilová Eva K/618 267 093 207267 093 207 referent
Němec Vlastimil K/606 267 093 535267 093 535 referent/ka
Nováková Magda K/618 267 093 542267 093 542 vedoucí referátu oprav a investic
Pawingerová Jitka K/617 267 093 555267 093 555 vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a inve
Petřinová Iva K/601 267 093 735267 093 735 vedoucí oddělení prodeje nemovitého majetku a privatizace
Skálová Daniela K/625 267 093 683267 093 683 asistentka
Součková Zuzana K/604 267 093 389267 093 389 referent
Stejskal Petr K/608 267 093 366267 093 366 vedoucí oddělení výkonu vlastnických práv
Štěpánová Martina K/621 267 093 756267 093 756 referent/ka
Vanka Michal K/607 267 093 265267 093 265 referent
Vinčálek Petr K/620 267 093 611267 093 611 referent
Žiláková Šárka K/603 267 093 495267 093 495 referent/ka

Odbor majetkoprávní Úřadu městské části Praha 10 je zřízen Radou městské části Praha 10 pro výkon samostatné působnosti na úseku metodické, konzultační a poradenské právní činnosti, pro výkon samostatné působnosti v oblasti správy, hospodaření a nakládání s obecním majetkem.


Odbor vykonává především tyto činosti:

 • výkon vlastnických práv na majetku hl. m. Prahy svěřeném do správy MČ Praha 10
 • vykonává funkci správce majetku
 • zajišťuje provozní a ekonomickou část správy svěřeného majetku prostřednictvím správních firem a nájemců tepelných zdrojů v souladu s mandátními a nájemními smlouvami
 • připravuje, příp. realizuje schválené majetkoprávní úkony
 • ve spolupráci s OKK eviduje a vyřizuje stížnosti a podněty, které se týkají působnosti odboru OMP


Odbor se při své činnosti řídí zejména těmito zákony a právními předpisy:

 • zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR

 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků
 • zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád
 • zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
 • zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
 • zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
 • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
 • zákon č. 229/1991 Sb., o půdě
 • zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
 • zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu                      
 • zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
 • nařízení vlády a vyhlášky ministerstev ČR, vydané na základě uvedených zákonných předpisů
 • vyhlášky hl. m. Prahy ( např. č. 26/1999 Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu 24/2003 Sb. HMP, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a č. 16/2005 Sb. HMP, Tržní řád)
 • výměry MF ČR
 • QI  63-01-16 Zásady pro pronajímání pozemků
 • QI 63-01-08  Zásady  o věcných břemenech
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • ​zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
Název Popis Typ Ke stažení
Název Ke stažení
Dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání komunikace - havárie

F/OŽD/03

Formulář - dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání komunikace (str. 1-2 pro jednu havárii), (od str. 3 pro více havárií) + Ohlášení užívání veřejného prostranství v důsledku havárie/havárií na inž. síti/sítích

Formulář Stáhnout ()
Plná moc k zastupování vlastníka nemovitosti

Plná moc k zastupování vlastníka nemovitosti při projednání obnovy památkově chráněné věci v hlavním městě Praze

Formulář Stáhnout ()
Prováděcí předpis - prodej bytů 2013 Dokument Stáhnout ()
Prováděcí předpis privatizace domovního fondu

Prováděcí předpis privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek)

Dokument Stáhnout ()
Prováděcí předpis pro prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům

Prováděcí předpis pro prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům v domech, které jsou součástí stavebnětechnických celků,v nichž již došlo k prodeji

Dokument Stáhnout ()
Přehled privatizace Dokument Stáhnout ()
Seznam žádostí nájemců bytů o odkoupení domu Dokument Stáhnout ()
Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor Dokument Stáhnout ()
Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty, ve kterých je nejméně polovina bytů užívána jejich oprávněnými nájemci

Dokument Stáhnout ()
Stáhnout ()
Zásady pro prodej domů za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených MČ Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Dokument Stáhnout ()
Stáhnout ()
Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech

Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek)

Dokument Stáhnout ()
Zásady pro prodej pozemků

Zásady pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace

Dokument Stáhnout ()
Zásady pro pronajímání pozemků Dokument Stáhnout ()
Zásady pro pronajímání pozemků pro prodej zboží ze stánků

Zásady pro pronajímání pozemků pro prodej zboží ze stánků umístěných na pozemcích ve správě MČ Praha 10

Dokument Stáhnout ()
Zásady pro uzavírání smluv o břemeni Dokument Stáhnout ()
Žádost o nájem pozemku Formulář Stáhnout ()
Žádost o nájem pozemku Formulář Stáhnout ()
Žádost o souhlas se stavebními úpravami v bytě Formulář Stáhnout ()
Žádost o souhlas se stavebními úpravami v nebytovém prostoru Formulář Stáhnout ()