Odbor majetkoprávní

Odbor majetkoprávní Úřadu městské části Praha 10 je zřízen Radou městské části Praha 10 pro výkon samostatné působnosti na úseku metodické, konzultační a poradenské právní činnosti, pro výkon samostatné působnosti v oblasti správy, hospodaření a nakládání s obecním majetkem.

Odboru je svěřen výkon vlastnických práv na majetku hl. m. Prahy svěřeném do správy MČ Praha 10. Odbor vykonává funkci správce majetku. Zajišťuje provozní a ekonomickou část správy svěřeného majetku prostřednictvím správních firem a nájemců tepelných zdrojů v souladu s mandátními a nájemními smlouvami. Odbor připravuje, příp. realizuje schválené majetkoprávní úkony. Ve spolupráci s OKK eviduje a vyřizuje stížnosti a podněty, které se týkají působnosti odboru OMP.

Jméno a příjmení:Filip Koucký

Budova/kancelář:A/113

Tel. linka:267 093 209267 093 209

Email:filip.koucky@praha10.cz

Funkce:vedoucí odboru majetkoprávního

Adresa: ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: +420 267 093 209

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Andonova Ilona A/317 267 093 136267 093 136 referent
Boubelík Jiří C/313 267 093 302267 093 302 referent
Březinová Blanka A/112 267 093 301267 093 301 referent
Doležal Jiří C/321 267 093 513267 093 513 vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic
Hubníková Ivana A/116 267 093 548267 093 548 referent
Jirásek Jan C/314 267 093 593267 093 593 vedoucí referátu ekonomiky
Kadlec Libor A/315 267 093 422267 093 422 vedoucí referátu pozemků
Karlová Markéta A/114 267 093 683267 093 683 asistentka
Kohoutková Zuzana C/320 267 093 360267 093 360 referent
Kohoutková Zdenka A/116 267 093 507267 093 507 referent/ka
Koucký Filip A/113 267 093 209267 093 209 vedoucí odboru majetkoprávního
Morávková Petra A/111 267 093 755267 093 755 vedoucí oddělení přípravy veřejných zakázek
Mrkalová Pavlína A/315 267 093 524267 093 524 referent
Navrátilová Eva C/306 267 093 207267 093 207 referent
Nováková Magda C/313 267 093 542267 093 542 referent
Nováková Helena A/317 267 093 646267 093 646 referent
Petřinová Iva A/100A 267 093 735267 093 735 vedoucí oddělení prodeje nemovitého majetku a priv
Pistora Zdeněk C/315a 267 093 739267 093 739 vedoucí referátu stavebně technického
Pokorný Ladislav C/307 267 093 555267 093 555 vedoucí referátu oprav a investic
Smítka Pavel A/111 267 093 501267 093 501 referent/ka
Součková Zuzana A/318 267 093 389267 093 389 referent
Stejskal Petr A/316 267 093 366267 093 366 vedoucí referátu výkonu vlastnických práv
Strašková Anna C/314 267 093 205267 093 205 referent
Štěpánová Martina A/111 267 093 756267 093 756 referent/ka
Vanka Michal A/316 267 093 265267 093 265 referent
Ventová Dagmar C/312 267 093 272267 093 272 referent
Vinčálek Petr C/305 267 093 611267 093 611 referent
Vrubel Miloslav A/319 267 093 535267 093 535 referent/ka
Záruba Luděk C/315a 267 093 284267 093 284 referent
Žiláková Šárka A/112 267 093 495267 093 495 referent/ka
 • Výkon vlastnických práv na majetku hl. m. Prahy svěřeném do správy MČ Praha 10.
 • Vykonává funkci správce majetku.
 • Zajišťuje provozní a ekonomickou část správy svěřeného majetku prostřednictvím správních firem a nájemců tepelných zdrojů v souladu s mandátními a nájemními smlouvami.
 • Připravuje, příp. realizuje schválené majetkoprávní úkony.
 • Ve spolupráci s OKK eviduje a vyřizuje stížnosti a podněty, které se týkají působnosti odboru OMP.

Odbor se při své činnosti řídí zejména těmito zákony a právními předpisy:

 • zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • Obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků
 • zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád
 • zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
 • zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
 • zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
 • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
 • zákon č. 229/1991 Sb., o půdě
 • zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
 • zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu                      
 • zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
 • nařízení vlády a vyhlášky ministerstev ČR, vydané na základě uvedených zákonných předpisů
 • vyhlášky hl. m. Prahy ( např. č. 26/1999 Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu 24/2003 Sb. HMP, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a č. 16/2005 Sb. HMP, Tržní řád)
 • výměry MF ČR
 • QI  63-01-16 Zásady pro pronajímání pozemků
 • QI 63-01-08  Zásady  o věcných břemenech
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • ​zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10