Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 7837      nové hledání >>>
Strana 10 z 157První   Předchozí   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
18.1.2022 32 2 k návrhu na vzdání se schválené dotace na akci: „Snížení energetické náročnosti objektu ÚMČ Praha 10“ z Operačního programu životní prostředí v rámci výzvy č. 121 ze strany MČ Praha 10, na schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OMP/2019/1206 na administraci dotace na akci: „Snížení energetické náročnosti objektu ÚMČ Praha 10“ a schválení podání žádosti o dotaci na akci: „Snížení energetické náročnosti objektu ÚMČ Praha 10“ v rámci Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy Rada
11.1.2022 31 1 k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0051 - Sociální věci do odvětví 0091 - Vnitřní správa - projekt „MHMP - sociální bydlení“ - období prosinec 2021 Rada
11.1.2022 30 1 k návrhu na vyjádření souhlasu s projektem „Pořízení 2 automobilů pro pečovatelskou službu CSOP Praha 10“ v rámci programu IROP - výzva č. 101: Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností Rada
11.1.2022 29 1 k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - odvětví 0051 - Sociální věci - v souvislosti s vratkami účelových neinvestičních dotací poskytnutých MČ Praha 10 z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2020 na projekty v oblasti pomoci lidem bez domova (RO 8058) Rada
11.1.2022 28 1 k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0051 - Sociální věci do odvětví 0091 - Vnitřní správa - projekt „MHMP - sociální bydlení“ - období červenec až listopad 2021 Rada
11.1.2022 27 1 k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0051 - Sociální věci do odvětví 0091 - Vnitřní správa Rada
11.1.2022 26 1 k návrhu na rozdělení účelové investiční a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŽP na akci: „EU - Poliklinika Malešice - zajištění energetických úspor“ v odvětví 0082 - Správa majetku Rada
11.1.2022 25 1 k návrhu rozpisu závazných ukazatelů rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2022 Rada
11.1.2022 24 1 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke „Smlouvě o podpoře a údržbě infrastrukturních systémů“ č. 2019/OMP/1658 ze dne 3. 12. 2019 Rada
11.1.2022 23 1 k návrhu na změnu rozpočtu 2021 - Odvod z loterií (RO 3110) Rada
4.1.2022 22 1 k návrhu na změnu plánu ZČ v středisku 8100 OBN - Obecní majetek pro rok 2021 Rada
4.1.2022 21 1 k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 2157) Rada
4.1.2022 20 1 k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 7009) Rada
4.1.2022 19 1 k žádosti organizace Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 1529/2a, příspěvková organizace o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy Rada
4.1.2022 18 1 k návrhu na projednání žádosti o prominutí finanční náhrady spojené s užíváním části pozemku parc. č. 806/18, k. ú. Malešice, obec Praha Rada
4.1.2022 17 1 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2092/5, o výměře 268,0 m², k. ú. Vršovice, obec Praha, za účelem provádění stavby kanalizační přípojky k ZŠ a MŠ logopedická, Praha 10 Rada
4.1.2022 16 1 k návrhu na zpětvzetí výpovědi smlouvy č. 91 o nájmu částí pozemku ze dne 23. 1. 2008 Rada
4.1.2022 15 1 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
4.1.2022 14 1 k návrhu na rozpracování usnesení 27. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 20. prosince 2021 Rada
4.1.2022 13 1 k informaci o výsledcích první fáze architektonicko-urbanistické projektové soutěže o návrh „NOVÝ EDEN - Dům Prahy 10“ a schválení seznamu účastníků nepostupujících do druhé fáze soutěže Rada
4.1.2022 12 1 k návrhu na souhlas se zapojením MČ Praha 10 do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III na území MČ Praha 10 Rada
4.1.2022 11 1 k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů Rada
4.1.2022 10 1 k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů Rada
4.1.2022 9 1 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
4.1.2022 8 1 k návrhu na přiznání dočasných slev z nájmu bytů Rada
4.1.2022 7 1 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce Rada
4.1.2022 6 1 k návrhu na schválení stavebních úprav v bytě č. **, v bytovém domě č. p. 18473, ulice Průběžná č. o. 27, Praha 10, kat. území Strašnice Rada
4.1.2022 5 1 k návrhu na uzavření 3 Smluv o provedení stavby pro akci: „Výstavba 3 domovních čističek odpadních vod pro rodinné domy č. p. 1737, 1736 a 1734, Praha 10 - Záběhlice, s vyústěním odtoku zbytkové vody do Slatinského potoka na pozemku parc. č. 3098/1, k. ú. Michle“ Rada
4.1.2022 4 1 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby se Společenstvím vlastníků bytů Nad úžlabinou 451 - 454, u akce: „Vybudování oploceného a uzamykatelného kontejnerového stání na části pozemku parc. č. 806/623, k. ú. Malešice“ Rada
4.1.2022 3 1 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ č. 269 ze dne 20. 4. 2021 a na udělení souhlasu se zápisem stavby, domu n. č. 213 v k. ú. Záběhlice, stojící na části pozemku parc. č. 2308/1, k. ú. Záběhlice, ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správě městské části Praha 10, do katastru nemovitostí Rada
4.1.2022 2 1 k návrhu na schválení vyhlášení ankety „Dobrovolník roku Prahy 10“ pro rok 2021 a pravidel ankety Rada
4.1.2022 1 1 k návrhu plánu kontrol odboru kontroly a komunikace na rok 2022 Rada
21.12.2021 993 12 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 2021, určené na zvýšené náklady související s pandemií COVID-19, pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině, v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2142) Rada
21.12.2021 992 12 k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1051 na akci „Oprava odvodnění části střech a souvisejících dřev. prvků krovu a stropu v rozsahu poškozených částí hl. uličních říms a statické zajištění a oprava poškozených částí hl. uličních říms objektu ul. Kodaňská 500 a ul. Estonská 411, Praha 10“ Rada
21.12.2021 990 12 k návrhu na udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o podnájmu prostor určených k podnikání Rada
21.12.2021 991 12 k návrhu na zrušení usnesení RMČ č. 871 ze dne 16. 11. 2021 Rada
21.12.2021 989 12 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti k účelu využití „Strašnické divadlo“ Rada
21.12.2021 988 12 k návrhu na uzavření dohody o narovnání ve věci smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele: 2019/OMP/1254, číslo smlouvy zhotovitele: 201901801 „Zpracování projektové dokumentace pro akci: Rekonstrukce radnice městské části Praha 10“ Rada
21.12.2021 987 12 k návrhu stanoviska k obnově stromořadí v ulici Vršovická v úseku ulic Bělocerkevská - Kubánské náměstí Rada
21.12.2021 986 12 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výstavba kontejnerové sestavy pro zázemí areálu Gutovka“ Rada
21.12.2021 985 12 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“ Rada
21.12.2021 984 12 k návrhu na uzavření Dohody o narovnání v rámci akce „Revitalizace předprostoru parku Grébovka“ Rada
21.12.2021 983 12 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2135) Rada
21.12.2021 982 12 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2134) Rada
21.12.2021 981 12 k návrhu na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0777 na akci „Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16, Praha 10“ Rada
21.12.2021 980 12 k aktualizaci Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích Rada
21.12.2021 979 12 k návrhu na udělení pověření pro Mgr. Tomáše Urbánka, vedoucího OMP k zastupování MČ Praha 10 ve správních a soudních řízeních a k pověřování zaměstnanců MČ Praha 10 a ke zmocňování dalších osob, návrh pověření k zastupování MČ Praha 10 pro jednání s místně příslušným stavebním úřadem a s místně příslušnými orgány státní správy a orgány stavebního dozoru a návrh pověření k zastupování ve správních řízeních dle zák. č. 114/1991 Sb., a ke kácení dřevin Rada
9.12.2021 978 11 k návrhu na ukončení mandátních smluv na správu nemovitého majetku uzavřených se společnostmi CENTRA, a. s., PMC Facility, a. s., a AUSTIS správa, s. r. o., výpovědí Rada
9.12.2021 977 11 k návrhu na zrušení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na koupi tepelného hospodářství Městské části Praha 10 Rada
7.12.2021 976 23 k návrhu na uplatnění práva na dorovnání hodnoty akcií po hlavním akcionáři společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Rada
Strana 10 z 157První   Předchozí   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30