We recommend the absolute best dentist in Turkey, one that has long been out favourite. If you are looking for anIstanbul affordible dentist, wait no further, visit Periodonta

Vyhlášení grantového řízení pro rok 2012

Městská část Praha 10 vyhlašuje

grantové řízení na poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblasti sociální, kultura a umění, sport, tělovýchova, volný čas a vzdělávání, protidrogové prevence a prevence kriminality a životní prostředí.

Zásady poskytování účelových dotací - grantů městské části Praha 10

Výsledky grantového řízení na rok 2012

Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2012
Program I - Sociální oblast
I.1. Zdravotně sociální program
I.2. Sociální program pro seniory
I.3. Sociální program pro osoby se zdravotním handicapem
I.4. Sociální program na podporu fungující rodiny
Program II - Kultura a umění
II.1. Podpora a rozvoj profesionálních a neprofesionálních kulturních aktivit
II.2. Celoroční kulturní činnost realizovaná MČ Praha 10
II.3. Akce pořádané v rámci "Dnů Prahy 10"
Program III - Sport, tělovýchova, volný čas a vzdělávání
III.1. Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež
III.2. Pořádání masových tělovýchovných a sportovních akcí „Sport pro všechny“
III.3. Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež
III.4. Táborová činnost
III.5. Volný čas
III.6. Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání
IV.1. Specifická primární prevence užívání návykových látek
IV.2. Služby protidrogové prevence
IV.3. Primární prevence – práce s dětmi a mládeží
IV.4. Sekundární a terciární prevence – programy pro mládež a dospělé

Způsob poskytnutí dotace

Veškerá pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace – grantu pro rok 2012 jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování účelových dotací – grantů městské části Praha 10.
„Zásady“ včetně formulářů jsou k dispozici na internetových stránkách městské části Praha 10 www.praha10.cz a v Informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 10 - Vršovická 68 a Plaňanská 1.
Do hodnotícího řízení budou přijaty pouze žádosti, které budou podány ve stanoveném termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné přílohy bez dalších formálních nedostatků.
O výsledcích grantového řízení bude rozhodnuto na nejbližším možném zasedání příslušných orgánů městské části Praha 10. Žadatelé schválených projektů budou  po ukončení grantového řízení vyrozuměni a vyzváni k podepsání smlouvy. Úřad městské části Praha 10 zveřejní seznam všech vybraných projektů na úřední desce a internetových stránkách městské části Praha 10 www.praha10.cz
Až do konečného rozhodnutí nebudou poskytovány žádné dílčí informace.
Termín pro podávání žádostí
Žádosti je možné podávat od 10.10.2011 do 15.12.2011 do 14:00 hodin.
Datem podání se rozumí datum podání na podatelně
Žádost o dotaci může být podána:
osobně v podatelně Úřadu městské části Praha 10,
Vršovická 68, Praha 10
doporučeně poštou na adresu:
Městská část Praha 10
Odbor školství
Vršovická 68
101 38 Praha 10
Úřední hodiny podatelny ÚMČ Praha 10 Vršovická 1429/68 a Plaňanská 1:
 

Pondělí
8:00 - 17:30
Úterý
8:00 - 15:00
Středa
8:00 - 17:30
Čtvrtek
8:00 - 15:00
Pátek
8:00 - 14:00

 
 
 
 
Obálka musí být zalepená, označená názvem programu a plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy
Konzultace:  Miluše  Hloušková  OŠK,  kancelář  C/412,  tel.  spojení:  267 093 396,

e-mail: miluseh@praha10.cz

Na internetových stránkách formuláře Žádosti otevřete tak, že na modře vyznačené tématické oblasti ve vyhlášeném grantové řízení kliknete myší.

Schváleno usnesením RMČ č. 929 dne 5.10.2011

 

© 2013–2022 MČ Praha 10

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
soap2day