Vyhlášení grantového řízení pro rok 2012

Městská část Praha 10 vyhlašuje

grantové řízení na poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblasti sociální, kultura a umění, sport, tělovýchova, volný čas a vzdělávání, protidrogové prevence a prevence kriminality a životní prostředí.

Zásady poskytování účelových dotací - grantů městské části Praha 10

Výsledky grantového řízení na rok 2012

Přehled vyhlašovaných programů pro rok 2012
Program I - Sociální oblast
I.1. Zdravotně sociální program
I.2. Sociální program pro seniory
I.3. Sociální program pro osoby se zdravotním handicapem
I.4. Sociální program na podporu fungující rodiny
Program II - Kultura a umění
II.1. Podpora a rozvoj profesionálních a neprofesionálních kulturních aktivit
II.2. Celoroční kulturní činnost realizovaná MČ Praha 10
II.3. Akce pořádané v rámci "Dnů Prahy 10"
Program III - Sport, tělovýchova, volný čas a vzdělávání
III.1. Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež
III.2. Pořádání masových tělovýchovných a sportovních akcí „Sport pro všechny“
III.3. Pravidelná činnost sportovních center a center volného času pro děti a mládež
III.4. Táborová činnost
III.5. Volný čas
III.6. Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání
IV.1. Specifická primární prevence užívání návykových látek
IV.2. Služby protidrogové prevence
IV.3. Primární prevence – práce s dětmi a mládeží
IV.4. Sekundární a terciární prevence – programy pro mládež a dospělé

Způsob poskytnutí dotace

Veškerá pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace – grantu pro rok 2012 jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování účelových dotací – grantů městské části Praha 10.
„Zásady“ včetně formulářů jsou k dispozici na internetových stránkách městské části Praha 10 www.praha10.cz a v Informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 10 - Vršovická 68 a Plaňanská 1.
Do hodnotícího řízení budou přijaty pouze žádosti, které budou podány ve stanoveném termínu, na předepsaném formuláři, obsahující všechny povinné přílohy bez dalších formálních nedostatků.
O výsledcích grantového řízení bude rozhodnuto na nejbližším možném zasedání příslušných orgánů městské části Praha 10. Žadatelé schválených projektů budou  po ukončení grantového řízení vyrozuměni a vyzváni k podepsání smlouvy. Úřad městské části Praha 10 zveřejní seznam všech vybraných projektů na úřední desce a internetových stránkách městské části Praha 10 www.praha10.cz
Až do konečného rozhodnutí nebudou poskytovány žádné dílčí informace.
Termín pro podávání žádostí
Žádosti je možné podávat od 10.10.2011 do 15.12.2011 do 14:00 hodin.
Datem podání se rozumí datum podání na podatelně
Žádost o dotaci může být podána:
osobně v podatelně Úřadu městské části Praha 10,
Vršovická 68, Praha 10
doporučeně poštou na adresu:
Městská část Praha 10
Odbor školství
Vršovická 68
101 38 Praha 10
Úřední hodiny podatelny ÚMČ Praha 10 Vršovická 1429/68 a Plaňanská 1:
 

Pondělí
8:00 - 17:30
Úterý
8:00 - 15:00
Středa
8:00 - 17:30
Čtvrtek
8:00 - 15:00
Pátek
8:00 - 14:00

 
 
 
 
Obálka musí být zalepená, označená názvem programu a plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy
Konzultace:  Miluše  Hloušková  OŠK,  kancelář  C/412,  tel.  spojení:  267 093 396,

e-mail: miluseh@praha10.cz

Na internetových stránkách formuláře Žádosti otevřete tak, že na modře vyznačené tématické oblasti ve vyhlášeném grantové řízení kliknete myší.

Schváleno usnesením RMČ č. 929 dne 5.10.2011

 

© 2013–2024 MČ Praha 10 | Licence Creative Commons

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30