Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace můžete podat:

  • ústně (není-li informace poskytnuta nebo ji žadatel považuje za nevyhovující, je třeba ji podat písemně)
  • písemně na podatelně v budově "A", nebo na sekretariátech jednotlivých odborů
  • faxem
  • elektronicky

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

Formulář žádosti ke stažení (DOC, 117 kB) a sazebník (PDF, 568 kB)

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Neobsahuje-li žádost údaje uvedené v předchozím odstavci, nebo není-li elektronická žádost podána prostřednictví elektronické podatelny (posta@praha10.cz), není žádostí ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

Vyřizování žádosti o informaci:

  • v případě, že nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost doplnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy, je žádost odložena;
  • v případě, že je žádost nesrozumítelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost upřesnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy je žádost odmítnuta rozhodnutím o odmítnutí žádosti;
  • v případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti městské části Praha 10, žádost se odloží a tato skutečnost se sdělí žadateli ve lhůtě 7 dnů od doručení žádosti;
  • v případě, že žádost obsahuje všechny náležitosti, stanovené zákonem, městská část Praha 10 ve lhůtě 15 dnů od přijetí žádosti, informaci poskytne. Tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena nejvýše o 10 dní.

Odvolání, stížnost:

  • v případě, že je vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části, může žadatel podat odvolání;
  • v případě, že je žadatel nespokojen se způsobem vyřízení žádosti o informaci, informace mu nebyla poskytnuta ve lhůtě, nebo mu byla informace poskytnuta částečně, aniž by o zbytku bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí, případně nesouhlasí s výší úhrady, může podat stížnost.

Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

 

 

Datum poskytnutí informace Datum zveřejnění informace Předmět informace a Přílohy
23.09.2022 26.09.2022 Počet bytových jednotek a nebytových prostor ve správě MČ Praha 10, jejich obsazenost a správa pohledávek (PDF, 318 kB)
13.09.2022 20.09.2022

Přestupky spáchané užíváním stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím (PDF, 288 kB)

 

Přílohy:

č. 1: rozhodnutí OST 321996_2021_Op (PDF, 344 kB)

č. 2: rozhodnutí OST 202496_2021_Op (PDF, 349 kB)

č. 3: rozhodnutí OST 278673_2022_Op (PDF, 315 kB)

č. 4: rozhodnutí OST 094843_2017_Ga (PDF, 319 kB)

č. 5: rozhodnutí OST 106635_2017_Ga (PDF, 326 kB)

č. 6: rozhodnutí OST 030906_2018_Ga (PDF, 336 kB)

č. 7: rozhodnutí OST 057900_2018_Ga (PDF, 544 kB)

č. 8: rozhodnutí OST 058123_2018_Ga (PDF, 318 kB)

č. 9: rozhodnutí OST 059006_2018_Ga (PDF, 329 kB)

č. 10: rozhodnutí OST 067351_2018_Ga_3 (PDF, 320 kB)

č. 11: rozhodnutí OST 067351_2018_Ga_2 (PDF, 324 kB)

č. 12: rozhodnutí OST 067351_2018_Ga (PDF, 325 kB)

č. 13: rozhodnutí OST 111577_2018_Ga (PDF, 329 kB)

č. 14: rozhodnutí OST 124846_2018_Ga (PDF, 347 kB)

č. 15: rozhodnutí OST 028940_2020_Ga (PDF, 318 kB)

č. 16: rozhodnutí OST 039293_2019_Ga (PDF, 341 kB)

č. 17: rozhodnutí OST 058630_2019_Ga_2 (PDF, 333 kB)

č. 18: rozhodnutí OST 058630_2019_Ga (PDF, 342 kB)

č. 19: rozhodnutí OST 058826_2019_Ga_2 (PDF, 354 kB)

č. 20: rozhodnutí OST 058826_2019_Ga (PDF, 356 kB)

č. 21: rozhodnutí OST 082806_2019_Ga (PDF, 342 kB)

č. 22: rozhodnutí OST 099972_2019_Ga_2 (PDF, 335 kB)

č. 23: rozhodnutí OST 099972_2019_Ga (PDF, 346 kB)

01.09.2022 05.09.2022 Vydávání periodika, vydávaného MČ Praha 10 (352 kB)
29.08.2022 31.08.2022 Kapacity ZŠ Solidarita (PDF, 319 kB)
22.08.2022 23.08.2022

Informace k objednávkám na opravy chodníků Kapraďová - Sasanková (PDF, 357 kB)

Přílohy:

č. 1: stavební rozpočet (PDF, 3 MB)

č. 2a: zákres k objednávce č. ODO/0885/2022 (PDF, 1 MB)

č. 2b: zákres k objednávce č. ODO/0958/2022 (PDF, 70 kB)

č. 2c: zákres k objednávce č. ODO/0959/2022 (PDF, 74 kB)

16.08.2022 22.08.2022

Vydaná rozhodnutí komerčním projektům (PDF, 329 kB)

Přílohy

č. 1: územní rozhodnutí Spis. zn: OST 030406/2022/St ze dne 14. 4. 2022 (PDF, 5895 kB)

č. 2: stavební povolení Spis. zn.: OST 167086/2021/Tu ze dne 5. 4. 2022 (PDF, 337 kB)

č. 3: stavební povolení Spis. zn.: OST 259628/2021/Ku ze dne 24. 3. 2022 (PDF, 221 kB)

č. 4: společné povolení Spis. zn.: OST 296522/2021/Ro ze dne 26. 5. 2022 (PDF, 184 kB)

č. 5: stavební povolení Spis. zn.: OST 403916/2021/Ku ze dne 23. 5. 2022 (PDF, 887 kB)

č. 6: společné povolení Spis. zn.: OST 476380/2021/Str ze dne 27. 5. 2022 (PDF, 792 kB)

č. 7: společné povolení Spis. zn.: OST 485564/2021/Str ze dne 4. 5. 2022 (PDF, 258 kB)

č. 8: společné povolení Spis. zn.: OST 511505/2021/Str ze dne 25. 4. 2022 (PDF, 799 kB)

č. 9: stavební povolení veř. vyhláškou Spis. zn.: OST 538945/2021/Jar ze dne 3. 6. 2022 (PDF,684 kB)

15.08.2022 16.08.2022 Bytový dům Panna a Baba (PDF, 275 kB)
12.08.2022 16.08.2022 Nájem bytu (PDF, 325 kB)
01.08.2022 08.08.2022

Kolaudační rozhodnutí týkající se objektu č.p. 1333, pozemek parc.č. 1625/4, k.ú. Vršovice (PDF, 284 kB) 

 

Přílohy:

č. 1: Sdělení_246_1994 (PDF, 651 kB)

č. 2: Sdělení_536_2000 (PDF, 357 kB)

č. 3: Rozhodnutí_642_1994 (PDF, 628 kB)

č. 4: Kolaudační rozhodnutí_764_1994 (PDF, 1 MB)

č. 5: Kolaudační rozhodnutí_839_1995 (PDF, 641 kB)

č. 6: Kolaudační rozhodnutí_1741_2005 změna, 2.NP,3.NP,4.NP (PDF, 870 kB)

č. 7: Rozhodnutí_2349_1994 změna, 2. NP (PDF, 659 kB)

č. 8: Rozhodnutí_2436_1993 stavba, 3. NP (PDF, 487 kB)

č. 9: Kolaudační rozhodnutí_2506_1996 změna, 1. PP. (PDF, 796 kB)

č.10: Kolaudační rozhodnutí_3019_1997 (PDF, 1 MB)

č.11: Sdělení_3274_1997 stavba (PDF, 781 kB)

č.12: Kolaudační rozhodnutí_3315_1994 infra, 1.NP, 2.NP (PDF, 670 kB)

č.13: Kolaudační rozhodnutí_4649_1994 změna TS 250 (PDF, 538 kB)

č.14: Kolaudační rozhodnutí_5121_1994 (PDF, 698 kB)

č.15: Rozhodnutí_5132_1994 stavba, 5.NP (PDF, 401 kB)

č.16: Sdělení_8980_1961 stavba (PDF, 634 kB)

č.17: Sdělení_11006_1998, 11582_1998 (PDF, 332 kB)

č.18: Sdělení_12415_1961 (PDF, 477 kB)

č.19: Kolaudační rozhodnutí_16150_1999 změna, 1. PP (PDF, 534 kB)

č.20: Sdělení_17230_2008 změna, 1.NP (PDF, 674 kB)

č.21: Kolaudační rozhodnutí_074699_2021 stavba (PDF, 500 kB)

č.22: Kolaudační rozhodnutí_397594_2021 stavba, 1. PP, 1.NP,2.NP,3.NP,4.NP (PDF, 477 kB)

č.23: Sdělení_397594_2021 stavba, 1. PP, 1.NP,2.NP,3.NP,4.NP (PDF, 717 kB)

03.08.2022 05.08.2022 Přechod pro chodce u ulic Solidarity a Dvouletky (PDF, 326 kB)
04.08.2022 05.08.2022 Výstavba tělocvičny u ZŠ Solidarita (PDF, 271 kB)
28.07.2022 01.08.2022

Zaslání dokumentu č.j. P10-269586/2022 ze dne 13.7.2022 (PDF, 287 kB)

Přílohy:

č. 1 Sdělení č.j. P10-269586/2022 ze dne 13.7.2022 (PDF, 552 kB)

č. 2 Kopie žádosti o informace č.j. P10-297154/2022 ze dne 13.7.2022 (PDF, 16 kB)

25.07.2022 26.07.2022 Milostivé léto, exekuce na bagatelní pohledávky a trvalý pobyt v sídle ohlašovny (PDF, 324 kB)
22.07.2022 26.07.2022 Přehled finančních výnosů z měsíčníku "Praha 10" za roky 2021 a 2022 (PDF, 277 kB)
20.07.2022 25.07.2022 Informace týkající se stavebních povolení a bouracích prací (PDF, 310 kB)
19.07.2022 20.07.2022 Rekonstrukce a dostavba areálu Vršovického zámečku (PDF, 324 kB)
19.07.2022 20.07.2022 Rekonstrukce a dostavba areálu Vršovického zámečku  (PDF, 328 kB)
12.07.2022 19.07.2022 Zábor veřejného prostranství na pozemku parc. č. 806/630, k. ú. Malešice (PDF, 170 kB)
11.07.2022 13.07.2022 Umístění reklamních zařízení (PDF, 307 kB)
11.07.2022 13.07.2022

Potvrzení doručení písemnosti (PDF, 177 kB)

Přílohy: 

č. 1 Doručenka k dopisu čj. P10-267578/2022 (PDF, 513 kB)

č. 2 Kopie žádosti o poskytnutí informace (PDF, 61 kB)

28.06.2022 30.06.2022 Užívání veřejného prostranství (PDF, 284 kB)
24.06.2022 27.06.2022 Pronájem bytu nebo nebytového prostoru (PDF, 310 kB)
20.06.2022 21.06.2022

Smlouvy na pronájem pozemků ve správě MČ Praha 10 k umístění reklamních zařízení (PDF, 268 kB)

Přílohy:

č. 1 - Smlouva o nájmu ploch pro velkoplošnou reklamu (PDF, 1 MB)

č. 2 - Dodatek č. 1 ke smlouvě (PDF, 842 kB)

17.06.2022 20.06.2022 Umístění reklamního zařízení (PDF, 289 kB)
17.06.2022 20.06.2022

Statistika stavebních řízení (PDF, 324 kB)

Přílohy:

č. 1 - Statistický přehled (XLS, 42 kB)

13.06.2022 14.06.2022

Dodavatelé služeb z kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 10 v roce 2018                (PDF, 312 kB)

Přílohy:

č. 1: Smlouva příkazní č. 2019/OHS/0093 včetně dodatku č. 1 (PDF 1,32 MB)

č. 2: Smlouva o poskytování právních služeb č. 2020/OHS/1667 (PDF 1,19 MB)

č. 3: Smlouva o poskytování právních služeb č. 2021/OHS/1778 (PDF 1,13 MB)

č. 4: Objednávka č. OHS/2130/2018 (PDF, 304 kB)

č. 5: Objednávka č. OHS/0250/2020 (PDF, 316 kB)

06.06.2022 14.06.2022

Územní a stavební rozhodnutí vztahující se k logistickému areálu Tiskařská v k. ú. Malešice (PDF 296 kB)

 

Přílohy:

č. 1:  Územní rozhodnutí č.j. P10-097986/2019 ze dne 2. 9. 2019 (PDF 8000 kB)

č. 2:  Rozhodnutí č.j. P10-418898/2021 ze dne 30. 9. 2021 (PDF 416 kB)

č. 3:  Usnesení č.j. P10-049955/2016 ze dne 7. 7. 2016 (PDF 1000 kB)

č. 4:  Územní rozhodnutí č.j. P10-057712/2010 ze dne 30. 7. 2010 (PDF 1000 kB)

č. 5:  Rozhodnutí č.j. P10-025355/2011 ze dne 28. 2. 2011 (PDF 161 kB)

č. 6:  Souhlas s provedením ohlášené stavby č.j. P10-052769/2011 ze dne 10. 5. 2011 (PDF 110 kB)

č. 7:  Kolaudační souhlas s užíváním stavby č.j. P10-123411/2013 ze dne 13. 11. 2013 (PDF 279 kB)

č. 8:  Rozhodnutí č.j. P10-036061/2013 ze dne 26. 3. 2013 (PDF 274 kB)

č. 9:  Rozhodnutí č.j.: P10-001154/2012 ze dne 3. 1. 2012 (PDF 136 kB)

č. 10: Kolaudační souhlas s užíváním stavby č.j. P10-124332/2013 ze dne 13. 11. 2013 (PDF 277 kB)

č. 11: Rozhodnutí č.j. P10-149859/2021 ze dne 20. 4. 2021 (PDF 317 kB)

č. 12: Rozhodnutí č.j. P10-040059/2013 ze dne 4. 4. 2013 (PDF 277 kB)

č. 13: Rozhodnutí č.j. P10-025006/2011 ze dne 1. 3. 2011 (PDF 151 kB)

06.06.2022 08.06.2022 Informace o smlouvách na pronájem pozemků ve správě MČ Praha 10 k umístění reklamních zařízení (PDF, 308 kB)
31.05.2022 08.06.2022

Prodej nemovitého majetku, usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10 (PDF, 286 kB)

Přílohy:

Usnesení ZMČ č. 15/2/2013 ze dne 4. 2. 2013 (PDF, 235 kB)

25.05.2022 06.06.2022 Informace o veřejně přístupných místech na území MČ Praha 10 k pikniku (PDF, 311 kB)
19.05.2022 24.05.2022 Bezbariérové byty (PDF, 321 kB)
11.05.2022 16.05.2022

Kolaudační rozhodnutí týkající se budovy č.p. 240, k.ú. Vinohrady, Praha 10 (PDF, 290 kB)

Přílohy:

č. 1 - Kolaudační souhlas s užíváním stavby (PDF,1 MB)

č. 2 - Kolaudační rozhodnutí (PDF, 611 kB)

č. 3 - Kolaudační rozhodnutí (PDF, 2 MB)

č. 4 - Kolaudační rozhodnutí (PDF, 1 MB)

č. 5 - Kolaudační rozhodnutí (PDF, 2 MB)

č. 6 - Kolaudační souhlas (PDF, 1 MB)

č. 7 - Kolaudační souhlas (PDF, 891 kB)

č. 8 - Souhlas se změnou v užívání stavby (PDF, 777 kB)

č. 9 - Kolaudační souhlas  (PDF, 748 kB)

č. 10 - Kolaudační souhlas  (PDF, 1 MB)

č. 11 - Kolaudační souhlas   (PDF, 859 kB)

č. 12 - Souhlas se změnou v užívání stavby (PDF, 249 kB)

č. 13 - Souhlas se změnou v užívání stavby (PDF, 729 kB)

č. 14 - Souhlas se změnou v užívání stavby  (PDF, 1 MB)

č. 15 - Souhlas se změnou v užívání stavby (PDF, 991 kB)

č. 16 - Kolaudační souhlas  (PDF, 1 MB)

04.05.2022 11.05.2022

Poskytnutí kopií vydaných rozhodnutí (PDF, 273 kB)

Přílohy:

č. 1 Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, Odbor živnostenský a občanskosprávní, č.j. 2102222/2021 ze 

       dne 31. 3. 2022 (PDF, 246 kB)

č. 2 Rozhodnutí Úřadu městské části Praha 10, Odbor živnostenský, čj. P10-270161/2021 ze dne 8. 7.     

       2021 (PDF, 365 kB)

09.05.2022 11.05.2022

Územní rozhodnutí ke stavebním objektům Malešické náměstí 1/9, Mistrovská 152/30, Nad Vodovodem 202/46, Za Třebešínem 2282/3, k.ú. Malešice, Praha 10 (PDF, 304 kB)

Přílohy:

č. 1a: Malešické náměstí - Povolení živn. právní_1951 (PDF, 152 kB)

č. 1b: Malešické náměstí - Stavební povolení_1951 (PDF, 160 kB)

č. 1c: Malešické náměstí - Technický referát_1951 (PDF, 88 kB)

09.05.2022 10.05.2022 Zábor veřejného prostranství související se stavbou v ulici Na Míčánkách (PDF, 187 kB)
28.04.2022 04.05.2022

Vydaná rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, za období od 1.1.2022 do 31.3.2022 (PDF, 340 kB)

Přílohy:

č. 1 Rozhodnutí – společné povolení OST 074123/2021/Me, Jar, č.j. P10-015430/2022 ze dne     

       17.1.2022 (PDF, 3,70 MB)

č. 2 Rozhodnutí – stavební povolení OST 259628/2021/Ku, č.j. P10-075141/2022 ze dne 24.3.2022 

       (PDF, 4,39 MB)

č. 3 Rozhodnutí – stavební povolení OST 398504/2021/Jar, č.j. P10-017021/2022 ze dne 17.2.2022

       (PDF, 2,57 MB)

26.04.2022 02.05.2022 Kácení a výsadba stromů (PDF, 278 kB)
21.04.2022 27.04.2022

Počet přestupků,  spáchaných od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2021 v souvislosti s konáním domácích zápasů A-týmu SK Slavia Praha (PDF, 278 kB)

Příloha:

č. 1 Tabulka domácích zápasů SK Slavia Praha v období od 1. 7. 2018 – 31. 12. 2021 (PDF, 126 kB)

20.04.2022 25.04.2022 Veřejná nabídka na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor U Vršovického nádraží 30/30 (PDF, 336 kB)
14.04.2022 25.04.2022

Informace k hospodaření MČ Praha 10 se souborem nemovitých věcí na LV č. 2476,

k. ú Strašnice (PDF, 296 kB)

13.04.2022 13.04.2022

Městské stadiony a ligová utkání (PDF, 319 kB)

11.04.2022 13.04.2022 Informace týkající se staveb pro reklamu v k. ú. Michle (PDF, 291 kB)
06.04.2022 12.04.2022 Počet a výše pokut za parkování v letech 2019 - 2021 (PDF, 267 kB)
06.04.2022 08.04.2022

Kolaudace stavby na pozemku parc.č. 3049, k.ú. Michle (PDF, 288 kB)

Přílohy:

č. 1 - Kolaudační rozhodnutí (PDF, 988 kB)

č. 2 - Rozhodnutí o povolení změny v užívání (PDF, 1,31 MB)

06.04.2022 07.04.2022 Veřejná sbírka - Nadační fond Pokora (PDF, 328 kB)
31.03.2022 05.04.2022

Pronájem a úklid kancelářských budov (PDF, 309 kB)

Příloha:

č. 1 Tabulka (PDF, 521 kB)

28.03.2022 05.04.2022

Umístění značky B 1 v části ul. Na Zájezdu (PDF, 397 kB)

Příloha:

č. 1 Fotografie umístění značky (PDF, 401 kB)

18.03.2022 23.03.2022 Reklamní zařízení v k. ú. Praha 10 - Vršovice (PDF, 291 kB)
14.03.2022 16.03.2022

Územní rozhodnutí a stavební povolení týkající se výstavby bytových domů (PDF, 320 kB)

Přílohy:

č. 1 Rozhodnutí – společné povolení změny stavby před jejím dokončením (PDF, 1,64 MB)

č. 2 Rozhodnutí – změna stavby před jejím dokončením (PDF, 1,00 MB)

č. 3 Souhlas se změnou v užívání stavby (PDF, 768 kB)

č. 4 Rozhodnutí – společné povolení veřejnou vyhláškou (PDF, 3,89 MB)

14.03.2022 15.03.2022

Splnění technické kvalifikace v rámci veřejné zakázky (PDF, 319 kB)

Příloha:

č. 1 Čestné prohlášení (PDF, 261 kB)

č. 2 Čestné prohlášení (PDF, 324 kB)

11.03.2022 15.03.2022

Výkopové práce v ulici Novorossijská (PDF, 278 kB)

07.03.2022 14.03.2022

Povodňový plán MČ Praha 10 platný v červnu 2013 (PDF, 153 kB)

Přílohy:

č.1 Povodňový plán (PDF, 3MB)

07.03.2022 14.03.2022 Informace k budově 4D Center, ul. Kodaňská, Praha 10 (PDF, 282 kB)
04.03.2022 14.03.2022 Reklamní zařízení v k. ú. Praha 10 - Vršovice (PDF, 286 kB) 
03.03.2022 14.03.2022 Smlouvy se společností Reneko (PDF, 937 kB)
22.02.2022 28.02.2022

Kopie nájemních smluv na obdobné nájmy v ul. Elektrárenská a Nad Vršovskou horou,  období 2. pololetí 2021 (PDF, 343 kB)

Přílohy:

č. 1 Nájemní smlouva na dobu určitou č. 2020-OBN-1742 (PDF, 2,727 MB)

č. 2 Nájemní smlouva na dobu určitou č. 2020-OBN0-970 (PDF, 2,708 MB)

č. 3 Nájemní smlouva na dobu určitou č. 2020-OBN-0875 (PDF, 2,523 MB)

č. 4 Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 č. j. 46 C2020-90 (PDF, 170 kB)

21.02.2022

28.02.2022

Informace k reklamním zařízením, k. ú. Praha 10 - Vršovice (PDF, 328 kB)

18.02.2022 21.02.2022 Pohledávky z pronájmu bytů, nebytových prostor, pozemků a objem mezd předmětného oddělení (PDF, 331 kB)
18.02.2022 21.02.2022

KD Barikádníků, dům na Moskevské a KD Eden (PDF, 325 kB)

 

Přílohy:

č. 1 Stenografický záznam (PDF, 840 kB)

č. 2 Stenografický záznam (PDF, 643 kB)

16.02.2022

23.02.2022

16.02.2022

02.03.2022

Reklamní zařízení na LV objektu 564 v k.ú. Praha 10 - Vršovice (PDF, 285 kB)

Reklamní zařízení na LV objektu 564 v k.ú. Praha 10 - Vršovice - autoremedura (PDF, 298 kB)

09.02.2022 15.02.2022 Počty nemovitostí a jejich pronájem (PDF, 322 kB)
09.02.2022 15.02.2022 Dokumentace k domu Dykova 1084/14, Praha 10 (PDF, 296 kB)
01.02.2022 08.02.2022

Informace ke stavbě ev.č. 175 a ke stavbám bez ev.č., k.ú. Strašnice (PDF, 291 kB)

 

Přílohy:

č. 1 - Ověření zjednodušení dokumentace (PDF, 1,216 MB)

č. 2 - Povolení (PDF, 1,218 MB)

č. 3 - Rozhodnutí (PDF, 1,710 MB)

č. 4 - Kolaudační rozhodnutí (PDF, 739 kB)

č. 5 - Rozhodnutí - stavební povolení (PDF, 1,214 MB)

č. 6 - Kolaudační rozhodnutí (PDF, 868 kB)

č. 7 - Povolení (PDF, 1,475 MB)

03.02.2022 07.02.2022 Umístění reklamních zařízení (PDF, 291 kB)
02.02.2022 02.02.2022 Dostupné a sociální bydlení (PDF, 318 kB)
26.01.2022 27.01.2022 Informace k pozemku parc. č. 1019/11 a 1019/8, k.ú. Strašnice (PDF, 270 kB)
26.01.2022 27.01.2022 Spádovost dětí ZŠ Brigádníků (PDF, 294)
25.01.2022 26.01.2022 Umístění reklamních zařízení (PDF 290 kB)
25.01.2022 26.01.2022 Umístění reklamních zařízení (PDF 289 kB)
25.01.2022 26.01.2022 Umístění reklamních zařízení (PDF 297 kB)
18.01.2022 19.01.2022 Umístění reklamních zařízení (PDF, 292 kB)
13.01.2022 18.01.2022 Umístění reklamních zařízení (PDF, 298 kB)
11.01.2022 12.01.2022 KD Eden (PDF, 261 kB)
11.01.2022 12.01.2022 Počet vydaných loveckých lístků cizincům za období 2015 - 2020 (PDF, 319 kB)
06.01.2022 10.01.2022 Smlouvy uzavřené s Mgr. Štěrbou (PDF, 272 kB)
05.01.2022 10.01.2022

Zápis Komise územního rozvoje ze dne 12. 5. 2021 (PDF, 257 kB) 

Přílohy:

č. 1 - Zápis Komise územního rozvoje (PDF, 1,16 MB)