Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace můžete podat:

  • ústně (není-li informace poskytnuta nebo ji žadatel považuje za nevyhovující, je třeba ji podat písemně)
  • písemně na podatelně v budově "A", nebo na sekretariátech jednotlivých odborů
  • faxem
  • elektronicky

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

Formulář žádosti ke stažení a sazebník

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Neobsahuje-li žádost údaje uvedené v předchozím odstavci, nebo není-li elektronická žádost podána prostřednictví elektronické podatelny (posta@praha10.cz), není žádostí ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

Vyřizování žádosti o informaci:

  • v případě, že nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost doplnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy, je žádost odložena;
  • v případě, že je žádost nesrozumítelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost upřesnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy je žádost odmítnuta rozhodnutím o odmítnutí žádosti;
  • v případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti městské části Praha 10, žádost se odloží a tato skutečnost se sdělí žadateli ve lhůtě 7 dnů od doručení žádosti;
  • v případě, že žádost obsahuje všechny náležitosti, stanovené zákonem, městská část Praha 10 ve lhůtě 15 dnů od přijetí žádosti, informaci poskytne. Tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena nejvýše o 10 dní.

Odvolání, stížnost:

  • v případě, že je vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části, může žadatel podat odvolání;
  • v případě, že je žadatel nespokojen se způsobem vyřízení žádosti o informaci, informace mu nebyla poskytnuta ve lhůtě, nebo mu byla informace poskytnuta částečně, aniž by o zbytku bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí, případně nesouhlasí s výší úhrady, může podat stížnost.

Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

 

Datum poskytnutí informace Datum zveřejnění informace Předmět informace Přílohy
04.01.2021 06.01.2021 Informace týkající se kanceláře starostky a tiskového oddělení         1 2 3 4
04.01.2021 06.01.2021 Klub seniorů  
04.01.2021 06.01.2021 Zbourání domu č. 100 na pozemku parc. č. 3099/1, k.ú. Michle 1
04.01.2021 06.01.2021 Modré zóny  
06.01.2021 06.01.2021 Odstranění vraku  
07.01.2021 07.01.2021 Uzavření úřadu  
07.01.2021 08.01.2021 Rozhodnutí o přestupku  
11.01.2021 11.01.2021 Poradentské a konzultační služby za roky 2018, 2019, 2020 u zaměstnanců a smluvních vztahů MČ Praha 10  
12.01.2021 13.01.2021 Umístění uměleckého díla Hauková-Chalupecký  
12.01.2021 15.01.2021 Zóny placeného stání  
20.01.2021 21.01.2021 Zbourání domu č. 100 na pozemku parc. č. 3099/1, k.ú. Michle  
26.01.2021 27.01.2021 Informace k uměleckému billboardu  
25.01.2021 27.01.2021 Zaslání kopií rozhodnutí vydaných dle zák. č. 183/2006 Sb. za období od 1.10.2020 do 31.12.2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20

20.01.2021 29.01.2021 Parkovací zóny  
29.01.2021 29.01.2021 Skončení pracovního poměru vedoucího odboru  
27.01.2021 29.01.2021 Dotace od Magistrátu hl. m. Prahy  
01.02.2021 02.02.2021 Parkovací zóny na Praze 10 1 2
02.02.2021 03.02.2021 Hlídač státu  
02.02.2021 03.02.2021 Informace o odměnách 1
03.02.2021 09.02.2021 Umístění reklamního zařízení na pozemku parc. č. 2541/1, k. ú. Michle  
10.02.2021 12.02.2021 Záměr na využití budov a pozemků Černokostelecká 93 a Malínská 1  
15.02.2021 16.02.2021 Informace o postihu v důsledku nesprávného rozhodnutí  
17.02.2021 17.02.2021 Informace o bezdůvodném obohacení za užívání pozemků  
16.02.2021 17.02.2021 Informace k průběhu a realizaci soutěže o dílo "Pocta Jiřině Haukové a Oldřichu Chalupeckému" 1 2
16.02.2021 17.02.2021 Informace o uzavření manželství v přímém ohrožení života snoubence  
25.02.2021 03.03.2021 Zaslání cenových nabídek na stavební práce Přístavba MŠ U Vršovického nádraží/Sámova  
25.02.2021 03.03.2021 Informace k záměru s budovami a pozemky Černokostelecká 93 a Malínská 1  
26.02.2021 03.03.2021 Zaslání kopií listin (stavební povolení a kolaudační rozhodnutí) k budově č.p. 1880 na pozemku parc. č. 3500, k. ú. Vinohrady 1 2 3
01.03.2021 03.03.2021 Informace k nesprávným úředním rozhodnutím  
01.03.2021 03.03.2021 Informace ke zřízení příspěvkových organizací, právnických osob a veřejným zakázkám ve spojitosti se zák. č. 134/2016 Sb.  1
02.03.2021 03.03.2021 Informace o odstupném  
02.03.2021 04.03.2021 Umístění reklamního zařízení, pozemek parc. č. 1346/3, k.ú. Vršovice  
02.03.2021 04.03.2021 Umístění reklamního zařízení, pozemek parc. č. 1346/3 a 1346/1, k.ú. Vršovice  
02.03.2021 04.03.2021 Umístění reklamního zařízení, pozemek parc. č. 1869/5, k.ú. Vršovice  
01.03.2021 05.03.2021 Informace ke zrušení sběrného stanoviště tříděného odpadu v ulici Běžná, Praha 10 1 2
08.03.2021 09.03.2021 Informace k soutěži o dílo - Pocta J. Haukové a J. Chalupeckému 1
10.03.2021 12.03.2021 Soudní spory vedené proti MČ Praha 10 od 1. 1. 2010 z titulu bezdůvodného obohacení užíváním pozemků vymezených jako veřejné prostranství  
12.03.2021 17.03.2021 Poskytnutí kopií listin (stavební řízení) týkajících se výstavby vybraných bytových projektů  
12.03.2021 17.03.2021 Informace o uzavřených smlouvách s vlastníky nemovitostí - veřejné prostranství, veřejná zeleň-zeleň městská a krajinná  
22.03.2021 23.03.2021 Informace z kontrol - porušení 3E 1 2
22.03.2021 25.03.2021 Spisové a skartační řády od 1. 1. 2005 do současnosti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15

24.03.2021 25.03.2021 Odsvěření objektu Moskevská 374/27  
24.03.2021 25.03.2021 Nájem bytu v BD Malešice  
22.03.2021 25.03.2021 Informace o záměru k části pozemku parc. č. 3046/1, k. ú. Michle  
24.03.2021 25.03.2021 Dotace od MHMP  
29.03.2021 31.03.2021 Informace o finančních nákladech vztahujících se k objektům KD Eden a ZŠ V Olšinách včetně zaslání dokumentů  
07.04.2021 08.04.2021 Vedené správní delikty proti osobnímu motorovému vozidlu  
31.03.2021 08.04.2021 Informace k pokácení vzrostlých stromů v Hradešínské ulici Praha 10 1 2 3 4 5 6
31.03.2021 09.04.2021 Informace k rozhodnutí o stavebním povolení k objektu (plynová kotelna) v ulici Útulná 3211/11, k.ú. Strašnice  

             

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10