Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace můžete podat:

  • ústně (není-li informace poskytnuta nebo ji žadatel považuje za nevyhovující, je třeba ji podat písemně)
  • písemně na podatelně v budově "A", nebo na sekretariátech jednotlivých odborů
  • faxem
  • elektronicky

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

Formulář žádosti ke stažení (DOC, 117 kB) a sazebník (PDF, 568 kB)

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Neobsahuje-li žádost údaje uvedené v předchozím odstavci, nebo není-li elektronická žádost podána prostřednictví elektronické podatelny (posta@praha10.cz), není žádostí ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

Vyřizování žádosti o informaci:

  • v případě, že nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost doplnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy, je žádost odložena;
  • v případě, že je žádost nesrozumítelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost upřesnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy je žádost odmítnuta rozhodnutím o odmítnutí žádosti;
  • v případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti městské části Praha 10, žádost se odloží a tato skutečnost se sdělí žadateli ve lhůtě 7 dnů od doručení žádosti;
  • v případě, že žádost obsahuje všechny náležitosti, stanovené zákonem, městská část Praha 10 ve lhůtě 15 dnů od přijetí žádosti, informaci poskytne. Tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena nejvýše o 10 dní.

Odvolání, stížnost:

  • v případě, že je vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části, může žadatel podat odvolání;
  • v případě, že je žadatel nespokojen se způsobem vyřízení žádosti o informaci, informace mu nebyla poskytnuta ve lhůtě, nebo mu byla informace poskytnuta částečně, aniž by o zbytku bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí, případně nesouhlasí s výší úhrady, může podat stížnost.

Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

Datum poskytnutí informace Datum zveřejnění informace Předmět informace a Přílohy
19.02.2024 21.02.2024

Činnost společnosti MRAAK s.r.o. (PDF, 359 kB)

Přílohy:

č. 1a: Normy/zákony (PDF, 1011 kB)

č. 1b: Normy/zákony (PDF, 108 kB)

č. 1c: Normy/zákony (PDF, 428 kB)

č. 1d: Normy/zákony (docx, 111 kB)

č. 2: plnění smlouvy (PDF, 2 MB)

12.02.2024 21.02.2024

Informace k ZŠ V Olšinách (PDF, 349 kB)

12.02.2024 20.02.2024

Informace k výchozímu ekonomickému vyhodnocení projektu rekonstrukce radnice Prahy 10 a alternativních příležitostí (PDF, 321 kB)

15.02.2024 20.02.2024

Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 3678, k.ú. Strašnice (PDF, 290 kB)

12.02.2024 20.02.2024

Demolice stavby Chemapolu (PDF, 351 kB)

05.02.2024 20.02.2024

Nadační fond (PDF, 336 kB)

Příloha č. 1: Přílohy č. 1 – č. 24 k P10-054043/2024 (PDF, 3 MB)

19.02.2024 19.02.2024 Funkčnost webu MČ Praha 10 (PDF, 324 kB)
19.02.2024 19.02.2024

Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 2472/1, k.ú. Vršovice (PDF, 299 kB)

12.02.2024 19.02.2024

Pasport objektu MŠ Hradešínská (PDF, 314 kB)

Přílohy

č. 1: Objednávka (PDF, 108 kB)

č. 2: Pasport (PDF, 2 MB)

15.02.2024 19.02.2024 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 1432/4, k.ú. Záběhlice (PDF, 302 kB)
13.02.2024 14.02.2024

Stanovisko bezpečnostních složek ve věci provozu adiktologické ordinace (PDF, 273 kB)

Příloha č. 1: Stanovisko bezpečnostních složek (PDF, 206 kB)

13.02.2024 14.02.2024

Jednání komise bezpečnostní ve věci provozu adiktologické ordinace (PDF, 332 kB)

Přílohy

č. 1: Přihláška (PDF, 1 MB)

č. 2: Smlouva o podnikatelském nájmu (PDF, 4 MB)

12.02.2024 13.02.2024

Nájemní smlouva na nemovitost č.p. 561, parc.č. 2977, k.ú. Michle (PDF, 268 kB)

01.02.2024 13.02.2024

Dotační programy (PDF, 286 kB)

09.02.2024 12.02.2024

Výstupu z kontrol a příkazy starosty MČ Praha 10 z roku 2023 (PDF, 149 kB)

Příloha

č. 1 – protokol o kontrole ze dne 2.5.2023 (PDF, 2MB)

č. 2  - záznam o kontrole ze dne 26. 4. 2023 (PDF, 3 MB)

č. 3 – protokol o kontrole ze dne 24.10.2023 (PDF, 288 kB)

č. 4 – příkazy starosty MČ Praha 10 vydané v roce 2023 (PDF, 1 MB)

02.02.2024 06.02.2024

Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 10 (PDF, 387 kB)

02.02.2024 05.02.2024 Likvidace plevele párou (PDF, 144 kB)
31.01.2024 05.02.2024

Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 2425/5, k.ú. Michle (PDF, 292 kB)

Příloha:

č. 1 Rozhodnutí ze dne 30.9.2019 (3 MB)

č. 2 Rozhodnutí ze dne 10.10.2022 (3MB)

č. 3 Rozhodnutí ze dne 10.1.02022 (3 MB)

31.01.2024 05.02.2024

Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 3421 a 3418/1, k.ú. Strašnice (294 kB)

25.01.2024 01.02.2024

Umístění zastávky na pozemku parc. č. 4314/2, k.ú. Vinohrady (PDF, 294 kB)

24.01.2024 01.02.2024

Pronájem výpočetní techniky za účelem zajištění voleb (PDF, 312 kB)

30.01.2024 01.02.2024

Soutěž na vizuální identitu MČ Praha 10 (PDF, 315 kB) 

Příloha č. 1: Fakturace (PDF, 409 kB)

29.01.2024 30.01.2024

Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 1854/8, k.ú. Vršovice (PDF, 298 kB)

29.01.2024 30.01.2024

Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 2949/1, 2425/17, 2425/29 a 2425/33, vše v k.ú. Michle (PDF, 350 kB)

26.01.2024 29.01.2024

Vyvěšení usnesení soudního exekutora na Úřední desce MČ Praha 10 (PDF, 294 kB)

25.01.2024 29.01.2024 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 2808/1, k.ú. Vinohrady (PDF, 289 kB)
15.01.2024 24.01.2024

Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 2385/1, k.ú. Záběhlice (PDF, 289 kB)

15.01.2024 24.01.2024

Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 (PDF, 338 kB)

Příloha č. 1: Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků (PDF,  127 kB)

22.01.2024 24.01.2024 Reklamní zařízení na pozemku parc.č. 2502/21, 2502/22, k.ú. Vršovice (PDF, 294 kB)
15.01.2024 24.01.2024

Zpracovaná právní stanoviska k MŠ Bajkalská (PDF, 340 kB)

Přílohy:

č. 1 Právní stanovisko ze dne 12. 12. 2022 (PDF, 63 kB)

č. 2 Právní stanovisko ze dne 6. 1. 2023 (PDF, 583 kB)

č. 3 Právní stanovisko ze dne 21. 3. 2023 (PDF, 90 kB)

č. 4 Právní stanovisko ze dne 6. 4. 2023 (PDF, 14 MB)

17.01.2024 23.01.2024

Stěhování radnice MČ Praha 10 (PDF, 331 kB)

Příloha č. 1: Fakturace (PDF, 19 MB)

17.01.2024 22.01.2024

Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 1037/1, 1873/96 a 2477/6, vše v k.ú. Vršovice (299 kB)

17.01.2024 18.01.2024

Odstranění stavby CHemapol (PDF,

Příloha:

č. 1 Oznámení (PDF,

16.01.2024 17.01.2024

Informace z rohodnutí vydaných stavebním odborem (PDF, 338 kB)

Příloha:

č. 1 Vydaná rozhodnutí (PDF, 18,5 MB)

15.01.2024 16.01.2024

Plnění objednávky na zpracování a doplnění demografické studie (PDF, 346 kB)

Příloha:

č. 1  Fakturace (PDF, 959 kB)

15.01.2024 16.01.2024 Plnění objednávky na průzkumné práce a posouzení KD Barikádníků (PDF, 306 kB)
02.01.2024 04.01.2024

Smlouva o poskytování služeb s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (PDF, 318 kB)