Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace můžete podat:

  • ústně (není-li informace poskytnuta nebo ji žadatel považuje za nevyhovující, je třeba ji podat písemně)
  • písemně na podatelně v budově "A", nebo na sekretariátech jednotlivých odborů
  • faxem
  • elektronicky

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

Formulář žádosti ke stažení (DOC, 117 kB) a sazebník (PDF, 568 kB)

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Neobsahuje-li žádost údaje uvedené v předchozím odstavci, nebo není-li elektronická žádost podána prostřednictví elektronické podatelny (posta@praha10.cz), není žádostí ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

Vyřizování žádosti o informaci:

  • v případě, že nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost doplnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy, je žádost odložena;
  • v případě, že je žádost nesrozumítelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost upřesnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy je žádost odmítnuta rozhodnutím o odmítnutí žádosti;
  • v případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti městské části Praha 10, žádost se odloží a tato skutečnost se sdělí žadateli ve lhůtě 7 dnů od doručení žádosti;
  • v případě, že žádost obsahuje všechny náležitosti, stanovené zákonem, městská část Praha 10 ve lhůtě 15 dnů od přijetí žádosti, informaci poskytne. Tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena nejvýše o 10 dní.

Odvolání, stížnost:

  • v případě, že je vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části, může žadatel podat odvolání;
  • v případě, že je žadatel nespokojen se způsobem vyřízení žádosti o informaci, informace mu nebyla poskytnuta ve lhůtě, nebo mu byla informace poskytnuta částečně, aniž by o zbytku bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí, případně nesouhlasí s výší úhrady, může podat stížnost.

Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

 

 

Datum poskytnutí informace Datum zveřejnění informace Předmět informace a Přílohy
02.02.2023 06.02.2023

Organizační struktura odboru školství, ukončení a obsazení pracovní pozice (PDF, 338 kB)

Přílohy:

č. 1: Organizační struktura OŠK (PDF, 182 kB)

č. 2: Dokumenty k ukončení pracovního poměru (PDF, 2 MB)

č. 4: Ukončení pracovních poměrů (PDF, 622 kB)

č. 5: Dokumenty k uzavření pracovního poměru (PDF, 3 MB)

27.01.2023 01.02.2023 Technologie předávací stanice v bytovém domě na adrese Lipecká 371/4, Praha 10 (PDF, 309 kB)
23.01.2023 01.02.2023 Živnostenské oprávnění k provozování vázané živnosti Provádění staveb (PDF, 315 kB)
30.01.2023 31.01.2023 Voličské průkazy (PDF, 279 kB)
20.01.2023 31.01.2023

Platnost povolení pro 2 stavby pro reklamu na pozemku č. 2845/11 v k.ú. Strašnice, ul. V Olšinách (PDF, 288 kB)

25.01.2023 26.01.2023 Voličské průkazy (PDF, 317 kB)
20.01.2023 25.01.2023

Voličské průkazy (PDF, 270 kB)

18.01.2023 24.01.2023

Vydaná stavební rozhodnutí komerčním projektům (PDF, 324 kB)

Přílohy:

č. 1: Územní rozhodnutí OST 110180/2022/Šk (PDF, 4 MB)

č. 2: Územní rozhodnutí OST 114952/2022/Šk (PDF, 5 MB)

č. 3: Územní rozhodnutí OST 029468/2022/St (PDF, 6 MB)

č. 4: Rozhodnutí – společné povolení OST 039210/2022/Str (PDF, 483 kB)

 

12.01.2023

 

24.01.2023

Plnění úkolů RMČ a ZMČ, DPP a DPČ, přijaté faktury, vše za 11/2022 a 12/2022  

(PDF, 320 kB)

Přílohy č. 1: Přehled plnění úkolů RMČ a ZMČ 11/2022 a 12/2022

Příloha 1a (PDF, 212 kB)

Příloha 1b (PDF, 317 kB)

Příloha 1c (PDF, 289 kB)

Příloha 1d (PDF, 229 kB)

Příloha 1e (PDF, 143 kB)

č. 2: DPP – roznos volebních lístků (PDF, 244 kB)

č. 3: Přijaté faktury 11/2022 a 12/2022

Příloha 3a (PDF, 362 kB)

Příloha 3b (PDF, 233 kB)

16.01.2023 23.01.2023

Revitalizace jeslí Jakutská (PDF, 395 kB)

13.01.2023 23.01.2023 Ostraha objektu Černokostelecká x Malínská (PDF, 395 kB)
16.01.2023 18.01.2023 Bezpečnost v areálu Gutovka (PDF, 298 kB)
12.01.2023 18.01.2023 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 2585/6, k.ú. Záběhlice (PDF, 291 kB)
11.01.2023 18.01.2023 Umístění dopravní značky na pozemku parc.č. 5888/1, k.ú. Záběhlice (PDF, 272 kB)
06.01.2023 18.01.2023

Pořádání akce „Vánoce na Desítce“ (PDF, 360 kB)

Přílohy:

č. 1 Objednávky (PDF, 13 MB)

č. 2 Nájemní smlouva (PDF, 6 MB)

č. 3 Změna rozpisu rozpočtu (PDF, 260 kB)

09.01.2023 12.01.2023 Kapacita ZŠ (PDF, 339 kB)
03.01.2023 04.01.2023 Reklamní zařízení na pozemku parc.č. 970/118, k.ú. Malešice (PDF, 290 kB)
02.01.2023 04.01.2023 Reklamní zařízení na pozemku prac.č. 1869/5 a 1869/2, k.ú. Vršovice (PDF, 301 kB)
03.01.2023 04.01.2023

Kompetence a předpisy při zadávání veřejných zakázek (PDF, 295 kB)      

Příloha:

č. 1 Směrnice QS 74-01 (PDF, 1,64 MB)