Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace můžete podat:

  • ústně (není-li informace poskytnuta nebo ji žadatel považuje za nevyhovující, je třeba ji podat písemně)
  • písemně na podatelně v budově "A", nebo na sekretariátech jednotlivých odborů
  • faxem
  • elektronicky

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

Formulář žádosti ke stažení (DOC, 117 kB) a sazebník (PDF, 568 kB)

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Neobsahuje-li žádost údaje uvedené v předchozím odstavci, nebo není-li elektronická žádost podána prostřednictví elektronické podatelny (posta@praha10.cz), není žádostí ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

Vyřizování žádosti o informaci:

  • v případě, že nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost doplnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy, je žádost odložena;
  • v případě, že je žádost nesrozumítelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost upřesnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy je žádost odmítnuta rozhodnutím o odmítnutí žádosti;
  • v případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti městské části Praha 10, žádost se odloží a tato skutečnost se sdělí žadateli ve lhůtě 7 dnů od doručení žádosti;
  • v případě, že žádost obsahuje všechny náležitosti, stanovené zákonem, městská část Praha 10 ve lhůtě 15 dnů od přijetí žádosti, informaci poskytne. Tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena nejvýše o 10 dní.

Odvolání, stížnost:

  • v případě, že je vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části, může žadatel podat odvolání;
  • v případě, že je žadatel nespokojen se způsobem vyřízení žádosti o informaci, informace mu nebyla poskytnuta ve lhůtě, nebo mu byla informace poskytnuta částečně, aniž by o zbytku bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí, případně nesouhlasí s výší úhrady, může podat stížnost.

Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

 

 

Datum poskytnutí informace Datum zveřejnění informace Předmět informace a Přílohy
17.03.2023 21.03.2023

Informace k vydávání měsíčníku Praha 10 (PDF, 309 kB)

16.03.2023 20.03.2023 Výše plateb vlastníků garáží stojících na pozemcích MČ Praha 10 (PDF, 313 kB)
14.03.2023 15.03.2023 Rozhodnutí ve věci živnostenského oprávnění (PDF, 299 kB)
13.03.2023 14.03.2023 Oprava Malešického parku (PDF, 289 kB)
02.03.2023 03.03.2023  Kácení a úprava stromů na pozemku u domu na adrese Na Výsluní 2306/18, Praha 10 - Strašnice (PDF, 273 kB)
02.03.2023 02.03.2023 Zřízení sportovní komise jako poradního orgánu Rady městské části Praha 10 (PDF, 277 kB)
27.02.2023 01.03.2023 Oznámení přestupku dle ust. § 178 Stavebního zákona, zjednání nápravy a podání
informací
(PDF, 308 kB)
24.02.2023 27.02.2023 Reklamní zařízení na pozemcích parc. č. 969/13, 970/117 I, 970/117 II, 970/117 III, k.ú. Malešice (PDF, 314 kB) 
23.02.2023 27.02.2023 Výčet všech stavebních řízení vedených stavebním odborem ÚMČ Praha 10 v bytovém domě v ul. 28. pluku 524/25, Praha 10, Vršovice (PDF, 297 kB)
20.02.2023 27.02.2023

Bytové projekty - kopie územních rozhodnutí a stavebních povolení (PDF, 528 kB)

Přílohy:

č. 1: Hagibor Gema (PDF, 4,04 MB)

č. 2: Moje Kubáň (PDF, 1,55 MB)

č. 3: Byty Holandská (PDF, 3,37 MB)

č. 4: Nad Hamrem (PDF, 4,88 MB)

č. 5: Byty Holandská 7 (PDF, 3,74 MB)

č. 6: Byty Holandská - oprava (PDF, 2,03 MB)

22.02.2023 23.02.2023

Svěření pozemků parc.č. 1463/1, 9, 1463/22-26 a 1463/28, vše v k.ú. Strašnice (PDF, 311 kB)

Příloha:

č. 1: Dopis ze dne 19.11.2012 (PDF, 697 kB)

16.02.2023 21.02.2023 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 1367/6, k.ú. Vršovice (PDF, 282 kB)
13.02.2023 21.02.2023 Dopravní přestupky v zónách placeného stání na území MČ Praha 10  v letech 2018 -2022 (PDF, 282 kB)
06.02.2023 15.02.2023

Platnost povolení pro stavby pro reklamu na pozemku č. 4314/2 v k. ú. Vinohrady, Praha 10 (PDF, 287 kB)

10.02.2023 14.02.2023

Kopie Rozhodnutí ÚMČ Praha 10 č.j. R 241/2020/OOS/SCH, P10-516748/2022 s vyznačením právní moci (PDF, 281 kB)

Příloha:

č. 1Rozhodnutí OOS-R241-2020-OOS-SCH (PDF, 6 MB)

09.02.2023 14.02.2023

Ostraha objektu Černokostelecká x Malínská (PDF, 341 kB)

Přílohy:

č. 1 Docházková kniha (PDF, 9 MB) 

č. 2. Objednávka č. 01/82/2023/0001 a předávací protokol (PDF, 641 kB)

09.02.2023 14.02.2023

Prostory pro působení dětských skupin provozovaných Klubem K2, o. p. s. (PDF, 320 kB)

06.02.2023 14.02.2023 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 2856/58, k.ú. Strašnice (PDF, 283 kB)
03.02.2023 14.02.2023 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 1872/9, k.ú. Vršovice (PDF, 282 kB)
06.02.2023 13.02.2023 Reklamní zařízení na pozemku parc.č. 1869/2, k.ú. Vršovice (PDF, 295 kB)

06.02.2023

10.02.2023

13.02.2023

14.02.2023

Podnět ke kontrole týkající se podnikající fyzické osoby (PDF, 257 kB)

Podnět ke kontrole týkající se podnikající fyzické osoby - doplnění (PDF, 260 kB)

Příloha:

č. 1 Záznam z místního šetření (PDF, 7,24 MB)

02.02.2023 06.02.2023

Organizační struktura odboru školství, ukončení a obsazení pracovní pozice (PDF, 338 kB)

Přílohy:

č. 1: Organizační struktura OŠK (PDF, 182 kB)

č. 2: Dokumenty k ukončení pracovního poměru (PDF, 2 MB)

č. 4: Ukončení pracovních poměrů (PDF, 622 kB)

č. 5: Dokumenty k uzavření pracovního poměru (PDF, 3 MB)

27.01.2023 01.02.2023 Technologie předávací stanice v bytovém domě na adrese Lipecká 371/4, Praha 10 (PDF, 309 kB)
23.01.2023 01.02.2023 Živnostenské oprávnění k provozování vázané živnosti Provádění staveb (PDF, 315 kB)
30.01.2023 31.01.2023 Voličské průkazy (PDF, 279 kB)
20.01.2023 31.01.2023

Platnost povolení pro 2 stavby pro reklamu na pozemku č. 2845/11 v k.ú. Strašnice, ul. V Olšinách (PDF, 288 kB)

25.01.2023 26.01.2023 Voličské průkazy (PDF, 317 kB)
20.01.2023 25.01.2023

Voličské průkazy (PDF, 270 kB)

18.01.2023 24.01.2023

Vydaná stavební rozhodnutí komerčním projektům (PDF, 324 kB)

Přílohy:

č. 1: Územní rozhodnutí OST 110180/2022/Šk (PDF, 4 MB)

č. 2: Územní rozhodnutí OST 114952/2022/Šk (PDF, 5 MB)

č. 3: Územní rozhodnutí OST 029468/2022/St (PDF, 6 MB)

č. 4: Rozhodnutí – společné povolení OST 039210/2022/Str (PDF, 483 kB)

 

12.01.2023

 

24.01.2023

Plnění úkolů RMČ a ZMČ, DPP a DPČ, přijaté faktury, vše za 11/2022 a 12/2022  

(PDF, 320 kB)

Přílohy č. 1: Přehled plnění úkolů RMČ a ZMČ 11/2022 a 12/2022

Příloha 1a (PDF, 212 kB)

Příloha 1b (PDF, 317 kB)

Příloha 1c (PDF, 289 kB)

Příloha 1d (PDF, 229 kB)

Příloha 1e (PDF, 143 kB)

č. 2: DPP – roznos volebních lístků (PDF, 244 kB)

č. 3: Přijaté faktury 11/2022 a 12/2022

Příloha 3a (PDF, 362 kB)

Příloha 3b (PDF, 233 kB)

16.01.2023 23.01.2023

Revitalizace jeslí Jakutská (PDF, 395 kB)

13.01.2023 23.01.2023 Ostraha objektu Černokostelecká x Malínská (PDF, 395 kB)
16.01.2023 18.01.2023 Bezpečnost v areálu Gutovka (PDF, 298 kB)
12.01.2023 18.01.2023 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 2585/6, k.ú. Záběhlice (PDF, 291 kB)
11.01.2023 18.01.2023 Umístění dopravní značky na pozemku parc.č. 5888/1, k.ú. Záběhlice (PDF, 272 kB)
06.01.2023 18.01.2023

Pořádání akce „Vánoce na Desítce“ (PDF, 360 kB)

Přílohy:

č. 1 Objednávky (PDF, 13 MB)

č. 2 Nájemní smlouva (PDF, 6 MB)

č. 3 Změna rozpisu rozpočtu (PDF, 260 kB)

09.01.2023 12.01.2023 Kapacita ZŠ (PDF, 339 kB)
03.01.2023 04.01.2023 Reklamní zařízení na pozemku parc.č. 970/118, k.ú. Malešice (PDF, 290 kB)
02.01.2023 04.01.2023 Reklamní zařízení na pozemku prac.č. 1869/5 a 1869/2, k.ú. Vršovice (PDF, 301 kB)
03.01.2023 04.01.2023

Kompetence a předpisy při zadávání veřejných zakázek (PDF, 295 kB)      

Příloha:

č. 1 Směrnice QS 74-01 (PDF, 1,64 MB)