Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace můžete podat:

  • ústně (není-li informace poskytnuta nebo ji žadatel považuje za nevyhovující, je třeba ji podat písemně)
  • písemně na podatelně v budově "A", nebo na sekretariátech jednotlivých odborů
  • faxem
  • elektronicky

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

Formulář žádosti ke stažení (DOC, 117 kB) a sazebník (PDF, 568 kB)

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Neobsahuje-li žádost údaje uvedené v předchozím odstavci, nebo není-li elektronická žádost podána prostřednictví elektronické podatelny (posta@praha10.cz), není žádostí ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

Vyřizování žádosti o informaci:

  • v případě, že nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost doplnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy, je žádost odložena;
  • v případě, že je žádost nesrozumítelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost upřesnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy je žádost odmítnuta rozhodnutím o odmítnutí žádosti;
  • v případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti městské části Praha 10, žádost se odloží a tato skutečnost se sdělí žadateli ve lhůtě 7 dnů od doručení žádosti;
  • v případě, že žádost obsahuje všechny náležitosti, stanovené zákonem, městská část Praha 10 ve lhůtě 15 dnů od přijetí žádosti, informaci poskytne. Tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena nejvýše o 10 dní.

Odvolání, stížnost:

  • v případě, že je vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části, může žadatel podat odvolání;
  • v případě, že je žadatel nespokojen se způsobem vyřízení žádosti o informaci, informace mu nebyla poskytnuta ve lhůtě, nebo mu byla informace poskytnuta částečně, aniž by o zbytku bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí, případně nesouhlasí s výší úhrady, může podat stížnost.

Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

 

 

Datum poskytnutí informace Datum zveřejnění informace Předmět informace a Přílohy
19.05.2022 24.05.2022 Bezbariérové byty (PDF, 321 kB)
11.05.2022 16.05.2022

Kolaudační rozhodnutí týkající se budovy č.p. 240, k.ú. Vinohrady, Praha 10 (PDF, 290 kB)

Přílohy:

č. 1 - Kolaudační souhlas s užíváním stavby (PDF,1 MB)

č. 2 - Kolaudační rozhodnutí (PDF, 611 kB)

č. 3 - Kolaudační rozhodnutí (PDF, 2 MB)

č. 4 - Kolaudační rozhodnutí (PDF, 1 MB)

č. 5 - Kolaudační rozhodnutí (PDF, 2 MB)

č. 6 - Kolaudační souhlas (PDF, 1 MB)

č. 7 - Kolaudační souhlas (PDF, 891 kB)

č. 8 - Souhlas se změnou v užívání stavby (PDF, 777 kB)

č. 9 - Kolaudační souhlas  (PDF, 748 kB)

č. 10 - Kolaudační souhlas  (PDF, 1 MB)

č. 11 - Kolaudační souhlas   (PDF, 859 kB)

č. 12 - Souhlas se změnou v užívání stavby (PDF, 249 kB)

č. 13 - Souhlas se změnou v užívání stavby (PDF, 729 kB)

č. 14 - Souhlas se změnou v užívání stavby  (PDF, 1 MB)

č. 15 - Souhlas se změnou v užívání stavby (PDF, 991 kB)

č. 16 - Kolaudační souhlas  (PDF, 1 MB)

04.05.2022 11.05.2022

Poskytnutí kopií vydaných rozhodnutí (PDF, 273 kB)

Přílohy:

č. 1 Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, Odbor živnostenský a občanskosprávní, č.j. 2102222/2021 ze 

       dne 31. 3. 2022 (PDF, 246 kB)

č. 2 Rozhodnutí Úřadu městské části Praha 10, Odbor živnostenský, čj. P10-270161/2021 ze dne 8. 7.     

       2021 (PDF, 365 kB)

09.05.2022 11.05.2022

Územní rozhodnutí ke stavebním objektům Malešické náměstí 1/9, Mistrovská 152/30, Nad Vodovodem 202/46, Za Třebešínem 2282/3, k.ú. Malešice, Praha 10 (PDF, 304 kB)

Přílohy:

č. 1a: Malešické náměstí - Povolení živn. právní_1951 (PDF, 152 kB)

č. 1b: Malešické náměstí - Stavební povolení_1951 (PDF, 160 kB)

č. 1c: Malešické náměstí - Technický referát_1951 (PDF, 88 kB)

09.05.2022 10.05.2022 Zábor veřejného prostranství související se stavbou v ulici Na Míčánkách (PDF, 187 kB)
28.04.2022 04.05.2022

Vydaná rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, za období od 1.1.2022 do 31.3.2022 (PDF, 340 kB)

Přílohy:

č. 1 Rozhodnutí – společné povolení OST 074123/2021/Me, Jar, č.j. P10-015430/2022 ze dne     

       17.1.2022 (PDF, 3,70 MB)

č. 2 Rozhodnutí – stavební povolení OST 259628/2021/Ku, č.j. P10-075141/2022 ze dne 24.3.2022 

       (PDF, 4,39 MB)

č. 3 Rozhodnutí – stavební povolení OST 398504/2021/Jar, č.j. P10-017021/2022 ze dne 17.2.2022

       (PDF, 2,57 MB)

26.04.2022 02.05.2022 Kácení a výsadba stromů (PDF, 278 kB)
21.04.2022 27.04.2022

Počet přestupků,  spáchaných od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2021 v souvislosti s konáním domácích zápasů A-týmu SK Slavia Praha (PDF, 278 kB)

Příloha:

č. 1 Tabulka domácích zápasů SK Slavia Praha v období od 1. 7. 2018 – 31. 12. 2021 (PDF, 126 kB)

20.04.2022 25.04.2022 Veřejná nabídka na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor U Vršovického nádraží 30/30 (PDF, 336 kB)
14.04.2022 25.04.2022

Informace k hospodaření MČ Praha 10 se souborem nemovitých věcí na LV č. 2476,

k. ú Strašnice (PDF, 296 kB)

13.04.2022 13.04.2022

Městské stadiony a ligová utkání (PDF, 319 kB)

11.04.2022 13.04.2022 Informace týkající se staveb pro reklamu v k. ú. Michle (PDF, 291 kB)
06.04.2022 12.04.2022 Počet a výše pokut za parkování v letech 2019 - 2021 (PDF, 267 kB)
06.04.2022 08.04.2022

Kolaudace stavby na pozemku parc.č. 3049, k.ú. Michle (PDF, 288 kB)

Přílohy:

č. 1 - Kolaudační rozhodnutí (PDF, 988 kB)

č. 2 - Rozhodnutí o povolení změny v užívání (PDF, 1,31 MB)

06.04.2022 07.04.2022 Veřejná sbírka - Nadační fond Pokora (PDF, 328 kB)
31.03.2022 05.04.2022

Pronájem a úklid kancelářských budov (PDF, 309 kB)

Příloha:

č. 1 Tabulka (PDF, 521 kB)

28.03.2022 05.04.2022

Umístění značky B 1 v části ul. Na Zájezdu (PDF, 397 kB)

Příloha:

č. 1 Fotografie umístění značky (PDF, 401 kB)

18.03.2022 23.03.2022 Reklamní zařízení v k. ú. Praha 10 - Vršovice (PDF, 291 kB)
14.03.2022 16.03.2022

Územní rozhodnutí a stavební povolení týkající se výstavby bytových domů (PDF, 320 kB)

Přílohy:

č. 1 Rozhodnutí – společné povolení změny stavby před jejím dokončením (PDF, 1,64 MB)

č. 2 Rozhodnutí – změna stavby před jejím dokončením (PDF, 1,00 MB)

č. 3 Souhlas se změnou v užívání stavby (PDF, 768 kB)

č. 4 Rozhodnutí – společné povolení veřejnou vyhláškou (PDF, 3,89 MB)

14.03.2022 15.03.2022

Splnění technické kvalifikace v rámci veřejné zakázky (PDF, 319 kB)

Příloha:

č. 1 Čestné prohlášení (PDF, 261 kB)

č. 2 Čestné prohlášení (PDF, 324 kB)

11.03.2022 15.03.2022

Výkopové práce v ulici Novorossijská (PDF, 278 kB)

07.03.2022 14.03.2022

Povodňový plán MČ Praha 10 platný v červnu 2013 (PDF, 153 kB)

Přílohy:

č.1 Povodňový plán (PDF, 3MB)

07.03.2022 14.03.2022 Informace k budově 4D Center, ul. Kodaňská, Praha 10 (PDF, 282 kB)
04.03.2022 14.03.2022 Reklamní zařízení v k. ú. Praha 10 - Vršovice (PDF, 286 kB) 
03.03.2022 14.03.2022 Smlouvy se společností Reneko (PDF, 937 kB)
22.02.2022 28.02.2022

Kopie nájemních smluv na obdobné nájmy v ul. Elektrárenská a Nad Vršovskou horou,  období 2. pololetí 2021 (PDF, 343 kB)

Přílohy:

č. 1 Nájemní smlouva na dobu určitou č. 2020-OBN-1742 (PDF, 2,727 MB)

č. 2 Nájemní smlouva na dobu určitou č. 2020-OBN0-970 (PDF, 2,708 MB)

č. 3 Nájemní smlouva na dobu určitou č. 2020-OBN-0875 (PDF, 2,523 MB)

č. 4 Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 č. j. 46 C2020-90 (PDF, 170 kB)

21.02.2022

28.02.2022

Informace k reklamním zařízením, k. ú. Praha 10 - Vršovice (PDF, 328 kB)

18.02.2022 21.02.2022 Pohledávky z pronájmu bytů, nebytových prostor, pozemků a objem mezd předmětného oddělení (PDF, 331 kB)
18.02.2022 21.02.2022

KD Barikádníků, dům na Moskevské a KD Eden (PDF, 325 kB)

 

Přílohy:

č. 1 Stenografický záznam (PDF, 840 kB)

č. 2 Stenografický záznam (PDF, 643 kB)

16.02.2022

23.02.2022

16.02.2022

02.03.2022

Reklamní zařízení na LV objektu 564 v k.ú. Praha 10 - Vršovice (PDF, 285 kB)

Reklamní zařízení na LV objektu 564 v k.ú. Praha 10 - Vršovice - autoremedura (PDF, 298 kB)

09.02.2022 15.02.2022 Počty nemovitostí a jejich pronájem (PDF, 322 kB)
09.02.2022 15.02.2022 Dokumentace k domu Dykova 1084/14, Praha 10 (PDF, 296 kB)
01.02.2022 08.02.2022

Informace ke stavbě ev.č. 175 a ke stavbám bez ev.č., k.ú. Strašnice (PDF, 291 kB)

 

Přílohy:

č. 1 - Ověření zjednodušení dokumentace (PDF, 1,216 MB)

č. 2 - Povolení (PDF, 1,218 MB)

č. 3 - Rozhodnutí (PDF, 1,710 MB)

č. 4 - Kolaudační rozhodnutí (PDF, 739 kB)

č. 5 - Rozhodnutí - stavební povolení (PDF, 1,214 MB)

č. 6 - Kolaudační rozhodnutí (PDF, 868 kB)

č. 7 - Povolení (PDF, 1,475 MB)

03.02.2022 07.02.2022 Umístění reklamních zařízení (PDF, 291 kB)
02.02.2022 02.02.2022 Dostupné a sociální bydlení (PDF, 318 kB)
26.01.2022 27.01.2022 Informace k pozemku parc. č. 1019/11 a 1019/8, k.ú. Strašnice (PDF, 270 kB)
26.01.2022 27.01.2022 Spádovost dětí ZŠ Brigádníků (PDF, 294)
25.01.2022 26.01.2022 Umístění reklamních zařízení (PDF 290 kB)
25.01.2022 26.01.2022 Umístění reklamních zařízení (PDF 289 kB)
25.01.2022 26.01.2022 Umístění reklamních zařízení (PDF 297 kB)
18.01.2022 19.01.2022 Umístění reklamních zařízení (PDF, 292 kB)
13.01.2022 18.01.2022 Umístění reklamních zařízení (PDF, 298 kB)
11.01.2022 12.01.2022 KD Eden (PDF, 261 kB)
11.01.2022 12.01.2022 Počet vydaných loveckých lístků cizincům za období 2015 - 2020 (PDF, 319 kB)
06.01.2022 10.01.2022 Smlouvy uzavřené s Mgr. Štěrbou (PDF, 272 kB)
05.01.2022 10.01.2022

Zápis Komise územního rozvoje ze dne 12. 5. 2021 (PDF, 257 kB) 

Přílohy:

č. 1 - Zápis Komise územního rozvoje (PDF, 1,16 MB)