Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace můžete podat:

  • ústně (není-li informace poskytnuta nebo ji žadatel považuje za nevyhovující, je třeba ji podat písemně)
  • písemně na podatelně v budově "A", nebo na sekretariátech jednotlivých odborů
  • faxem
  • elektronicky

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

Formulář žádosti ke stažení (DOC, 117 kB) a sazebník (PDF, 568 kB)

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Neobsahuje-li žádost údaje uvedené v předchozím odstavci, nebo není-li elektronická žádost podána prostřednictví elektronické podatelny (posta@praha10.cz), není žádostí ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb.

Vyřizování žádosti o informaci:

  • v případě, že nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost doplnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy, je žádost odložena;
  • v případě, že je žádost nesrozumítelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího podání vyzván, aby žádost upřesnil. Neučiní-li tak žadatel ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy je žádost odmítnuta rozhodnutím o odmítnutí žádosti;
  • v případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti městské části Praha 10, žádost se odloží a tato skutečnost se sdělí žadateli ve lhůtě 7 dnů od doručení žádosti;
  • v případě, že žádost obsahuje všechny náležitosti, stanovené zákonem, městská část Praha 10 ve lhůtě 15 dnů od přijetí žádosti, informaci poskytne. Tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena nejvýše o 10 dní.

Odvolání, stížnost:

  • v případě, že je vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části, může žadatel podat odvolání;
  • v případě, že je žadatel nespokojen se způsobem vyřízení žádosti o informaci, informace mu nebyla poskytnuta ve lhůtě, nebo mu byla informace poskytnuta částečně, aniž by o zbytku bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí, případně nesouhlasí s výší úhrady, může podat stížnost.

Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

Datum poskytnutí informace Datum zveřejnění informace Předmět informace a Přílohy
13.06.2024 14.06.2024

Analýza Výchozího ekonomického vyhodnocení projektu rekonstrukce radnice Prahy 10 (PDF, 374 kB)

Příloha č. 1: Dokument (PDF, 82 kB)

06.06.2024 11.06.2024

Vyhrazená místa k stání v ulici Slovinská (PDF, 274 kB)

06.06.2024 11.06.2024

Zápis k základnímu vzdělávání (PDF, 336 kB)

Příloha:

č. 1: Tabulka (PDF, 3 MB)

31.05.2024 10.06.2024

Opatření k lokalitě „Průběžná – Nučická“  (PDF, 359 kB)

30.05.2024 10.06.2024

Materiály k posuzování činností v rámci živností (PDF, 298 kB)

Přílohy:

č. 1: Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. (PDF, 1 MB)

č. 2: Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu (PDF, 133 kB)

27.05.2024 10.06.2024

Schválení a povolení prací u domů Ostružinová 2936/3, 2935/5, 2934/7, 2933/9, Praha 10 (PDF, 332 kB)

04.06.2024 07.06.2024 Podnět k zahájení řízení ve věci stavby na pozemku parc.č. 890/61, k.ú. Malešice (PDF, 300 kB)
04.06.2024 07.06.2024 Reklamní zařízení umístěné na pozemku parc.č. 1125/7, 1127/10, k.ú. Vršovice (PDF, 289 kB)
04.06.2024 05.06.2024

Záměr novostavby bytového domu s komerčními prostory na pozemku parc.č. 1873/105, k.ú. Vršovice (PDF, 337 kB)

Přílohy:  

č. 1a Výzva k jednání (PDF, 1005 kB)

č. 1b Podkladový materiál KÚR (PDF, 7 MB)

č. 1c Zápis KÚR (PDF, 5 MB)

č. 1d Podkladový materiál RMČ (PDF, 3 MB)

č. 1e Usnesení RMČ (PDF, 466 kB)
03.06.2024

03.06.2024

Smlouvy na poskytování právních služeb (PDF, 343 kB)

03.06.2024 03.06.2024

Náklady na vytápění bytů Ruská 1313/194 a 1314/196 (PDF, 293 kB)

Přílohy:

č. 1 Přehled vyúčtování (PDF, 615 kB)

č. 2 Nákladové listy (PDF, 228 kB)

č. 3 Rozúčtování (PDF, 740 kB)

29.05.2024 03.06.2024

Reklamní zařízení na pozemku parc.č. 1827/9, k.ú. Vršovice (PDF. 293 kB)

27.05.2024 03.06.2024

Monitoring služeb (PDF, 328 kB)

Příloha č. 1 Plnění smlouvy (PDF, 4 MB)

28.05.2024 03.06.2024

Počet parkovacích domů na Praze 10 (PDF, 2765 kB)

17.05.2024 30.05.2024

Smlouva o dílo č. 2023/OMP/0794 (PDF, 320 kB)

28.05.2024 29.05.2024

Výstavba bytového domu v ulici Košická (PDF, 336 kB)

21.05.2024 27.05.2024 Kolaudace provozovny Krymská 294/21 (PDF, 300 kB)
13.05.2024 22.05.2024 Značení provozní doby ZPS (PDF, 279 kB)
13.05.2024 22.05.2024 Zóna s dopravním omezením (PDF, 319)
13.05.2024 22.05.2024

Spisová služba (PDF, 311 kB)

Příloha:

č. 1: Spisový řád (PDF, 2,58 MB)

10.05.2024 22.05.2024

Posudky k MŠ Hradešínská (PDF, 319 kB)

Přílohy:

č. 1: Stanovisko statika (PDF, 623 kB)

č. 2: Stavebně technický průzkum (PDF, 29,57 MB)

č. 3: Protokol o kontrole (PDF, 572,59 MB)

10.05.2024 22.05.2024

Smlouva o poskytování právních služeb (PDF, 347 kB)

Příloha:

č. 1: Žaloba na změnu závazku (PDF, 6,46 MB)

21.05.2024 22.05.2024 Reklamní zařízení na pozemku parc.č. 1380/1, k.ú. Vršovice (PDF, 310 kB)
16.05.2024 22.05.2024 Jednání ve věci dopravní studie k záměru výstavby na pozemcích parc.č. 2225/114 a 2225/256, k.ú. Záběhlice (PDF, 318 kB)
30.04.2024 20.05.2024

Konání XVII. všesokolského sletu (PDF, 320 kB)

15.05.2024 20.05.2024 Poplatek za psa (PDF, 165 kB)
17.05.2024 20.05.2024

Analýza vhodných nemovitostí v souvislosti s rekonstrukcí radnice (PDF, 325 kB)

Příloha:

č. 1 Analýza (PDF, 696 kB)

17.05.2024 20.05.2024 Konzultace v rámci prodloužení lhůty k vyřízení žádosti dle InfZ (PDF, 343 kB)
15.05.2024 20.05.2024 Informace o personálním obsazení odboru dopravy (PDF, 334 kB)
15.05.2024 20.05.2024 Reklamní zařízení na pozemku parc.č. 1854/8, k.ú. Vtršovice (PDF, 296 kB)
15.05.2024 20.05.2024 Reklamní zařízení na pozemku parc.č. 1383/2, k.ú. Vršovice (PDF, 301 kB)
13.05.2024 16.05.2024

Přejmenovávání mateřských škol na Praze 10 (PDF, 332 kB)

Příloha č. 1: Zápis Komise výchovně vzdělávací (PDF, 213 kB)

02.05.2024 15.05.2024

Oznámení o přestupku doručené OO PČR Vápenka  (PDF, 269 kB)

Příloha:

č. 1: Záznam o podání vysvětlení (PDF, 790 kB)

č. 2: Blok na pokutu (PDF, 302 kB)

30.04.2024 15.05.2024

Vedená řízení k pozemkům parc. č. 2225/224, 2225/122, 2225/114 a 2225/256, v k.ú. Záběhlice (PDF, 332 kB)

10.05.2024 14.05.2024

Plnění objednávky na Studii proveditelnosti RC Strašínská (PDF, 331 kB)

Přílohy:

č. 1: Plnění objednávky (PDF, 3 MB)

č. 2: Fakturace (PDF, 123 kB)

29.04.2024 07.05.2024

Vydaná stavební povolení komerčním projektům (PDF, 330 kB)

Příloha č. 1: Přílohy č. 1 až č. 24 (PDF, 48 MB)

06.05.2024 06.05.2024

Požárně bezpečnostní dokumentace Minská 775/4 (PDF, 299 kB)

Přílohy: 

č. 1 Koordinované závazné stanovisko ze dne 8. 3. 2022 (PDF, 1 MB)

č. 2 Požárně bezpečnostní řešení (PDF, 2 MB)

č. 3 Stanovisko dotčeného orgánu ze den 9. 12. 2022 (PDF, 1 MB)

02.05.2024 06.05.2024

Výstavba bytového domu na rohu ulic Vrátkovská a Tuklatská (PDF, 324 kB)

18.04.2024 03.05.2024

Plnění objednávky se společností PKF APOGEO Esteem, a.s. (PDF, 326 kB)

Přílohy:

č. 1: Znalecký posudek (PDF, 9 MB)

č. 2: Faktura (PDF, 192 kB)

17.04.2024 19.04.2024

Plnění objednávky na zpracování a doplnění demografické studie (PDF, 297 kB)

Příloha č. 1: Demografická studie (PDF, 3 MB)
16.04.2024 19.04.2024

Vystavený dokument z důvodu parkovacího oprávnění  (PDF, 272 kB)

15.04.2024 19.04.2024

Průběh správního řízení  (PDF, 317 kB)

10.04.2024 19.04.2024

Evidence přestupků provozovatelů vozidel (PDF, 326 kB)

09.04.2024 19.04.2024

Cyklotrasa A23 (PDF, 448 kB)

Přílohy

č. 1: Stanovení dopravního značení (PDF, 653 kB)

č. 2: Situace dopravního značení (PDF, 1 MB)

č. 3: Zóny s dopravním omezením (PDF, 5 MB

17.04.2024

17.04.2024

Prodej pozemků u metra Skalka (PDF, 351 kB)

Příloha č. 1: Studie (PDF, 5 MB)

12.04.2024 17.04.2024

Prodej nebytové jednotky č. 878/15, V Olšinách 8, Praha 10 (PDF, 321 kB)

Přílohy:

č. 1: Znalecký posudek (PDF, 15 MB)

č. 2 Objednávka (PDF, 793 MB)

č. 3 Faktura (PDF, 3 MB)

09.04.2024 12.04.2024 Veřejné komunikace na území MČ Praha 10 (PDF, 313 kB)
08.04.2024 10.04.2024

Plnění objednávky č. 02/82/2024/0025 adaptace stávajícího objektu VŠFS na ZŠ (PDF, 330 kB)

Příloha č. 1: Plnění objednávky (PDF, 15 MB)

08.04.2024 10.04.2024 Plnění objednávky č. 01/82/2024/0017 havarijní oprava fasády objektu VŠFS (PDF, 330 kB)
25.03.2024 08.04.2024

Projekt „Domy MGA“ (PDF, 323 kB)

Příloha č. 1: Přílohy č. 1 až č. 6 (PDF, 7 MB)

25.03.2024 08.04.2024

Objednávky s Advokátní kanceláří Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. (PDF, 331 kB)

Příloha č. 1: Přílohy č. 1 až č. 24 (PDF, 2 MB)

25.03.2024 08.04.2024

Plnění objednávky se společností PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. (PDF, 318 kB)

Přílohy:

č. 1: Výzva k podaní nabídky (PDF, 914 kB)

č. 2: Požadavky na prostory (PDF, 160 kB)

č. 3: Vzorová nájemní smlouva (PDF, 246 kB)

č. 4: Krycí list (PDF, 178 kB)

02.04.2024 03.04.2024

Prodej pozemků parc.č. 2225/121, 2225/116, 2225/118, 2225/119, 2225/120, vše v k.ú. Záběhlice (PDF, 335 kB)

Přílohy:

č. 1: Zápis a stanovisko KÚR (PDF, 6 MB)

č. 2: Sdělení (PDF, 272 kB)

02.04.2024 03.04.2024

Rekonstrukce podkrovních bytů Sevastopolská 340/13 (PDF, 292 kB)

Příloha č. 1: Rozhodnutí (PDF, 3 MB)

28.03.2024 03.04.2024

Technický stav plechové krytu výtahové šachty (PDF, 348 kB)

Příloha č. 1: Dokumentace (PDF, 2 MB)

25.03.2024

03.04.2024

Technická prohlídka objektu Vršovická 68 (PDF, 307 kB)

Příloha č. 1: Technická prohlídka (PDF, 11MB)

14.03.2024 28.03.2024

1. fáze soutěže na vizuální identitu MČ Praha 10 (PDF, 309 kB)

26.03.2024 27.03.2024

Reklamní zařízení na pozemcích parc.č. 1125/7 a 1127/10, k.ú. Vršovice (PDF, 297 kB)

19.03.2024 20.03.2024

Kácení dřevin na pozemku parc.č. 1873/105, k.ú. Vršovice (PDF, 293 kB)

Přílohy:

č. 1: Úřední záznam (PDF, 923 kB)

č. 2 a 3: Fotografie (PDF, 451 kB)

18.03.2024 19.03.2024 Smlouva o nájmu pozemku parc.č. 317/4, k.ú. Strašnice (PDF, 319 kB)
18.03.2024 19.03.2024

Výměníková stanice v ulici Malínská (PDF, 306 kB)

13.03.2024 19.03.2024

Kolaudační souhlas s užíváním stavby (PDF, 286 kB)

Přílohy:

č. 1: Kolaudační souhlas (PDF, 240 kB)

06.03.2024 19.03.2024

2. fáze soutěže na vizuální identitu MČ Praha 10 (PDF, 320 kB)

05.03.2024 19.03.2024

Kontribuční poplatek vlastníkům pozemku parc. č. 1346/1, k.ú. Vršovice (PDF, 317 kB)

05.03.2024 19.03.2024 Vydané stavební povolení ke stavbám na pozemku parc. č. 20, 61, 62, 63, 36, k.ú. Vršovice (PDF, 282 kB)
28.02.2024 14.03.2024 Navýšení počtu parkovacích míst (PDF, 318 kB)
28.02.2024 14.03.2024 Rekonstrukce ulice Novorossijská (PDF, 319 kB)
11.03.2024 12.03.2024

Novostavba bytového domu na pozemku parc.č. 1873/105, k.ú. Vršovice (PDF, 307 kB)

Přílohy:

č. 1: Usnesení o prodloužení (PDF, 1,84 MB)

27.02.2024 11.03.2024 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 317/4, k.ú. Strašnice (PDF, 288 kB)
26.02.2024 11.03.2024

Dotační žádosti (PDF, 289 kB)

Přílohy:

č. 1: Žádosti o dotace (PDF, 9 MB)

28.02.2024 08.03.2024

Jednání KMN, zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1352/2. k.ú. Vršovice (PDF, 332 kB)

Přílohy:

č. 1: Podkladový materiál (PDF, 4,35 MB)

27.02.2024 08.03.2024 ZŠ V Olšinách (PDF, 351 kB)
05.03.2024 06.03.2024

Hodnota věcného břemene pozemek parc.č. 1352/2, k.ú. Vršovice (PDF, 326 kB)

Přílohy:

č. 1: Zásady (PDF, 1,19 MB)

04.03.2024 05.03.2024

Základní škola V Olšinách (PDF, 343 kB)

Přílohy:

č. 1: Zápisy z jednání (PDF, 3,86 MB)

č. 2: Tabulka s výčtem úkolů (PDF, 127 kB)

č. 3: Zřizovací listina (PDF, 2,85 MB)

č. 4: Žádost o zápis (PDF, 135 kB)

01.03.2024 04.03.2024

Seznam pozemků (PDF, 139 kB)

Přílohy:

č. 1: Seznam pozemků (XLS, 499 kB)

01.03.2024 04.03.2024

Oprava fasády Strašnické divadlo (PDF, 333 kB)

Přílohy:

č. 1: Výběr dodavatele (PDF, 57 kB)

č. 2: Výběr dodavatele (PDF, 93 kB)

č. 2a: Výběr dodavatele (PDF, 288 kB)

č. 3: Zadání opravy (PDF, 290 kB)

č. 4: Faktury (PDF, 5,16 MB)

č. 5: Faktury (PDF, 6,35 MB)

28.02.2024 04.03.2024 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 1869/2, k.ú. Vršovice (PDF, 301 kB)
23.02.2024 01.03.2024

 Informace k nájmu bytu (PDF, 365 kB)

Přílohy:

č. 1: Nájemní smlouvy (PDF, 6,98 MB)

č. 2: Evidenční listy (PDF, 4,99 MB)

č. 3: Další dokumenty (PDF, 4,36 MB)

27.02.2024 27.02.2024 Neveřejnost komisí (PDF, 144 kB)
26.02.2024 27.02.2024

Informace k organizaci masopustních akcí (PDF, 311 kB)

Přílohy

č. 1: Dokumentace (PDF, 2000 kB)

č. 2: Náklady (PDF, 40 kB)

20.02.2024 27.02.2024

Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 4460/23, 4460/9, k.ú. Strašnice (PDF, 294 kB)

Příloha č. 1: Rozhodnutí ze dne 30. 3. 2017 (PDF, 2 MB)

22.02.2024 27.02.2024 Výstavba bytového domu na pozemku parc. č. 1346/1 v k.ú. Vršovice (PDF, 336 kB)
22.02.2024 27.02.2024

Zpracování a doplnění demografické studie (PDF, 332 kB)

Příloha č. 1: Fakturace (PDF, 943 kB)

19.02.2024 21.02.2024

Činnost společnosti MRAAK s.r.o. (PDF, 359 kB)

Přílohy:

č. 1a: Normy/zákony (PDF, 1011 kB)

č. 1b: Normy/zákony (PDF, 108 kB)

č. 1c: Normy/zákony (PDF, 428 kB)

č. 1d: Normy/zákony (docx, 111 kB)

č. 2: plnění smlouvy (PDF, 2 MB)

12.02.2024 21.02.2024

Informace k ZŠ V Olšinách (PDF, 349 kB)

12.02.2024 20.02.2024

Informace k výchozímu ekonomickému vyhodnocení projektu rekonstrukce radnice Prahy 10 a alternativních příležitostí (PDF, 321 kB)

15.02.2024 20.02.2024

Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 3678, k.ú. Strašnice (PDF, 290 kB)

12.02.2024 20.02.2024

Demolice stavby Chemapolu (PDF, 351 kB)

05.02.2024 20.02.2024

Nadační fond (PDF, 336 kB)

Příloha č. 1: Přílohy č. 1 – č. 24 k P10-054043/2024 (PDF, 3 MB)

19.02.2024 19.02.2024 Funkčnost webu MČ Praha 10 (PDF, 324 kB)
19.02.2024 19.02.2024

Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 2472/1, k.ú. Vršovice (PDF, 299 kB)

12.02.2024 19.02.2024

Pasport objektu MŠ Hradešínská (PDF, 314 kB)

Přílohy

č. 1: Objednávka (PDF, 108 kB)

č. 2: Pasport (PDF, 2 MB)

15.02.2024 19.02.2024 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 1432/4, k.ú. Záběhlice (PDF, 302 kB)
13.02.2024 14.02.2024

Stanovisko bezpečnostních složek ve věci provozu adiktologické ordinace (PDF, 273 kB)

Příloha č. 1: Stanovisko bezpečnostních složek (PDF, 206 kB)

13.02.2024 14.02.2024

Jednání komise bezpečnostní ve věci provozu adiktologické ordinace (PDF, 332 kB)

Přílohy

č. 1: Přihláška (PDF, 1 MB)

č. 2: Smlouva o podnikatelském nájmu (PDF, 4 MB)

12.02.2024 13.02.2024

Nájemní smlouva na nemovitost č.p. 561, parc.č. 2977, k.ú. Michle (PDF, 268 kB)

01.02.2024 13.02.2024

Dotační programy (PDF, 286 kB)

09.02.2024 12.02.2024

Výstupu z kontrol a příkazy starosty MČ Praha 10 z roku 2023 (PDF, 149 kB)

Příloha

č. 1 – protokol o kontrole ze dne 2.5.2023 (PDF, 2MB)

č. 2  - záznam o kontrole ze dne 26. 4. 2023 (PDF, 3 MB)

č. 3 – protokol o kontrole ze dne 24.10.2023 (PDF, 288 kB)

č. 4 – příkazy starosty MČ Praha 10 vydané v roce 2023 (PDF, 1 MB)

02.02.2024 06.02.2024

Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 10 (PDF, 387 kB)

02.02.2024 05.02.2024 Likvidace plevele párou (PDF, 144 kB)
31.01.2024 05.02.2024

Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 2425/5, k.ú. Michle (PDF, 292 kB)

Příloha:

č. 1 Rozhodnutí ze dne 30.9.2019 (3 MB)

č. 2 Rozhodnutí ze dne 10.10.2022 (3MB)

č. 3 Rozhodnutí ze dne 10.1.02022 (3 MB)

31.01.2024 05.02.2024

Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 3421 a 3418/1, k.ú. Strašnice (294 kB)

25.01.2024 01.02.2024

Umístění zastávky na pozemku parc. č. 4314/2, k.ú. Vinohrady (PDF, 294 kB)

24.01.2024 01.02.2024

Pronájem výpočetní techniky za účelem zajištění voleb (PDF, 312 kB)

30.01.2024 01.02.2024

Soutěž na vizuální identitu MČ Praha 10 (PDF, 315 kB) 

Příloha č. 1: Fakturace (PDF, 409 kB)

29.01.2024 30.01.2024

Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 1854/8, k.ú. Vršovice (PDF, 298 kB)

29.01.2024 30.01.2024

Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 2949/1, 2425/17, 2425/29 a 2425/33, vše v k.ú. Michle (PDF, 350 kB)

26.01.2024 29.01.2024

Vyvěšení usnesení soudního exekutora na Úřední desce MČ Praha 10 (PDF, 294 kB)

25.01.2024 29.01.2024 Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 2808/1, k.ú. Vinohrady (PDF, 289 kB)
15.01.2024 24.01.2024

Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 2385/1, k.ú. Záběhlice (PDF, 289 kB)

15.01.2024 24.01.2024

Rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 (PDF, 338 kB)

Příloha č. 1: Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků (PDF,  127 kB)

22.01.2024 24.01.2024 Reklamní zařízení na pozemku parc.č. 2502/21, 2502/22, k.ú. Vršovice (PDF, 294 kB)
15.01.2024 24.01.2024

Zpracovaná právní stanoviska k MŠ Bajkalská (PDF, 340 kB)

Přílohy:

č. 1 Právní stanovisko ze dne 12. 12. 2022 (PDF, 63 kB)

č. 2 Právní stanovisko ze dne 6. 1. 2023 (PDF, 583 kB)

č. 3 Právní stanovisko ze dne 21. 3. 2023 (PDF, 90 kB)

č. 4 Právní stanovisko ze dne 6. 4. 2023 (PDF, 14 MB)

17.01.2024 23.01.2024

Stěhování radnice MČ Praha 10 (PDF, 331 kB)

Příloha č. 1: Fakturace (PDF, 19 MB)

17.01.2024 22.01.2024

Reklamní zařízení na pozemku parc. č. 1037/1, 1873/96 a 2477/6, vše v k.ú. Vršovice (299 kB)

17.01.2024 18.01.2024

Odstranění stavby CHemapol (PDF,

Příloha:

č. 1 Oznámení (PDF,

16.01.2024 17.01.2024

Informace z rohodnutí vydaných stavebním odborem (PDF, 338 kB)

Příloha:

č. 1 Vydaná rozhodnutí (PDF, 18,5 MB)

15.01.2024 16.01.2024

Plnění objednávky na zpracování a doplnění demografické studie (PDF, 346 kB)

Příloha:

č. 1  Fakturace (PDF, 959 kB)

15.01.2024 16.01.2024 Plnění objednávky na průzkumné práce a posouzení KD Barikádníků (PDF, 306 kB)
02.01.2024 04.01.2024

Smlouva o poskytování služeb s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (PDF, 318 kB)