Podkladové materiály 2. ZMČ ze dne 30. 1. 2023

Číslo materiálu Název
8 Návrh na prodloužení termínu uloženého usnesením ZMČ Praha 10 č. 29/7/2022 ze dne 11. 4. 2022 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 36.
6 Návrh k přijetí Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 a programu Zdravé město a stanovení politického garanta pro místní Agendu 21 a program Zdravé město
5 Návrh na souhlas s podpisem Memoranda o spolupráci INO/61/05/014528/2022 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 10
4 Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2023
3 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2022, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
20 Návrh na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10
2 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2022 do 1. 11. 2022
19 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2022
18 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2022
17 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 3. čtvrtletí 2022
16 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 2. čtvrtletí 2022
13 Návrh na prodej pozemku parc. č. 1929/2 v k. ú. Strašnice
12 Návrh na prodej pozemků parc. č. 2078/6, parc. č. 2078/5 - zastavěné plochy a nádvoří, pozemků parc. č. 2078/3 a parc. č. 2078/474 - ostatní plochy a pozemku parc. č. 2078/570 - ostatní plocha, oddělený GP č. 3999-54/2022 z pozemku parc. č. 2078/283 - ostatní plocha, vše v k. ú. Záběhlice, Praha
11 Návrh na prodej pozemků parc. č. 2078/15, parc. č. 2078/16 - zastavěné plochy a nádvoří, pozemku parc. č. 2078/11 - ostatní plocha a pozemků parc. č. 2078/566 a parc. č. 2078/567 - ostatní plochy, oddělené GP č. 3999-54/2022 z pozemku parc. č. 2078/283, vše v k. ú. Záběhlice, Praha, dle vymezeného celku č. 273 v k. ú. Záběhlice, Praha, vlastníkům zapsaným na LV č. 3158 v k. ú. Záběhlice, Praha
10 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2078/569 - ostatní plocha, odděleného GP č. 3999-54/2022 z pozemku parc. č. 2078/283 - ostatní plocha, vše v k. ú. Záběhlice, Praha, dle vymezeného pozemkového celku č. 271 v k. ú. Záběhlice, Praha, vlastníkům zapsaným na LV č. 3415 v k. ú. Záběhlice, Praha
1 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10
7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 38.
9 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 13.
14 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3017/22, k. ú. Michle, obec Praha
15 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garážím, stojícím na části pozemku parc. č. 2239/11, k. ú. Vršovice, obec Praha