Povinně zveřejňované informace zák. 106 Sb

1. Název: Úřad městské části Praha 10

Starostka: Renata Chmelová

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 • Adresa: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
 • Ústředna: 267 093 111
 • ID datové schránky: irnb7wg
 • E-podatelna: posta@praha10.cz

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

 • Sídlo: Vršovická 68, Praha 10 - Vršovice, 101 38

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • Vršovická 68, 101 38 Praha 10 - Vršovice
 • Detašované pracoviště: Referát cestovních dokladů, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, odbor občanskosprávní: Uzbecká 1, 101 00  Praha 10
 • Detašované pracoviště: Referát informační kanceláře, oddělení e-Governmentu a ICT, odbor hospodářské správy (informační kancelář): Plaňanská 1, 108 00 Praha 10 - Malešice
 • Mapa
 • MHD – zastávka Slavie nebo KOH-I-NOOR – vyhledání spojení (dpp.cz)
 • Informace pro osoby se zrakovým hendikepem

4.3. Úřední hodiny

 

4.4 Telefonní čísla

4.5 Čísla faxu

 • Fax: 272 739 587

4.6 Adresa internetové stránky

4.7 Adresa e-podatelny

 • Adresa elektronické podatelny: posta@praha10.cz

4.8 Další elektronické adresy

 • Call centrum: callcentrum@praha10.cz

5. Případné platby lze poukázat

2000733369/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Tento účet je určen pro příjem pokut, správních a místních poplatků.
Před uskutečněním platby kontaktujte vždy příslušný odbor úřadu nebo referenta, který Vám sdělí číslo variabilního symbolu, který je povinný pro identifikaci platby.)

6. IČ: 00063941

 

7. DIČ: CZ00063941

 

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • poštou na adresu úřadu: Úřad městské části Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10
 • osobně v podatelně (úřední hodiny viz sekce Kontakty)
 • e-mailem na adresu: posta@praha10.cz
 • datovou schránkou (ID datové schránky úřadu je: irnb7wg)

11. Opravné prostředky:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (SŘ):

 • proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u správního orgánu, který napadané rozhodnutí vydal – srov. § 81 a násl. SŘ

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů:

 • proti rozhodnutí správce daně lze podat odvolání ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (resp. i před doručením rozhodnutí) u správce daně, jehož rozhodnutí je odvolání napadeno – srov. § 109 a násl. daňového řádu

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (InfZ):

 • proti rozhodnutí o odmítnutí/částečném odmítnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u povinného subjektu (městské části Praha 10), který napadané rozhodnutí vydal – srov. § 16 a násl. InfZ
 • proti postupu při vyřizování žádosti lze podat stížnost do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace u povinného subjektu (městská část Praha 10), který žádost nevyřídil způsobem dle InfZ – srov. § 16a InfZ

Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání. Opravné prostředky najdete také u prezentace každého odboru v části odvolání.

Opravné prostředky lze podávat:

 • poštou na adresu úřadu: Úřad městské části Praha 10, příslušný odbor, Vršovická 68, 101 38 Praha 10,
 • osobně v podatelně (úřední hodiny viz sekce Kontakty)
 • e-mailem na adresu: posta@praha10.cz

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy:

 

14.1 nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější právní předpisy jsou k nahlédnutí v sídle Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, vrátnice budovy A, a dále na níže uvedených detašovaných pracovištích v úředních hodinách těchto pracovišť (úřední hodiny viz sekce Kontakty): 

 • Referát cestovních dokladů, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, odbor občanskosprávní: Uzbecká 1, 101 00  Praha 10
 • Referát informační kanceláře, oddělení e-Governmentu a ICT, odbor hospodářské správy (informační kancelář): Plaňanská 1, 108 00 Praha 10 - Malešice

14.2 vydané právní předpisy

Městská část Praha 10 nemá pravomoc vydávat vyhlášky či nařízení, zastupitelstvu městské části toto nepřísluší (viz. § 89 odst. 3 zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze)

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací 

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 • Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před poskytnutím informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, kterým je Magistrát hl. m. Prahy (www.praha.eu).
 • Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

 

16.1 Vzory licenčních smluv

K poskytování informací ÚMČ Praha 10 nejsou potřeba žádné vzory licenčních smluv.

16.2 Výhradní licence

Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona - ÚMČ Praha 10 neposkytl žádné výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10