Podkladové materiály 16. ZMČ ze dne 12. 6. 2017

Číslo materiálu Název
29 Informace o realizaci restrukturalizace správy nemovitého majetku svěřeného městské části Praha 10
1 Návrh na volbu přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 10
10 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 444/14, ulice Kodaňská 444/11, k. ú. Vršovice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče
11 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 2.
12.1 Návrh na využití předkupního práva k budovám bez č. p./č. e. - garážím stojících na pozemcích parc. č. 2193/8, parc. č. 2239/54, parc. č. 2239/41, parc. č. 2239/1 a 2240/6, k. ú. Vršovice, které jsou ve správě městské části Praha 10
12.2 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3017/3, k. ú. Michle, který je ve správě městské části Praha 10
13.1 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/13/2016 ze dne 1. 12. 2016 a návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 194 v k. ú. Strašnice a vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 2577, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníka jednotky 1875/1
13.2 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/14/2016 ze dne 1. 12. 2016 a návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 196 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3214, vedeném pro k. ú. Strašnice
14 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej staveb občanské vybavenosti bez č. p. / č. e., zapsaných na LV 1825 pro k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10 na pozemcích parc. č. 3054/11, 3054/12, 3054/13, 3054/14, 3054/15, 3054/16 a 3060/23, vše k. ú. Michle
15 Návrh na rozdělení účelové investiční dotace HMP v odvětví 0082 - Správa majetku (RO 3021)
16 Návrh na komplexní řešení správy AVČ Gutova na období po 30. 6. 2017 vč. návrhu na vyřízení žádosti společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., se sídlem Praha 10, Vršovická 1429/68, IČ: 272 05 703, o navýšení odměny za provozování AVČ Gutova
17 Návrh na projednání žádosti o poskytnutí individuální dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním pobytových sociálních služeb
18 Návrh na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy pro rok 2017 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3010)
18 Návrh na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/04/03/006137/2017
2 Návrh k závěrečnému účtu MČ Praha 10 k 31. 12. 2016, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
20 Návrh k vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014 - 2016 za rok 2016
21.1 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 10, pozemků v k. ú. Vršovice
21.3 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 10, pozemků v k. ú. Záběhlice a pozemku parc. č. 4078/2 v k. ú. Vinohrady
23 Informace o postupu v realizaci návrhů, které zvítězily v 1. ročníku projektu Moje stopa
22 Návrh na schválení čistopisu Generelu veřejných prostranství Prahy 10
24 Návrh k realizaci procesu participativního rozpočtu MČ Praha 10 – projekt Moje stopa
25 Návrh na schválení Koncepce sportovní politiky městské části Praha 10
26 Návrh na poskytnutí finančních prostředků dle výsledků 6. ročníku soutěže „Zásobník projektů – město na míru“ pro rok 2017
27 Informace o realizaci programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda 21 – Fórum Zdravé Prahy 10 a výsledky hlasování ke stanovení 10P v roce 2017
28 Informace o průběhu zadávacích řízení na veřejné zakázky „Správa a údržba dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10“, „Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10“ a „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“
3 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 31. 3. 2017, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
30 Návrh na projednání Výroční zprávy holdingu PRAHA 10 – Majetková, a. s., za rok 2016 a informace o veřejných slyšeních k Horskému hotelu v základních školách na Praze 10
31 Zpráva o současném stavu ICT na ÚMČ Praha 10
32 Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10
33 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 za rok 2016
4 Návrh na změnu zmocnění RMČ Praha 10 k provádění rozpočtových opatření na rok 2017
5 Návrh na doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP
6.1 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/16/2012 ze dne 24. 9. 2012 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1193, k. ú. Vršovice, ul. Bajkalská č. o. 20, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1191, 1192, 1193 a 1194, k. ú. Vršovice, ul. Bajkalská č. o. 16, 18, 20 a 22, Praha 10, rozdělených na jednotky
6.2 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/39/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1293, k. ú. Vršovice, ul. Vladivostocká č. o. 19, Praha 10, včetně zastavěných pozemků ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1291, 1292, 1294, 1293, k. ú. Vršovice, Kubánské nám. č. o. 25, 24, ul. Vladivostocká č. o. 17, 19, rozdělených na jednotky
7 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 15/2/2017 ze dne 20. 3. 2017 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 16.
8 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 17.
9 Návrh na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu