Podkladové materiály 14. ZMČ ze dne 20. 2. 2017

Číslo materiálu Název
1 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2016, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
2 Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2017
3 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů pro rok 2017 s tematickým zaměřením pro oblasti kultura; sport, mládež a volný čas; sociální a návazné, zdravotní a adiktologické služby; školství; ochrana životního prostředí a environmentální výchova, včetně rozpočtového opatření
4 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 7/36/2016 ze dne 14. 1. 2016 k informaci o přípravě návrhu Koncepce sociálního bydlení
5 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 10/17/2016, 10/18/2016 a 10/19/2016 ze dne 1. 6. 2016
6.1 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 3/12/2015 ze dne 27. 3. 2015 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 459, k. ú. Vršovice, ul. Konopišťská č. o. 13, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky
6.2 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/38/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 568, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 34, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky
7 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/12/2016 ze dne 1. 12. 2016 a návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 233 - parc. č. 3118/15, 3118/14, 3118/13 - zastavěné plochy/nádvoří v k. ú. Strašnice a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemek parc. č. 3126/12 v k. ú. Strašnice „BD Nučická 9 a 11, družstvo“ IČ: 264 49 978
8 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 765/26, v ulici Slovinská 765/15, k. ú. Vršovice, Praha 10
9 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 731/31, v ulici Na Spojce 731/1, k. ú. Vršovice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče
10 Návrh na prodloužení termínu předložení Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014 - 2016 za rok 2016
11 Informace o realizaci programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda 21
12 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, pro kalendářní rok 2017
13 Informace o vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10
14 Návrh na schválení změn Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 a změn Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10