Základní informace o Radě městské části Praha 10

Rada je voleným výkonným orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti, odpovědným ze své činnosti zastupitelstvu. Připravuje návrhy pro jeho jednání a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Rada MČ vykonává své pravomoci i po ukončení funkčního období zastupitelstva až do zvolení nové rady MČ. Pravomoci vyhrazené k rozhodování radě naleznete mj. v § 94 Zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění (www.zakonyprolidi.cz).
 

Kdo tvoří Radu MČ Praha 10

Členy rady volí zastupitelé ze svých řad. Počet členů rady stanovilo zastupitelstvo na 9. Tvoří ji starosta, místostarostové a další členové rady.
Celkem 9 členů rady je pro výkon funkce uvolněno.

 

Kompetence svěřilo členům Rady MČ Praha 10 zastupitelstvo svým usnesením a jsou následující: 

Ing. arch. Martin Valovič, starosta (Společně pro Prahu 10): územní rozvoj, územní plán, podpora podnikání, vnější vztahy a Nový Eden.

Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta (Společně pro Prahu 10): majetek včetně radnice, akciové společnosti a kulturní památky.

MgA. David Kašpar, místostarosta (Koalice Vlasta a STAN s podp. KDU-ČSL): sociální a rodinná politika, zdravotnictví.

místostarosta/místostarostka (Společně pro Prahu 10): investice do budov ZŠ a MŠ, finance a rozpočet.

Bc. Radek Lojda, místostarosta (Společně pro Prahu 10): bytová politika, bezpečnost, dotace.

JUDr. Pavel Šutka, místostarosta (Společně pro Prahu 10): kultura, sport a volnočasové aktivity.

Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen rady (Společně pro Prahu 10): školství.

Mikuláš Pobuda, uvolněný člen rady (Společně pro Prahu 10): doprava, IT a Smart Cities.

Ing. Milan Maršálek, uvolněný člen rady (Koalice Vlasta a STAN s podp. KDU-ČSL): životní prostředí a udržitelnost, MA21.

 

Zastoupení jednotlivých volebních stran v Radě MČ Praha 10

  • Společně pro Prahu 10  - 7 členů.
  • VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL - 2 členové.

 

Seznam členů rady

 

 

Pravidla jednání Rady MČ Praha 10

Jednání rady svolává starosta městské části v plánovaných termínech a její schůze jsou neveřejné. Řídí se schváleným programem jednání a schváleným jednacím řádem rady. Rada rozhoduje souhlasem nadpoloviční většiny všech členů.
Schůzí rady se dále účastní tajemník úřadu, právní poradce rady, zapisovatelé a další předem určené osoby (všichni bez hlasovacího práva).
Z každé schůze se pořizuje zápis. Občan městské části, který dosáhl věku 18 let má právo nahlížet do schválených usnesení rady městské části a pořizovat si z nich výpisy. Usnesení jsou oprávněným osobám k nahlédnutí na oddělení rady a zastupitelstva úřadu.
 

Bližší informace vám podá oddělení rady a zastupitelstva.

 

Mohlo by vás také zajímat