Základní informace o Radě městské části Praha 10

Rada je voleným výkonným orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti, odpovědným ze své činnosti zastupitelstvu. Připravuje návrhy pro jeho jednání a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Rada MČ vykonává své pravomoci i po ukončení funkčního období zastupitelstva až do zvolení nové rady MČ. Pravomoci vyhrazené k rozhodování radě naleznete mj. v § 94 Zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění (www.zakonyprolidi.cz).
 

Kdo tvoří Radu MČ Praha 10

Členy rady volí zastupitelé ze svých řad. Počet členů rady stanovilo zastupitelstvo na 9. Tvoří ji starosta, místostarostové a členové rady.
Celkem 9 členů rady je pro výkon funkce uvolněno s tím, že po dobu, kdy člen Rady MČ Praha 10 bude vykonávat funkci senátora PČR, poslance PČR nebo uvolněného člena Rady hl. m. Prahy, bude pro svou funkci neuvolněný. 

Rada MČ Praha 10 má aktuálně 6 členů.


Seznam členů rady

Zastoupení jednotlivých volebních stran:

  • Česká pirátská strana 3 členové
  • ODS 3 členové

 

Kompetence členů Rady MČ Praha 10:

Kompetence svěřilo členům rady zastupitelstvo svým usnesením.

  • Ing. Petr Beneš, místostarosta (Česká pirátská strana) - Majetek (byty/nebyty, pozemky), správní firmy, IT
  • Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen rady (Česká pirátská strana) - Sociální a rodinná politika, zdravotnictví, bezpečnost, hazard
  • ​Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka (Česká pirátská strana) - Životní prostředí, městské akciové společnosti, sport a volnočasové aktivity
  • Olga Koumarová, uvolněná členka rady (ODS) -Investice, budovy ZŠ a MŠ
  • PaedDr. Martin Sekal, místostarosta (ODS) - Doprava a parkování, rekonstrukce radnice a KD Eden
  • Ing. arch. Martin Valovič, místostarosta (ODS) - Územní rozvoj, kulturní památky, podpora podnikání

 

Pravidla jednání Rady MČ Praha 10

Jednání rady svolává starosta městské části v plánovaných termínech a její schůze jsou neveřejné. Řídí se schváleným programem jednání a schváleným jednacím řádem rady. Rada rozhoduje souhlasem nadpoloviční většiny všech členů.
Schůzí rady se dále účastní tajemník úřadu, právní poradce rady, zapisovatelé a další předem určené osoby (všichni bez hlasovacího práva).
Z každé schůze se pořizuje zápis. Občan městské části, který dosáhl věku 18 let má právo nahlížet do schválených usnesení rady městské části a pořizovat si z nich výpisy. Usnesení jsou oprávněným osobám k nahlédnutí na oddělení rady a zastupitelstva úřadu.
 

Bližší informace vám podá oddělení rady a zastupitelstva.

 

Mohlo by vás také zajímat