Rada městské části Praha 10

Kdo tvoří Radu MČ Praha 10 ?

Členy rady volí zastupitelé ze svých řad. Počet členů rady stanovilo zastupitelstvo na 9. Tvoří ji starosta, místostarostové a členové rady.

Aktuální zastoupení volebních stran v radě: 

VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí 3  členové

Česká pirátská strana   3 členové

ODS   3 členové

 

Celkem 9 členů rady je pro výkon funkce uvolněno s tím, že po dobu, kdy člen Rady MČ Praha 10 bude vykonávat funkci senátora PČR, poslance PČR nebo uvolněného člena Rady hl. m. Prahy bude pro svou funkci neuvolněný

Rada MČ vykonává své pravomoci i po ukončení funkčního období zastupitelstva až do zvolení nové rady MČ.

 

Jaké jsou kompetence členů Rady MČ Praha 10?

Kompetence svěřilo členům rady zastupitelstvo svým usnesením.

Renata Chmelová, starostka (VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí ): Strategický rozvoj, územní plán, vnější vztahy, MA21.

Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka (Česká pirátská strana): Životní prostředí, městské akciové společnosti, sport a volnočasové aktivity.

MgA. David Kašpar, místostarosta (VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí ): Školství, kultura a sousedské vztahy.

Ing. Petr Beneš, místostarosta (Česká pirátská strana): Majetek (byty/nebyty, pozemky), správní firmy, IT.

Ing. arch. Martin Valovič, místostarosta (ODS): Územní rozvoj, kulturní památky, podpora podnikání.

PaedDr. Martin Sekal, místostarosta (ODS): Doprava a parkování, rekonstrukce radnice a KD Eden.

doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka rady (VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí ): Finance, rozpočet, dotace, participativní rozpočet.

Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen rady (Česká pirátská strana): Sociální a rodinná politika, zdravotnictví, bezpečnost, hazard.

Olga Koumarová, uvolněná členka rady (ODS): Investice, budovy ZŠ a MŠ.

 

Jaká jsou pravidla jednání Rady MČ Praha 10?

Jednání rady svolává starostka městské části v plánovaných termínech a její schůze jsou neveřejné. Řídí se schváleným programem jednání a schváleným jednacím řádem rady. Rada rozhoduje souhlasem nadpoloviční většiny všech členů.

Schůzí rady se dále účastní tajemník úřadu, právní poradce rady, zapisovatelé a  další předem určené osoby (všichni bez hlasovacího práva).

Z každé schůze se pořizuje zápis. Občan městské části, který dosáhl věku 18 let má právo nahlížet do schválených usnesení rady městské části a pořizovat si z nich výpisy. Usnesení jsou oprávněným osobám k nahlédnutí na oddělení rady a zastupitelstva úřadu.

 

Jaká je působnost Rady MČ Praha 10?

Rada je výkonným orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti, odpovědným ze své činnosti zastupitelstvu. Připravuje návrhy pro jeho jednání a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Pravomoci vyhrazené k rozhodování radě naleznete m. j. v § 94 Zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění.

Bližší informace Vám podá oddělení rady a zastupitelstva úřadu.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10