Odbor živnostenský

Jméno a příjmení:Věra Nachlingerová

Funkce:vedoucí odboru živnostenského

Telefon:267 093 470

E-mail:vera.nachlingerova@praha10.cz

Budova, kancelář:A/222


Adresa odboru:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)
Telefon: +420 267 093 615

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Adamcová Petra A/215 267 093 281267 093 281 referent
Borská Hana A/209C 267 093 289267 093 289 vedoucí referátu správních řízení
Brodecká Kateřina A/213 267 093 261267 093 261 vedoucí referátu základních registrů
Brož Vladimír A/213 267 093 388267 093 388 referent
Conková Naděžda A/216 267 093 369267 093 369 referent
Cupalová Natálie / 267 093 602267 093 602 referent - DOHODA
Durdisová Zdeňka A/215 267 093 347267 093 347 referent - DOHODA
Franěk Richard A/209B 267 093 264267 093 264 referent
Fraňková Jana A/209D 267 093 276267 093 276 vedoucí oddělení registrace podnikatelů
Hájková Alena A/211 267 093 279267 093 279 referent
Hejtíková Věra A/212 267 093 285267 093 285 referentka - koordinátorka přestupkového řízení
Hnědkovská Renáta A/215 267 093 347267 093 347 referent - dohoda
Jiráčková Helena A/209B 267 093 286267 093 286 referent
Kaucký Petr A/218A 267 093 208267 093 208 referent/ka
Kubalíková Alena A/218B 267 093 322267 093 322 referent/ka
Květoňová Monika A/217 267 093 206267 093 206 vedoucí oddělení kontrolního
Macek Tomáš A/209A referent
Macek Tomáš A/209A referent
Marková Marta A/218/B 267 093 680267 093 680 vedoucí referátu vybraných kontrolních činností
Nachlingerová Věra A/222 267 093 470267 093 470 vedoucí odboru živnostenského
Serbouk Jana A/215 267 093 270267 093 270 vedoucí referátu živnostenského rejstříku
Stachová Jitka A/219 267 093 268267 093 268 referent/ka
Svoboda František A/216 267 093 274267 093 274 vedoucí oddělení evidence podnikatelů
Vaněčková Ingrid A/218A 267 093 320267 093 320 referent/ka
Vašátková Jaroslava A/209A 267 093 537267 093 537 referent
Žejdlová Jindra A/223 267 093 615267 093 615 referent

Odbor zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání, vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako centrální registrační místo.
 

Odbor se při své činnosti řídí zejména těmito zákony a právními předpisy:

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších přepisů
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 354/2003 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
 • Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
 • Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách
 • Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb
 • Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu
 • Nařízení č. 9/2011 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Opatření ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru na oblast realitního zprostředkování

Podnikatel provozující činnost „realitní zprostředkování“ podle zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů, účinného od 3. března 2020, byl povinen splnit podmínky transformace z volné na vázanou živnost, tj. ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti podle přílohy č. 2 živnostenského zákona do 3. března 2021. Uplynutím této doby oprávnění podnikatele k poskytování realitního zprostředkování v rámci živnosti volné zaniklo.

Pokud by podnikatel provozoval činnost spočívající v poskytování realitního zprostředkování i po uplynutí lhůty stanovené zákonem (tedy po 3. březnu 2021), dopustil by se přestupku.

S ohledem na trvání epidemie a s tím související omezení možnosti podnikatelů v dané oblasti doplnit si požadovanou odbornou způsobilost, zejména absolvovat mezinárodně uznávaný kurz nebo získat osvědčení o profesní kvalifikaci pro činnost realitního zprostředkovatele byla prodloužena lhůta, po kterou může podnikatel doložit živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti podle přílohy č. 2 živnostenského zákona, a to do 31. prosince 2021.

Pro bližší informace kontaktujte referenty oddělení registrace podnikatelů.

 

Název Popis Typ Ke stažení
Název Ke stažení
Evidence zemědělského podnikatele

http://eagri.cz/public/web/mze/e-podatelna/ministerstvo-zemedelstvi/formulare-k-podani/Formulare-EZP.html

Formulář
JRF

Ohlášení živnosti, žádost o koncesi, oznámení změn údajů, provozoven, přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti a žádost o zrušení živnostenského oprávnění.

Ke stažení: https://www.rzp.cz/epo/cs/

Formulář
MPO - Jednotný registrační formulář

Formuláře ke stažení na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular---234081/

Formulář
Tržní řád - formulář

Návrh na změnu přílohy (novelu) nařízení hl.m. Prahy č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

Formulář Stáhnout ()
Žádost o vrácení správního poplatku Formulář Stáhnout ()
Žádost o vydání sestavy ze živnostenského rejstříku Formulář Stáhnout ()
Žádost o výpis z evidence zemědělského podnikatele

Žádost o výpis z evidence zemědělského podnikatele. 

Formulář Stáhnout ()
Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku Formulář Stáhnout ()

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10