Odbor živnostenský

Jméno a příjmení:Věra Nachlingerová

Budova/kancelář:A/222

Tel. linka:267 093 470267 093 470

Email:vera.nachlingerova@praha10.cz

Funkce:vedoucí odboru živnostenského

Adresa: ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: +420 267 093 615

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Adamcová Petra A/215 267 093 281267 093 281 referent
Borská Hana A/209C 267 093 289267 093 289 vedoucí referátu správních řízení
Brodecká Kateřina A/213 267 093 261267 093 261 vedoucí referátu základních registrů
Brož Vladimír A/209A 267 093 388267 093 388 referent
Conková Naděžda A/216 267 093 369267 093 369 referent
Cupalová Natálie / 267 093 602267 093 602 referent - DOHODA
Černá Helena A/211 267 093 275267 093 275 referentka
Durdisová Zdeňka A/215 267 093 347267 093 347 referent - DOHODA
Franěk Richard A/209B 267 093 264267 093 264 referent
Fraňková Jana A/209D 267 093 276267 093 276 vedoucí oddělení registrace podnikatelů
Hájková Alena A/211 267 093 279267 093 279 referent
Hejtíková Věra A/212 267 093 285267 093 285 referentka - koordinátorka přestupkového řízení
Hnědkovská Renáta A/215 267 093 347267 093 347 referent - dohoda
Jiráčková Helena A/209B 267 093 286267 093 286 referent
Kaucký Petr A/218A 267 093 208267 093 208 referent/ka
Kubalíková Alena A/218B 267 093 322267 093 322 referent/ka
Květoňová Monika A/217 267 093 206267 093 206 vedoucí oddělení kontrolního
Landa Zbyšek A/219 267 093 680267 093 680 referent/ka
Nachlingerová Věra A/222 267 093 470267 093 470 vedoucí odboru živnostenského
Serbouk Jana A/215 267 093 270267 093 270 vedoucí referátu živnostenského rejstříku
Stachová Jitka A/219 267 093 268267 093 268 referent/ka
Svoboda František A/216 267 093 274267 093 274 vedoucí oddělení evidence podnikatelů
Vaněčková Ingrid A/218A 267 093 320267 093 320 referent/ka
Vašátková Jaroslava A/209A 267 093 537267 093 537 referent
Žejdlová Jindra A/223 267 093 615267 093 615 referent

Odbor se při své činnosti řídí zejména těmito zákony a právními předpisy:

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších přepisů
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 354/2003 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
 • Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
 • Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách
 • Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb
 • Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu
 • Nařízení č. 9/2011 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě

 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Od 1. ledna 2021 může fyzická osoba společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též podat žádost o vydání českého národního průkazu průvodce podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu.

Takto podanou žádost živnostenský úřad předá Ministerstvu pro místní rozvoj.

Činnost průvodce může vykonávat pouze osoba, které byl vydán průkaz průvodce cestovního ruchu. Průvodce je povinen mít po celou dobu výkladu na území České republiky průkaz na viditelném místě svého oděvu a za splnění této povinnosti odpovídá osoba, která má právo provozovat průvodcovskou činnost v oblasti cestovního ruchu podle živnostenského zákona. Tato povinnost platí od 1. března 2021.

 

Název Popis Typ Ke stažení
Název Ke stažení
Evidence zemědělského podnikatele

http://eagri.cz/public/web/mze/e-podatelna/ministerstvo-zemedelstvi/formulare-k-podani/Formulare-EZP.html

Formulář
MPO - Jednotný registrační formulář

Formuláře ke stažení na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular---234081/

Formulář
Tržní řád - formulář

Návrh na změnu přílohy (novelu) nařízení hl.m. Prahy č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

Formulář Stáhnout ()
Žádost o vrácení správního poplatku Formulář Stáhnout ()
Žádost o vydání sestavy ze živnostenského rejstříku Formulář Stáhnout ()
Žádost o výpis z evidence zemědělského podnikatele

Žádost o výpis z evidence zemědělského podnikatele. 

Formulář Stáhnout ()
Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku Formulář Stáhnout ()

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10