Podkladové materiály 24. ZMČ ze dne 21. 6. 2021

Číslo materiálu Název
6 Návrh na poskytnutí věcného daru Policii České republiky, Obvodní ředitelství Praha IV
7 Návrh na poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazeným do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10
8 Návrh na poskytnutí věcného daru Krajskému ředitelství Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, Hasičské stanici č. 5
20 Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 spolku YMCA Praha na zajištění provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Praze 10
1 Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 10
2 Návrh na změnu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva MČ Praha 10
25 Návrh na volbu tajemníka Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky (VSIVZ) Zastupitelstva městské části Praha 10
4 Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2020, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
5 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021
3 Informace o učiněných opatřeních MČ Praha 10 v souvislosti s pandemií COVID-19
9 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 1. čtvrtletí 2021
10 Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020, za období 2019-2020
11 Návrh žádosti o prodloužení termínů stanovených veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí návratné finanční výpomoci
14 Návrh záměru prodeje polyfunkční budovy č. p. 84 s příslušenstvím a pozemky parc. č. 986 a 987 v Borodinské ulici 12, vše zapsané na LV č. 1035 pro kat. území Vršovice
15 Návrh na prodej pozemku parc. č. 111/5 - ostatní plocha a zeleň o výměře 145 m2 v k. ú. Vršovice, Praha 10
16 Návrh záměru na prodej části pozemku parc. č. 126/1 - ostatní plocha, k. ú. Vršovice, Praha 10
27 Návrh na využití předkupního práva ke stavbě č. p. 1504, rodinný dům, stojící na pozemku parc. č. 2198/2, k. ú. Vršovice
13 Návrh na využití předkupního práva k nouzové stavbě č. e. 418, stojící na pozemku parc. č. 3007/67, k. ú. Michle
17 Informace o využití příjmů z daně z nemovitých věcí na realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 v roce 2020
18 Informace o realizaci Plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 do konce roku 2030, v roce 2020
19 Návrh na provedení změn zřizovacích listin příspěvkových organizací ve školství a kultuře zřízených MČ Praha 10
21 Návrh na schválení smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci realizace projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectví, podpořeného dotací z rozpočtu hlavního města Prahy
22 Informace o projednání Výroční zprávy holdingu PRAHA 10 - Majetková, a.s., za rok 2020, účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku
23 Hodnotící zpráva za rok 2020 o plnění Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030
24 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 1. čtvrtletí roku 2021