Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na prodej a uzavření smlouvy o převodu bytové jednotky č. 464/18, ul. 28. pluku 464/39, k. ú. Vršovice, Praha

Datum přijetí: 15.2.2022
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: 133

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

a)    s prodejem a uzavřením smlouvy o převodu bytové jednotky č. 464/18, vymezené v budově č. p. 464 (28. pluku 39), postavené na pozemcích parc. č. 1305/3, zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1305/6, ostatní plocha, vše v k. ú. Vršovice, Praha, včetně souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech této budovy ve výši 5680/173880 a spoluvlastnického podílu ve výši 5680/173880 na pozemcích parc. č. 1305/3 a parc. č. 1305/6, k. ú. Vršovice, Praha, oprávněnému nájemci panu *************************** za cenu 4 542 000 Kč, a to v souladu se změnou Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům schválenou Zastupitelstvem městské části Praha 10 usnesením č. 22/3/2021 ze dne 25. 1. 2021

b)    s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

II.   pověřuje

Ing. Beneše, místostarostu, předložit na nejbližším zasedání ZMČ Praha 10 návrh na prodej a uzavření smlouvy o převodu bytové jednotky č. 464/18, ul. 28. pluku 464/39, k. ú. Vršovice, Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty; privatizace obecního majetku

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-045199/2022; P10-066386/2022

 

Zpět na začátek usnesení