Odbor dopravy

Jméno a příjmení:František Daníček

Funkce:vedoucí odboru dopravy

Telefon:267 093 737

E-mail:frantisek.danicek@praha10.cz

Budova, kancelář:K/516


Adresa odboru:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)
Telefon: +420 267 093 515

Úřední hodiny

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Bejlková Markéta K/511 267 093 379267 093 379 referent referátu dopravy a spec.stav.úřadu
Budař Petr K/418 267 093 307267 093 307 vedoucí referátu právního (právník)
Čech Daniel K/510 267 093 476267 093 476 vedoucí oddělení státní správy
Daníček František K/516 267 093 737267 093 737 vedoucí odboru dopravy
Dejnožka Martin K/513 267 093 267267 093 267 vedoucí referátu posuz. PD a kontr. v obl.dopr. a inženýrských sítí
Dostálová Markéta K/515 267 093 515267 093 515 administrativně - ekonomický/á referent/ka
Hasmanová Barbora / referent/ka - dohoda
Hazdrová Eva K/417 267 093 821267 093 821 referent/ka - dopravní přestupky
Hloušek Jan K/509 267 093 291267 093 291 referent referátu komunikací
Holečková Monika K/416 267 093 823267 093 823 referent/ka - administrace dopravní přestupky
Hrubá Simona K/512 267 093 585267 093 585 vedoucí referátu dopravy a spec.stav.úřadu
Janata Petr K/508 267 093 494267 093 494 referent referátu komunikací
Jordánová Anna K/509 267 093 512267 093 512 referent referátu komunikací
Klíma Václav K/419 267 093 558267 093 558 právník/čka - přestupky
Klovrzová Miluše H/ZPS 267 093 816267 093 816 referent/ka registrace vozidel
Kovaljevová Daniela H/ZPS 267 093 812267 093 812 referent/ka registrace vozidel
Kravčuková Marina K/415 267 093 826267 093 826 právník/právnička - dopravní přestupky
Kunc Martin K/511 267 093 460267 093 460 referent referátu dopravy a spec.stav.úřadu
Lachoutová Eva K/417 267 093 824267 093 824 referent/ka - dopravní přestupky
Mrkáčková Karolína / referent - dohoda
Salačová Jitka / referent/ka - dohoda
Schönfeldová Dagmar H/ZPS 267 093 814267 093 814 referent/ka registrace vozidel
Skála Radim K/508 267 093 313267 093 313 vedoucí referátu komunikací
Slaboňová Kateřina K/413 267 093 828267 093 828 právník/právnička - dopravní přestupky
Suchopárová Lenka H/ZPS 267 093 815267 093 815 vedoucí referátu ZPS
Šebek Petr K/414 267 093 825267 093 825 právník/právnička - dopravní přestupky
Šiklová Jolana K/416 267 093 822267 093 822 referent/ka - dopravní přestupky
Šmejkalová Veronika K/414 267 093 827267 093 827 právník/právnička - dopravní přestupky
Tůmová Jana H/ZPS 267 093 817267 093 817 referent/ka registrace vozidel
Vangansen Petr K/419 267 093 290267 093 290 právník/čka - přestupky
Zavada Martin K/513 267 093 430267 093 430 referent/ka referátu posuz. PD a kontr. v obl.dopr. a inženýrských sítí
 • Odbor dopravy (ODO) ÚMČ zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti v oblasti pozemních komunikací a provozu na pozemních komunikacích v rozsahu daném Statutem hl. města Prahy.
 • Jako silniční správní úřad (SSÚ) vykonává státní správu v přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací (silničního hospodářství) včetně výkonu funkce speciálního stavebního úřadu v rozsahu zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).
 • Na úseku dopravy zajišťuje přenesenou působnost stanovením místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a povolováním výjimek z ní.
 • Projednává některé přestupky na úseku dopravy v rozsahu daném příslušnými zákony a Statutem hl. města Prahy.
 • Dále vykonává činnost správce místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, a vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 • Sleduje stav komunikací a povrchových znaků inženýrských sítí (vodovodních, plynovodních, teplovodních, elektrických, kanalizačních) a veřejného osvětlení, zjištěné závady předává k řešení jednotlivým vlastníkům.
 • V oblasti samostatné působnosti zajišťuje výdej parkovacích oprávnění do zóny placeného stání na území Praha 10, včetně příjmu bezhotovostních plateb za vydaná oprávnění.


Odbor se při výkonu své činnosti řídí zejména těmito zákony a právními předpisy:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • další prováděcí vyhlášky k výše uvedeným zákonům
 • obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy
 • další obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy spojené s činností oddělení
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Název Popis Typ Ke stažení
Název Ke stažení
Ohlášení užívání veřejného prostranství, které nejsou ve správě TSK

F/ODO/05 - Ohlášení užívání veřejného prostranství na pozemcích, které nejsou ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy za účelem: tržní místo, pevný stánek, místo pro nabídku zboží, kulturní akce, reklamní akce, rekl. zařízení

Formulář Stáhnout ()
Připojení na pozemní komunikaci

F/ODO/02 - Žádost o povolení připojení na pozemní komunikaci

Formulář Stáhnout ()
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

F/ODO/08 - Žádost o vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (místní komunikace II., III. a IV. třídy)

Formulář Stáhnout ()
Umístění a provozování reklamního zařízení

F/ODO/10/A - Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (umístění a provozování reklamního zařízení) + Ohlášení užívání veřejného prostranství

Formulář Stáhnout ()
Zvláštního užívání komunikace pro potřeby audiovizuální tvorby

F/ODO/10 - Žádost o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace pro potřeby filmových a televizních děl, reklamních spotů + Ohlášení užívání veřejného prostranství

Formulář Stáhnout ()
Žádost o dodatečné povolení zvláštního užívání komunikace – havarijní výkopy

F/ODO/09 - Žádost o dodatečné povolení zvláštního užívání komunikace – havarijní výkopy

Formulář Stáhnout ()
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – kulturní akce spojené s uzavírkou

F/ODO/07 - Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – kulturní akce spojené s uzavírkou

Formulář Stáhnout ()
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (§ 25) pro umístění_restaurační zahrádky...

F/ODO/03 - Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (§ 25) pro umístění restaurační zahrádky nebo předsunutého prodejního místa + Ohlášení užívání veřejného prostranství

Formulář Stáhnout ()
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (§ 25) za účelem provozování: pevného stánku...

F/ODO/04 - Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (§ 25) za účelem provozování: pevného stánku, tržního místa, místa pro nabídku zboží, kulturní akce, reklamní akce, reklamní zařízení (např. poutač typu A)

Formulář Stáhnout ()
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – stavební zábory a výkopové práce

F/ODO/01 - Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (§ 25) nebo o povolení uzavírky (§ 24) – stavební zábory a výkopové práce

Formulář Stáhnout ()
Žádost o vyhrazené parkoviště pro držitele ZTP a ZTP/P

F/ODO/06 - Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro zřízení nového/obnovení stávajícího vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP/ZTP-P

Formulář Stáhnout ()