Odbor dopravy

Odbor dopravy (ODO) ÚMČ zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti v oblasti pozemních komunikací a provozu na pozemních komunikacích v rozsahu daném Statutem hl. města Prahy. Jako silniční správní úřad (SSÚ) vykonává státní správu v přenesené působnosti na úseku pozemních komunikací (silničního hospodářství) včetně výkonu funkce speciálního stavebního úřadu v rozsahu zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

Na úseku dopravy zajišťuje přenesenou působnost stanovením místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a povolováním výjimek z ní.

Projednává některé přestupky na úseku dopravy v rozsahu daném příslušnými zákony a Statutem hl. města Prahy.

Dále vykonává činnost správce místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, a vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Sleduje stav komunikací a povrchových znaků inženýrských sítí (vodovodních, plynovodních, teplovodních, elektrických, kanalizačních) a veřejného osvětlení, zjištěné závady předává k řešení jednotlivým vlastníkům.

V oblasti samostatné působnosti zajišťuje výdej parkovacích oprávnění do zóny placeného stání na území Praha 10, včetně příjmu bezhotovostních plateb za vydaná oprávnění.

 

Adresa: ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: +420 267 093 515 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Bejlková Markéta A/512B 267 093 379267 093 379 referent referátu dopravy a spec.stav.úřadu
Budař Petr A/507B 267 093 307267 093 307 vedoucí referátu právního (právník)
Bušek Ondřej B/449 267 093 825267 093 825 referent/ka - přestupky
Čech Daniel A/506 267 093 476267 093 476 pověřen zastupováním vedoucího
Čuřínová Jitka A/512A 267 093 375267 093 375 vedoucí referátu dopravy a spec.stav.úřadu
Dejnožka Martin A/511B 267 093 267267 093 267 vedoucí referátu posuz. PD a kontr. v obl.dopr. a
Dostálová Markéta / referent - dohoda
Hazdrová Eva B/447 267 093 821267 093 821 referent/ka - administrace přestupků ZPS
Hejtmánková Lucie B/ZPS 267 093 813267 093 813 referent/ka registrace vozidel
Hloušek Jan A/510a 267 093 291267 093 291 referent referátu komunikací
Hrubá Simona A/510A 267 093 585267 093 585 referent spec.stavebního úřadu
Janata Petr A/509 267 093 494267 093 494 referent referátu komunikací
Jordánová Anna A/510a 267 093 512267 093 512 referent referátu komunikací
Kaštovská Petra B/446 267 093 823267 093 823 referent/ka - administrace přestupků ZPS
Klíma Václav C/525 267 093 558267 093 558 právník
Klovrzová Miluše B/ZPS 267 093 816267 093 816 referent/ka registrace vozidel
Kovaljevová Daniela B/ZPS 267 093 812267 093 812 referent/ka registrace vozidel
Kravčuková Marina B/450 267 093 826267 093 826 právník přestupky ZPS
Kunc Martin A/512B 267 093 460267 093 460 referent referátu dopravy a spec.stav.úřadu
Lachoutová Eva C/ referent/ka - administrace přestupků ZPS
Papežová Klára A/511a právník silniční správní řád
Routová Ludmila Ela / referent - dohoda
Schönfeldová Dagmar B/ZPS 267 093 814267 093 814 referent/ka registrace vozidel
Skála Radim A/509 267 093 313267 093 313 vedoucí referátu komunikací
Slabá Irena A/507a 267 093 515267 093 515 administrativně - ekonomický referent
Strnad Ramon A/508 267 093 430267 093 430 referent referátu posuz. PD a kontr. v obl.dopr. a
Suchopárová Lenka B/ZPS 267 093 815267 093 815 referent/ka registrace vozidel
Šiklová Jolana B/447 267 093 822267 093 822 referent/ka - administrace přestupků ZPS
Šmejkalová Veronika B/448 267 093 824267 093 824 referent/ka - přestupky
Tučková Jarmila B/ZPS 267 093 820267 093 820 vedoucí referátu ZPS
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • další prováděcí vyhlášky k výše uvedeným zákonům
 • obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy
 • další obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy spojené s činností oddělení
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10